திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

குறள்: 270

- குறள் 270
மு.வ உரை :
ஆற்றல் இல்லாதவர் பலராக உலகில் இருப்பதற்குக் காரணம் தவம் செய்கின்றவர் சிலராகவும், செய்யாதவர் பலராகவும் இருப்பதே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் செய்யும்தீமைகளைப் பொறுத்துக் கொள்வதும், அவர்க்குத் தீமை செய்யாது இருப்பதும் ஆகிய தவத்தைச் செய்பவர் சிலர்; செய்யாதவர் பலர்; ஏதுமற்ற ஏழைகள் பலராக இருப்பதற்கு இதுவே காரணம்.

கலைஞர் உரை :
ஆற்றலற்றவர்கள் பலராக இருப்பதற்குக் காரணம், மன உறுதி கொண்டவர் சிலராக இருப்பதும், உறுதியற்றவர் பலராக இருப்பதும் தான்

Tamil Transliteration :
Ilarpala Raakiya Kaaranam Norpaar 
Silarpalar Nolaa Thavar  

English :
The many all things lack! The cause is plain, 
The 'penitents' are few The many shun such pain 

Meaning in English :
Many are poor and few are rich For they care not for penance much