திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : விருந்தோம்பல்

அதிகாரம் / Chapter : விருந்தோம்பல்

- குறள் 81
மு.வ உரை :
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வீட்டில் இருந்து, பொருள்களைச் சேர்த்தும் காத்தும் வாழ்வது எல்லாம், வந்த விருந்தினரைப் பேணி அவர்களுக்கு உதவுவதற்கே ஆம்.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Tamil Transliteration :
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
All household cares and course of daily life have this in view 
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do 

Meaning in English :
Men set up home, toil and earn To tend the guests and do good turn

- குறள் 82
மு.வ உரை :
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் வீட்டிற்கு வெளியே இருக்கத் தான் மட்டும் தனித்து உண்பது, சாவைத் தடுக்கும் மருந்தே என்றாலும், விரும்பத் தக்கது அன்று

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Tamil Transliteration :
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa 
Marundheninum Ventarpaar Randru  

English :
Though food of immortality should crown the board, 
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred 

Meaning in English :
To keep out guests cannot be good Albeit you eat nector-like food

- குறள் 83
மு.வ உரை :
தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நாளும் வரும் விருந்தினரைப் பேணுபவனின் வாழ்க்கை வறுமைப்பட்டுக் கெட்டுப் போவது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
விருந்தினரை நாள்தோறும் வரவேற்று மகிழ்பவரின் வாழ்க்கை, அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் கெட்டொழிவதில்லை

Tamil Transliteration :
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai 
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru  

English :
Each day he tends the coming guest with kindly care; 
Painless, unfailing plenty shall his household share 

Meaning in English :
Who tends his guests day in and out His life in want never wears out

- குறள் 84
மு.வ உரை :
நல்ல விருந்தினராய் வந்தவரை முகமலர்ச்சி கொண்டு போற்றுகின்றவனுடைய வீட்டில் மனமகிழ்ந்து திருமகள் வாழ்வாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இனிய முகத்தோடு தக்க விருந்தினரைப் பேணுபவரின் வீட்டில் திருமகள் மனம் மகிழ்ந்து குடி இருப்பாள்.

கலைஞர் உரை :
மனமகிழ்ச்சியை முகமலர்ச்சியால் காட்டி விருந்தினரை வரவேற்பவர் வீட்டில் அமர்ந்து செல்வம் எனும் திருமகள் வாழ்வாள்

Tamil Transliteration :
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu 
Nalvirundhu Ompuvaan Il  

English :
With smiling face he entertains each virtuous guest, 
'Fortune' with gladsome mind shall in his dwelling rest 

Meaning in English :
The goddess of wealth will gladly rest Where smiles welcome the worthy guest

- குறள் 85
மு.வ உரை :
விருந்தினரை முன்னே போற்றி உணவளித்து மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்கின்றவனுடைய நிலத்தில் விதையும் விதைக்க வேண்டுமோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினர் முதலில் உண்ண, மிஞ்சியவற்றையே உண்பவனின் நிலத்தில் விதைக்கவும் வேண்டுமா?

கலைஞர் உரை :
விருந்தினர்க்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழும் பண்பாளன், தன் நிலத்திற்குரிய விதையைக்கூட விருந்தோம்பலுக்குப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பானா?

Tamil Transliteration :
Viththum Italventum Kollo Virundhompi 
Michchil Misaivaan Pulam  

English :
Who first regales his guest, and then himself supplies, 
O'er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise 

Meaning in English :
Should his field be sown who first Feeds the guests and eats the rest?

- குறள் 86
மு.வ உரை :
வந்த விருந்தினரைப் போற்றி, இனிவரும் விருந்தினரை எதிர் பார்த்திருப்பவன், வானுலகத்தில் உள்ள தேவர்க்கும் நல்ல விருந்தினனாவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வந்த விருந்தினரைப் பேணி, வரும் விருந்தை எதிர்பார்த்து இருப்பவன் மறுமையில் வானத்தவர்க்கு நல்ல விருந்தினன் ஆவான்.

கலைஞர் உரை :
வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களை வழியனுப்பி வைக்கும்போதே, மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி நிற்பவனை, புகழ்வானில் இருப்போர் நல்ல விருந்தினன் என்று வரவேற்றுப் போற்றுவர்

Tamil Transliteration :
Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan 
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku  

English :
The guest arrived he tends, the coming guest expects to see; 
To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he 

Meaning in English :
Who tends a guest and looks for next Is a welcome guest in heaven"s feast

- குறள் 87
மு.வ உரை :
விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன் இவ்வளவு என்று அளவு படுத்தி கூறத்தக்கது அன்று, விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினரைப் பேணுவதும் ஒரு யாகமே. அதைச் செய்வதால் வரும் நன்மை இவ்வளவு என்று அளவிட முடியாது; வரும் விருந்தினரின் தகுதி அளவுதான் நன்மையின் அளவாகும்.

கலைஞர் உரை :
விருந்தினராக வந்தவரின் சிறப்பை எண்ணிப் பார்த்து விருந்தோம்பலை ஒரு வேள்வியாகவே கருதலாம்

Tamil Transliteration :
Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin 
Thunaiththunai Velvip Payan  

English :
To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain; 
Their worth is as the worth of guests you entertain 

Meaning in English :
Worth of the guest of quality Is worth of hospitality

- குறள் 88
மு.வ உரை :
விருந்தினரை ஓம்பி அந்த வேள்வியில் ஈடுபடாதவர் பொருள்களை வருந்திக்காத்துப் (பின்பு இழந்து) பற்றுக்கொடு இழந்தோமே என்று இரங்குவர்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விருந்தினரைப் பேணி, அந்த யாகத்தின் பயனைப் பெறும் பேறு அற்றவர். செல்வத்தைச் சிரமப்பட்டுக் காத்தும் அதனை இழக்கும் போது, இப்போது எந்தத் துணையும் இல்லாதவராய்ப் போனோமே என்று வருந்துவர்.

கலைஞர் உரை :
செல்வத்தைச் சேர்த்துவைத்து அதனை இழக்கும்போது, விருந்தோம்பல் எனும் வேள்விக்கு அது பயன்படுத்தப்படாமற் போயிற்றே என வருந்துவார்கள்

Tamil Transliteration :
Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi 
Velvi Thalaippataa Thaar  

English :
With pain they guard their stores, yet 'All forlorn are we,' they'll cry, 
Who cherish not their guests, nor kindly help supply 

Meaning in English :
Who loathe guest-service one day cry: "We toil and store; but life is dry"

- குறள் 89
மு.வ உரை :
செல்வநிலையில் உள்ள வறுமை என்பது விருந்தோம்புதலைப் போற்றாத அறியாமையாகும்: அஃது அறிவிலிகளிடம் உள்ளதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வம் இருந்தும் வறுமையாய் வாழ்வது விருந்தினரைப் பேணாமல் வாழும் மடமையே. இது மூடரிடம் மட்டுமே இருக்கும்.

கலைஞர் உரை :
விருந்தினரை வரவேற்றுப் போற்றத் தெரியாத அறிவற்றவர்கள் எவ்வளவு பணம் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் தரித்திரம் பிடித்தவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa 
Matamai Matavaarkan Untu  

English :
To turn from guests is penury, though worldly goods abound; 
'Tis senseless folly, only with the senseless found 

Meaning in English :
The man of wealth is poor indeed Whose folly fails the guest to feed

- குறள் 90
மு.வ உரை :
அனிச்சப்பூ மோந்தவுடன் வாடிவிடும்: அதுபோல் முகம் மலராமல் வேறு பட்டு நோக்கியவுடன் விருந்தினர் வாடி நிற்பார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தொட்டு மோந்து பார்த்த அளவில் அனிச்சப்பூ வாடும்; நம் முகம் வேறுபட்டுப் பார்த்த அளவில் விருந்து வாடும்.

கலைஞர் உரை :
அனிச்சம் எனப்படும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி விடக் கூடியது அதுபோல் சற்று முகங்கோணி வரவேற்றாலே விருந்தினர் வாடிவிடுவர்

Tamil Transliteration :
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu 
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu  

English :
The flower of 'Anicha' withers away, If you do but its fragrance inhale; 
If the face of the host cold welcome convey, The guest's heart within him will fail 

Meaning in English :
Anicham smelt withers: like that A wry-faced look withers the guest

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total