திருக்குறள்

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின் 
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு. 

குறள் 27              
மு.வ உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்

Tamil Transliteration :
Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin 
Vakaidherivaan Katte Ulaku  

English :
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way 
Of all the five,- the world submissive owns his sway 

Meaning in English :
They gain the world, who grasp and tell Of taste, sight, hearing, touch and smell

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 
மறைமொழி காட்டி விடும். 

குறள் 28              
மு.வ உரை :
பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
சான்றோர்களின் பெருமையை, இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களே எடுத்துக் காட்டும்

Tamil Transliteration :
Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu 
Maraimozhi Kaatti Vitum  

English :
The might of men whose word is never vain, 
The 'secret word' shall to the earth proclaim 

Meaning in English :
Full-worded men by what they say, Their greatness to the world display

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 
மறைமொழி காட்டி விடும். 

குறள் 28              
மு.வ உரை :
பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
சான்றோர்களின் பெருமையை, இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களே எடுத்துக் காட்டும்

Tamil Transliteration :
Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu 
Maraimozhi Kaatti Vitum  

English :
The might of men whose word is never vain, 
The 'secret word' shall to the earth proclaim 

Meaning in English :
Full-worded men by what they say, Their greatness to the world display

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து 
மறைமொழி காட்டி விடும். 

குறள் 28              
மு.வ உரை :
பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
சான்றோர்களின் பெருமையை, இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களே எடுத்துக் காட்டும்

Tamil Transliteration :
Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu 
Maraimozhi Kaatti Vitum  

English :
The might of men whose word is never vain, 
The 'secret word' shall to the earth proclaim 

Meaning in English :
Full-worded men by what they say, Their greatness to the world display

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 
கணமேயும் காத்தல் அரிது. 

குறள் 29              
மு.வ உரை :
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது

Tamil Transliteration :
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli 
Kanameyum Kaaththal Aridhu  

English :
The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, 
Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure 

Meaning in English :
Their wrath, who"ve climb"d the mount of good, Though transient, cannot be withstood

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 
கணமேயும் காத்தல் அரிது. 

குறள் 29              
மு.வ உரை :
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது

Tamil Transliteration :
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli 
Kanameyum Kaaththal Aridhu  

English :
The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, 
Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure 

Meaning in English :
Their wrath, who"ve climb"d the mount of good, Though transient, cannot be withstood

குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி 
கணமேயும் காத்தல் அரிது. 

குறள் 29              
மு.வ உரை :
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது

Tamil Transliteration :
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli 
Kanameyum Kaaththal Aridhu  

English :
The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, 
Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure 

Meaning in English :
Their wrath, who"ve climb"d the mount of good, Though transient, cannot be withstood

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர் க்கும் 
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். 

குறள் 30              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.

கலைஞர் உரை :
அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்புகொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் எனப்படுவார்

Tamil Transliteration :
Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum 
Sendhanmai Poontozhuka Laan  

English :
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; 
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give 

Meaning in English :
With gentle mercy towards all, The sage fulfils the vitue"s call

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர் க்கும் 
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். 

குறள் 30              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.

கலைஞர் உரை :
அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்புகொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் எனப்படுவார்

Tamil Transliteration :
Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum 
Sendhanmai Poontozhuka Laan  

English :
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; 
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give 

Meaning in English :
With gentle mercy towards all, The sage fulfils the vitue"s call

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர் க்கும் 
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். 

குறள் 30              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.

கலைஞர் உரை :
அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்புகொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் எனப்படுவார்

Tamil Transliteration :
Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum 
Sendhanmai Poontozhuka Laan  

English :
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; 
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give 

Meaning in English :
With gentle mercy towards all, The sage fulfils the vitue"s call

Page 9 of 399, showing 10 records out of 3990 total