திருக்குறள்

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் 
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. 

குறள் 24              
மு.வ உரை :
அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து யானைகளும் தத்தம் புலன்கள் ஆகிய ஊறு, சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஓசை ஆகியவற்றின் மேல் செல்லாமல், அவற்றை மன உறுதி என்னும் அங்குசத்தால் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய வீட்டுலகிற்கு ஒருவிதை ஆவான்

கலைஞர் உரை :
உறுதியென்ற அங்குசம் கொண்டு, ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிக் காப்பவன், துறவறம் எனும் நிலத்திற்கு ஏற்ற விதையாவான்

Tamil Transliteration :
Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan 
Varanennum Vaippirkor Viththu  

English :
He, who with firmness, curb the five restrains, 
Is seed for soil of yonder happy plains 

Meaning in English :
With hook of firmness to restrain The senses five, is heaven to gain

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான் 
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. 

குறள் 24              
மு.வ உரை :
அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து யானைகளும் தத்தம் புலன்கள் ஆகிய ஊறு, சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஓசை ஆகியவற்றின் மேல் செல்லாமல், அவற்றை மன உறுதி என்னும் அங்குசத்தால் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய வீட்டுலகிற்கு ஒருவிதை ஆவான்

கலைஞர் உரை :
உறுதியென்ற அங்குசம் கொண்டு, ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிக் காப்பவன், துறவறம் எனும் நிலத்திற்கு ஏற்ற விதையாவான்

Tamil Transliteration :
Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan 
Varanennum Vaippirkor Viththu  

English :
He, who with firmness, curb the five restrains, 
Is seed for soil of yonder happy plains 

Meaning in English :
With hook of firmness to restrain The senses five, is heaven to gain

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான் 
இந்திரனே சாலுங் கரி. 

குறள் 25              
மு.வ உரை :
ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்

கலைஞர் உரை :
புலன்களை அடக்க முடியாமல் வழிதவறிச் சென்றிடும் மனிதனுக்குச் சான்றாக இந்திரன் விளங்கி, ஐம்புலன்களால் ஏற்படும் ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தியதால் வான்புகழ் கொண்டவர்களின் ஆற்றலை எடுத்துக் காட்டுகிறான்

Tamil Transliteration :
Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan 
Indhirane Saalung Kari  

English :
Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell 
Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell 

Meaning in English :
Indra himself has cause to say How great the power ascetics" sway

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான் 
இந்திரனே சாலுங் கரி. 

குறள் 25              
மு.வ உரை :
ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்

கலைஞர் உரை :
புலன்களை அடக்க முடியாமல் வழிதவறிச் சென்றிடும் மனிதனுக்குச் சான்றாக இந்திரன் விளங்கி, ஐம்புலன்களால் ஏற்படும் ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தியதால் வான்புகழ் கொண்டவர்களின் ஆற்றலை எடுத்துக் காட்டுகிறான்

Tamil Transliteration :
Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan 
Indhirane Saalung Kari  

English :
Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell 
Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell 

Meaning in English :
Indra himself has cause to say How great the power ascetics" sway

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான் 
இந்திரனே சாலுங் கரி. 

குறள் 25              
மு.வ உரை :
ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்

கலைஞர் உரை :
புலன்களை அடக்க முடியாமல் வழிதவறிச் சென்றிடும் மனிதனுக்குச் சான்றாக இந்திரன் விளங்கி, ஐம்புலன்களால் ஏற்படும் ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தியதால் வான்புகழ் கொண்டவர்களின் ஆற்றலை எடுத்துக் காட்டுகிறான்

Tamil Transliteration :
Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan 
Indhirane Saalung Kari  

English :
Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell 
Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell 

Meaning in English :
Indra himself has cause to say How great the power ascetics" sway

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 
செயற்கரிய செய்கலா தார். 

குறள் 26              
மு.வ உரை :
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.

கலைஞர் உரை :
பெருமை தரும் செயல்களைப் புரிவோரைப் பெரியோர் என்றும், சிறுமையான செயல்களையன்றிப் பெருமைக்குரிய செயல்களைச் செய்யாதவர்களைச் சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும்

Tamil Transliteration :
Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar 
Seyarkariya Seykalaa Thaar  

English :
Things hard in the doing will great men do; 
Things hard in the doing the mean eschew 

Meaning in English :
The small the paths of ease pursue The great achieve things rare to do

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 
செயற்கரிய செய்கலா தார். 

குறள் 26              
மு.வ உரை :
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.

கலைஞர் உரை :
பெருமை தரும் செயல்களைப் புரிவோரைப் பெரியோர் என்றும், சிறுமையான செயல்களையன்றிப் பெருமைக்குரிய செயல்களைச் செய்யாதவர்களைச் சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும்

Tamil Transliteration :
Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar 
Seyarkariya Seykalaa Thaar  

English :
Things hard in the doing will great men do; 
Things hard in the doing the mean eschew 

Meaning in English :
The small the paths of ease pursue The great achieve things rare to do

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் 
செயற்கரிய செய்கலா தார். 

குறள் 26              
மு.வ உரை :
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.

கலைஞர் உரை :
பெருமை தரும் செயல்களைப் புரிவோரைப் பெரியோர் என்றும், சிறுமையான செயல்களையன்றிப் பெருமைக்குரிய செயல்களைச் செய்யாதவர்களைச் சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும்

Tamil Transliteration :
Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar 
Seyarkariya Seykalaa Thaar  

English :
Things hard in the doing will great men do; 
Things hard in the doing the mean eschew 

Meaning in English :
The small the paths of ease pursue The great achieve things rare to do

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின் 
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு. 

குறள் 27              
மு.வ உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்

Tamil Transliteration :
Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin 
Vakaidherivaan Katte Ulaku  

English :
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way 
Of all the five,- the world submissive owns his sway 

Meaning in English :
They gain the world, who grasp and tell Of taste, sight, hearing, touch and smell

சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின் 
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு. 

குறள் 27              
மு.வ உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்

Tamil Transliteration :
Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin 
Vakaidherivaan Katte Ulaku  

English :
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way 
Of all the five,- the world submissive owns his sway 

Meaning in English :
They gain the world, who grasp and tell Of taste, sight, hearing, touch and smell

Page 8 of 399, showing 10 records out of 3990 total