திருக்குறள்

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 81              
மு.வ உரை :
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Tamil Transliteration :
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
All household cares and course of daily life have this in view 
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do 

Meaning in English :
Men set up home, toil and earn To tend the guests and do good turn

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 81              
மு.வ உரை :
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Tamil Transliteration :
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
All household cares and course of daily life have this in view 
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do 

Meaning in English :
Men set up home, toil and earn To tend the guests and do good turn

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 81              
மு.வ உரை :
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Tamil Transliteration :
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
All household cares and course of daily life have this in view 
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do 

Meaning in English :
Men set up home, toil and earn To tend the guests and do good turn

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 81              
மு.வ உரை :
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Tamil Transliteration :
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
All household cares and course of daily life have this in view 
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do 

Meaning in English :
Men set up home, toil and earn To tend the guests and do good turn

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று. 

குறள் 82              
மு.வ உரை :
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Tamil Transliteration :
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa 
Marundheninum Ventarpaar Randru  

English :
Though food of immortality should crown the board, 
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred 

Meaning in English :
To keep out guests cannot be good Albeit you eat nector-like food

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று. 

குறள் 82              
மு.வ உரை :
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Tamil Transliteration :
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa 
Marundheninum Ventarpaar Randru  

English :
Though food of immortality should crown the board, 
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred 

Meaning in English :
To keep out guests cannot be good Albeit you eat nector-like food

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று. 

குறள் 82              
மு.வ உரை :
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Tamil Transliteration :
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa 
Marundheninum Ventarpaar Randru  

English :
Though food of immortality should crown the board, 
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred 

Meaning in English :
To keep out guests cannot be good Albeit you eat nector-like food

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண் டற்பாற் றன்று. 

குறள் 82              
மு.வ உரை :
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Tamil Transliteration :
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa 
Marundheninum Ventarpaar Randru  

English :
Though food of immortality should crown the board, 
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred 

Meaning in English :
To keep out guests cannot be good Albeit you eat nector-like food

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை 
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. 

குறள் 83              
மு.வ உரை :
தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நாளும் வரும் விருந்தினரைப் பேணுபவனின் வாழ்க்கை வறுமைப்பட்டுக் கெட்டுப் போவது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
விருந்தினரை நாள்தோறும் வரவேற்று மகிழ்பவரின் வாழ்க்கை, அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் கெட்டொழிவதில்லை

Tamil Transliteration :
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai 
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru  

English :
Each day he tends the coming guest with kindly care; 
Painless, unfailing plenty shall his household share 

Meaning in English :
Who tends his guests day in and out His life in want never wears out

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை 
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று. 

குறள் 83              
மு.வ உரை :
தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நாளும் வரும் விருந்தினரைப் பேணுபவனின் வாழ்க்கை வறுமைப்பட்டுக் கெட்டுப் போவது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
விருந்தினரை நாள்தோறும் வரவேற்று மகிழ்பவரின் வாழ்க்கை, அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் கெட்டொழிவதில்லை

Tamil Transliteration :
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai 
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru  

English :
Each day he tends the coming guest with kindly care; 
Painless, unfailing plenty shall his household share 

Meaning in English :
Who tends his guests day in and out His life in want never wears out

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total