திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 316

- குறள் 316
மு.வ உரை :
ஒருவன் துன்பமானவை என்று தன் வாழ்க்கையில் கண்டு உணர்ந்தவைகளை மற்றவனிடத்தில் செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமை எனத் தான் அறிந்தவற்றை அடுத்தவர்க்குச் செய்யாது இருக்க வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் துன்பமானவை என்று அனுபவித்து அறிந்தவற்றை, மற்றவர்க்குச் செய்யாமலிருக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Innaa Enaththaan Unarndhavai Thunnaamai 
Ventum Pirankan Seyal  

English :
What his own soul has felt as bitter pain, 
From making others feel should man abstain 

Meaning in English :
What you feel as pain to yourself Do it not to the other-self