திருக்குறள்

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. 

குறள் 51              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

Tamil Transliteration :
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan 
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai  

English :
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; 
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she 

Meaning in English :
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate"s resource

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. 

குறள் 51              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

Tamil Transliteration :
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan 
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai  

English :
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; 
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she 

Meaning in English :
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate"s resource

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. 

குறள் 51              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

Tamil Transliteration :
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan 
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai  

English :
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; 
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she 

Meaning in English :
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate"s resource

மனைக்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான் 
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை. 

குறள் 51              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறந்த, புகுந்த குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற நல்ல குணம், நல்ல செயல்களை உடையவளாய்த், தன்னை மணந்தவனின் வருவாய்க்கு ஏற்ப வாழ்க்கையை அமைப்பவளே மனைவி.

கலைஞர் உரை :
இல்லறத்திற்குரிய பண்புகளுடன், பொருள் வளத்துக்குத் தக்கவாறு குடும்பம் நடத்துபவள், கணவனின் வாழ்வுக்குப் பெருந்துணையாவாள்

Tamil Transliteration :
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan 
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai  

English :
As doth the house beseem, she shows her wifely dignity; 
As doth her husband's wealth befit, she spends: help - meet is she 

Meaning in English :
A good housewife befits the house, Spending with thrift the mate"s resource

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 
எனைமாட்சித் தாயினும் இல். 

குறள் 52              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

Tamil Transliteration :
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai 
Enaimaatchith Thaayinum Il  

English :
If household excellence be wanting in the wife, 
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life 

Meaning in English :
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 
எனைமாட்சித் தாயினும் இல். 

குறள் 52              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

Tamil Transliteration :
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai 
Enaimaatchith Thaayinum Il  

English :
If household excellence be wanting in the wife, 
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life 

Meaning in English :
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 
எனைமாட்சித் தாயினும் இல். 

குறள் 52              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

Tamil Transliteration :
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai 
Enaimaatchith Thaayinum Il  

English :
If household excellence be wanting in the wife, 
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life 

Meaning in English :
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை 
எனைமாட்சித் தாயினும் இல். 

குறள் 52              
மு.வ உரை :
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் மனைவியிடம் இல்லாமற் போனால் அவ்வாழ்க்கை எத்தனை சிறப்புகளைப் பெற்றிருந்தாலும் பெறாததே.

கலைஞர் உரை :
நற்பண்புள்ள மனைவி அமையாத இல்வாழ்க்கை எவ்வளவு சிறப்புடையதாக இருந்தாலும் அதற்குத் தனிச்சிறப்புக் கிடையாது

Tamil Transliteration :
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai 
Enaimaatchith Thaayinum Il  

English :
If household excellence be wanting in the wife, 
Howe'er with splendour lived, all worthless is the life 

Meaning in English :
Bright is home when wife is chaste If not all greatness is but waste

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் 
இல்லவள் மாணாக் கடை? 

குறள் 53              
மு.வ உரை :
மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவனாய் மனைவி அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன? அமையாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது

Tamil Transliteration :
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen 
Illaval Maanaak Katai?  

English :
There is no lack within the house, where wife in worth excels, 
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells 

Meaning in English :
What is rare when wife is good What can be there when she is bad?

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் 
இல்லவள் மாணாக் கடை? 

குறள் 53              
மு.வ உரை :
மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல குணமும் நல்ல செயல்களும் உடையவனாய் மனைவி அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு இல்லாததுதான் என்ன? அமையாவிட்டால் அவனிடம் இருப்பதுதான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
நல்ல பண்புடைய மனைவி அமைந்த வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படியொரு மனைவி அமையாத வாழ்க்கையில் எதுவுமே இருக்காது

Tamil Transliteration :
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen 
Illaval Maanaak Katai?  

English :
There is no lack within the house, where wife in worth excels, 
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells 

Meaning in English :
What is rare when wife is good What can be there when she is bad?

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total