திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 320

- குறள் 320
மு.வ உரை :
துன்பம் எல்லாம் துன்பம் செய்தவரையேச் சார்வன, ஆகையால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்தலை விரும்புகின்றவர் பிறர்க்கு துன்பம் செய்யார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செய்யும் தீமை எல்லாம் செய்தவர்க்கே, அதனால் நமக்குத் தீமை வேண்டா என்பவர், அடுத்தவர்க்குத் தீமை செய்யமாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
தீங்கு செய்தவருக்கே தீங்குகள் வந்து சேரும்; எனவே தீங்கற்ற வாழ்வை விரும்புகிறவர்கள், பிறருக்குத் தீங்கிழைத்தல் கூடாது

Tamil Transliteration :
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar 
Noyinmai Ventu Pavar  

English :
O'er every evil-doer evil broodeth still; 
He evil shuns who freedom seeks from ill 

Meaning in English :
No harm is done by peace-lovers For pains rebound on pain-givers