திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 317

- குறள் 317
மு.வ உரை :
எவ்வளவு சிறியதாயினும் எக்காலத்திலும் எவரிடத்திலும் மனதால் எண்ணி உண்டாகின்ற துன்பச்செயலைச் செய்யாதிருத்தலே நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவ்வளவு சிறிதாயினும், எவருக்கு என்றாலும், எப்பொழுது ஆனாலும் சரி, மனத்தால் கூடத் தீமையைச் செய்யா திருப்பதே உயர்ந்தது.

கலைஞர் உரை :
எவ்வளவிலும், எப்பொழுதும், எவரையும் இழிவுபடுத்தும் செயலை மனத்தால்கூட நினைக்காமல் இருப்பதே முதன்மையான சிறப்பாகும்

Tamil Transliteration :
Enaiththaanum Egngnaandrum Yaarkkum Manaththaanaam 
Maanaasey Yaamai Thalai  

English :
To work no wilful woe, in any wise, through all the days, 
To any living soul, is virtue's highest praise 

Meaning in English :
Any, anywhere injure not At any time even in thought