திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 315

- குறள் 315
மு.வ உரை :
மற்ற உயிரின் துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் கருதிக் காப்பாற்றா விட்டால் பெற்றுள்ள அறிவினால் ஆகும் பயன் உண்டோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்த உயிர்க்கு வரும் துன்பத்தைத் தமக்கு வந்ததாக எண்ணாவிட்டால், அறிவைப் பெற்றதால் ஆகும் பயன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
பிற உயிர்களுக்கு வரும் துன்பத்தைத் தம் துன்பம் போலக் கருதிக் காப்பாற்ற முனையாதவர்களுக்கு அறிவு இருந்தும் அதனால் எந்தப் பயனுமில்லை

Tamil Transliteration :
Arivinaan Aakuva Thunto Piridhinnoi 
Thannoipol Potraak Katai  

English :
From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, 
If as his own he guard not others' souls from pain 

Meaning in English :
What does a man from wisdom gain If he pines not at other"s pain?