திருக்குறள்

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 
மக்கட்பேறு அல்ல பிற. 

குறள் 61              
மு.வ உரை :
பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

கலைஞர் உரை :
அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha 
Makkatperu Alla Pira  

English :
Of all that men acquire, we know not any greater gain, 
Than that which by the birth of learned children men obtain 

Meaning in English :
The world no higher bliss bestows Than children virtuous and wise

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 
மக்கட்பேறு அல்ல பிற. 

குறள் 61              
மு.வ உரை :
பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

கலைஞர் உரை :
அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha 
Makkatperu Alla Pira  

English :
Of all that men acquire, we know not any greater gain, 
Than that which by the birth of learned children men obtain 

Meaning in English :
The world no higher bliss bestows Than children virtuous and wise

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 
மக்கட்பேறு அல்ல பிற. 

குறள் 61              
மு.வ உரை :
பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

கலைஞர் உரை :
அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha 
Makkatperu Alla Pira  

English :
Of all that men acquire, we know not any greater gain, 
Than that which by the birth of learned children men obtain 

Meaning in English :
The world no higher bliss bestows Than children virtuous and wise

பெறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்லை அறிவறிந்த 
மக்கட்பேறு அல்ல பிற. 

குறள் 61              
மு.வ உரை :
பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறியவேண்டுவனவற்றை அறியும் அறிவு படைத்த பிள்ளைச் செல்வத்தைத் தவிர மற்றவற்றை ஒருவன் பெறும் நன்மையாக நான் எண்ணுவதில்லை.

கலைஞர் உரை :
அறிவில் சிறந்த நல்ல பிள்ளைகளைவிட இல்வாழ்க்கையில் சிறந்த பேறு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha 
Makkatperu Alla Pira  

English :
Of all that men acquire, we know not any greater gain, 
Than that which by the birth of learned children men obtain 

Meaning in English :
The world no higher bliss bestows Than children virtuous and wise

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 
பண்புடை மக்கட் பெறின். 

குறள் 62              
மு.வ உரை :
பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது

Tamil Transliteration :
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap 
Panputai Makkat Perin  

English :
Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, 
No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth 

Meaning in English :
No evil comes and no blemish; Noble sons bring all we wish

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 
பண்புடை மக்கட் பெறின். 

குறள் 62              
மு.வ உரை :
பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது

Tamil Transliteration :
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap 
Panputai Makkat Perin  

English :
Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, 
No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth 

Meaning in English :
No evil comes and no blemish; Noble sons bring all we wish

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 
பண்புடை மக்கட் பெறின். 

குறள் 62              
மு.வ உரை :
பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது

Tamil Transliteration :
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap 
Panputai Makkat Perin  

English :
Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, 
No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth 

Meaning in English :
No evil comes and no blemish; Noble sons bring all we wish

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப் 
பண்புடை மக்கட் பெறின். 

குறள் 62              
மு.வ உரை :
பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பழிக்கப்படாத நல்ல குணங்களை உடைய பிள்ளைகளைப் பெற்றால், பெற்றவளை அவனுடைய பிறவிகள்தோறும் துன்பங்கள் தொடமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பெற்றெடுக்கும் மக்கள் பழிபடராத பண்புடையவர்களாக இருப்பின், ஏழேழு தலைமுறை எனும் அளவுக்குக் காலமெல்லாம் எந்தத் தீமையும் தீண்டாது

Tamil Transliteration :
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap 
Panputai Makkat Perin  

English :
Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, 
No evils touch them, through the sev'n-fold maze of birth 

Meaning in English :
No evil comes and no blemish; Noble sons bring all we wish

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள் 
தம்தம் வினையான் வரும். 

குறள் 63              
மு.வ உரை :
தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிள்ளைகளைத் தம் செல்வம் என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அப்பிள்ளைகள் உள்ளபடியே செல்வமாவது அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களால் அமையும்.

கலைஞர் உரை :
தம் பொருள் என்பது தம்மக்களையேயாம் அம்மக்களின் பொருள்கள் அவரவர் செயல்களின் விளைவாக வரக்கூடியவை

Tamil Transliteration :
Thamporul Enpadham Makkal Avarporul 
Thamdham Vinaiyaan Varum  

English :
'Man's children are his fortune,' say the wise; 
From each one's deeds his varied fortunes rise 

Meaning in English :
Children are one"s wealth indeed Their wealth is measured by their deed

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள் 
தம்தம் வினையான் வரும். 

குறள் 63              
மு.வ உரை :
தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிள்ளைகளைத் தம் செல்வம் என்று அறிந்தோர் கூறுவர். அப்பிள்ளைகள் உள்ளபடியே செல்வமாவது அவரவர் செய்யும் நற்செயல்களால் அமையும்.

கலைஞர் உரை :
தம் பொருள் என்பது தம்மக்களையேயாம் அம்மக்களின் பொருள்கள் அவரவர் செயல்களின் விளைவாக வரக்கூடியவை

Tamil Transliteration :
Thamporul Enpadham Makkal Avarporul 
Thamdham Vinaiyaan Varum  

English :
'Man's children are his fortune,' say the wise; 
From each one's deeds his varied fortunes rise 

Meaning in English :
Children are one"s wealth indeed Their wealth is measured by their deed

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total