திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : அன்புடைமை

அதிகாரம் / Chapter : அன்புடைமை

- குறள் 71
மு.வ உரை :
அன்புக்கும் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உண்டோ? அன்புடையவரின் சிறு கண்ணீரே ( உள்ளே இருக்கும் அன்பைப் ) பலரும் அறிய வெளிப்படுத்திவிடும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அன்பிற்கும் கூடப் பிறர் அறியாமல் தன்னை மூடி வைக்கும் கதவு உண்டோ? இல்லை. தம்மால் அன்பு செய்யப்பட்டவரின் துன்பத்தைக் காணும்போது வடியும் கண்ணீரே அன்பு உள்ளத்தைக் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பைத் தாழ்ப்பாள் போட்டு அடைத்து வைக்க முடியாது அன்புக்குரியவரின் துன்பங்காணுமிடத்து, கண்ணீர்த்துளி வாயிலாக அது வெளிப்பட்டுவிடும்

Tamil Transliteration :
Anpirkum Unto Ataikkundhaazh Aarvalar 
Punkaneer Poosal Tharum  

English :
And is there bar that can even love restrain? 
The tiny tear shall make the lover's secret plain 

Meaning in English :
What bolt can bar true love in fact The tricking tears reveal the heart

- குறள் 72
மு.வ உரை :
அன்பு இல்லாதவர் எல்லாப்பொருள்களையும் தமக்கே உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வார்: அன்பு உடையவர் தம் உடமையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அன்பு இல்லாதவர் எல்லாவற்றாலும் தமக்கே உரிமை உடையவராய் இருப்பர். அன்புள்ளவரோ பொருளால் மட்டும் அன்று; உடம்பாலும் பிறர்க்கு உரியவராய் இருப்பர்

கலைஞர் உரை :
அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம் தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்; அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர்

Tamil Transliteration :
Anpilaar Ellaam Thamakkuriyar Anputaiyaar 
Enpum Uriyar Pirarkku  

English :
The loveless to themselves belong alone; 
The loving men are others' to the very bone 

Meaning in English :
To selves belong the loveless ones; To oth"rs the loving e"en to bones

- குறள் 73
மு.வ உரை :
அருமையான உயிர்க்கு உடம்போடு பொருந்தி இருக்கின்ற உறவு, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன்என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெறுவதற்கு அரிய உயிருக்கு நம் உடம்போடு உண்டாகிய தொடர்பு, அன்போடு கொண்ட ஆசையின் பயனே என்று அறிந்தவர் கூறுவர்

கலைஞர் உரை :
உயிரும் உடலும்போல் அன்பும் செயலும் இணைந்திருப்பதே உயர்ந்த பொருத்தமாகும்

Tamil Transliteration :
Anpotu Iyaindha Vazhakkenpa Aaruyirkku 
Enpotu Iyaindha Thotarpu  

English :
Of precious soul with body's flesh and bone, 
The union yields one fruit, the life of love alone 

Meaning in English :
Soul is encased in frame of bone To taste the life of love alone

- குறள் 74
மு.வ உரை :
அன்பு பிறரிடம் விருப்பம் உடையவராக வாழும் தன்மையைத் தரும்: அஃது எல்லாரிடத்தும் நட்பு என்றுசொல்லப்படும் அளவற்ற சிறப்பைத் தரும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குடும்பம், உறவு என்பாரிடத்துக் கொள்ளும் அன்பு, உலகத்தவரிடம் எல்லாம் உறவு கொள்ளும் விருப்பை உண்டாக்கும். அதுவே அனைவரையும் நட்பாக்கும் சிறப்பையும் உண்டாக்கும்

கலைஞர் உரை :
அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும் அந்த உள்ளம், நட்பு எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Anpu Eenum Aarvam Utaimai Adhueenum 
Nanpu Ennum Naataach Chirappu  

English :
From love fond yearning springs for union sweet of minds; 
And that the bond of rare excelling friendship binds 

Meaning in English :
Love yields aspiration and thence Friendship springs up in excellence

- குறள் 75
மு.வ உரை :
உலகத்தில் இன்பம் உற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு, அன்பு உடையவராகிப் பொருந்தி வாழும் வாழ்கையின் பயன் என்று கூறுவர்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் வாழ்ந்து இன்பம் அடைந்தவர் பெறும் சிறப்பே அன்பு கொண்டு இல்வாழ்க்கை நடத்தியதன் பயன்தான் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்

கலைஞர் உரை :
உலகில் இன்புற்று வாழ்கின்றவர்க்கு வாய்க்கும் சிறப்பு, அவர் அன்புள்ளம் கொண்டவராக விளங்குவதன் பயனே என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Anputru Amarndha Vazhakkenpa Vaiyakaththu 
Inputraar Eydhum Sirappu  

English :
Sweetness on earth and rarest bliss above, 
These are the fruits of tranquil life of love 

Meaning in English :
The crowning joy of home life flows From peaceful psychic love always

- குறள் 76
மு.வ உரை :
அறியாதவர், அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவர்:ஆராய்ந்து பார்த்தால் வீரத்திற்க்கும் அதுவே துணையாக நிற்கின்றது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று கூறுவோர் அறியாதவரே; மறத்திற்கும் கூட அதுவே காரணம் ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
வீரச் செயல்களுக்கும் அன்பு துணையாகத் திகழ்கிறது என்பதை அறியாதவர்களே, அறச் செயல்களுக்கு மட்டுமே அன்பு துணையாக இருப்பதாகக் கூறுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Araththirke Anpusaar Penpa Ariyaar 
Maraththirkum Aqdhe Thunai  

English :
The unwise deem love virtue only can sustain, 
It also helps the man who evil would restrain 

Meaning in English :
"Love is virtue"s friend" say know-nots It helps us against evil plots

- குறள் 77
மு.வ உரை :
எலும்பு இல்லாத உடம்போடு வாழும் புழுவை வெயில் காய்ந்து வருத்துவது போல் அன்பு இல்லாத உயிரை அறம் வருத்தும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எலும்பு இல்லாத புழுவை வெயில் காய்ந்து கொள்வது போல அன்பு இல்லாத உயிரை அறக்கடவுள் காய்ந்து கொல்லும்.

கலைஞர் உரை :
அறம் எதுவென அறிந்தும் அதனைக் கடைப்பிடிக்காதவரை, அவரது மனச்சாட்சியே வாட்டி வதைக்கும் அது வெயிலின் வெம்மை புழுவை வாட்டுவதுபோல இருக்கும்

Tamil Transliteration :
Enpi Ladhanai Veyilpolak Kaayume 
Anpi Ladhanai Aram  

English :
As sun's fierce ray dries up the boneless things, 
So loveless beings virtue's power to nothing brings 

Meaning in English :
Justice burns the loveless form Like solar blaze the boneless worm

- குறள் 78
மு.வ உரை :
அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் வாழும் உயிர் வாழக்கை வளமற்ற பாலைநிலத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனத்தில் அன்பு இல்லாமல் குடும்பத்தோடு வாழும் வாழ்க்கை, வறண்ட பாலை நிலத்தில் காய்ந்து சுக்காகிப் போன மரம் மீண்டும் இலை விடுவது போலாம்.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் அன்பு இல்லாதவருடைய வாழ்க்கை, பாலைவனத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தது போன்றது

Tamil Transliteration :
Anpakath Thillaa Uyirvaazhkkai Vanpaarkan 
Vatral Marandhalirth Thatru  

English :
The loveless soul, the very joys of life may know, 
When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow 

Meaning in English :
Life bereft of love is gloom Can sapless tree in desert bloom?

- குறள் 79
மு.வ உரை :
உடம்பின் அகத்து உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு உடம்பின் புறத்து உறுப்புக்கள் எல்லாம் என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குடும்பத்திற்கு அக உறுப்பாகிய அன்பு இல்லாவதர்களுக்கு வெளி உறுப்பாக விளங்கும் இடம், பொருள், ஏவல் என்பன என்ன பயனைத் தரும்?

கலைஞர் உரை :
அன்பு எனும் அகத்து உறுப்பு இல்லாதவர்க்குப் புறத்து உறுப்புகள் அழகாக இருந்து என்ன பயன்?

Tamil Transliteration :
Puraththurup Pellaam Evanseyyum Yaakkai 
Akaththuruppu Anpi Lavarkku  

English :
Though every outward part complete, the body's fitly framed; 
What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed 

Meaning in English :
Love is the heart which limbs must move, Or vain the outer parts will prove

- குறள் 80
மு.வ உரை :
அன்பின் வழியில் இயங்கும் உடம்பே உயிர்நின்ற உடம்பாகும்: அன்பு இல்லாதவர்க்கு உள்ள உடம்பு எலும்பைத் தோல்போர்த்த வெற்றுடம்பே ஆகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டதே உயிர் நிறைந்த இந்த உடம்பு, அன்பு மட்டும் இல்லை என்றால் இந்த உடம்பு வெறும் எலும்பின்மேல் தோலைப் போர்த்தியது போன்றது ஆகும்

கலைஞர் உரை :
அன்புநெஞ்சத்தின் வழியில் இயங்குவதே உயிருள்ள உடலாகும்; இல்லையேல், அது எலும்பைத் தோல் போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்

Tamil Transliteration :
Anpin Vazhiyadhu Uyirnilai Aqdhilaarkku 
Enpudhol Porththa Utampu  

English :
Bodies of loveless men are bony framework clad with skin; 
Then is the body seat of life, when love resides within 

Meaning in English :
The seat of life is love alone; Or beings are but skin and bone!

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total