திருக்குறள்

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு 
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. 

குறள் 31              
மு.வ உரை :
அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?

கலைஞர் உரை :
சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

Tamil Transliteration :
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu 
Aakkam Evano Uyirkku  

English :
It yields distinction, yields prosperity; what gain 
Greater than virtue can a living man obtain 

Meaning in English :
From virtue weal and wealth outflow; What greater good can mankind know?

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு 
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. 

குறள் 31              
மு.வ உரை :
அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?

கலைஞர் உரை :
சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

Tamil Transliteration :
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu 
Aakkam Evano Uyirkku  

English :
It yields distinction, yields prosperity; what gain 
Greater than virtue can a living man obtain 

Meaning in English :
From virtue weal and wealth outflow; What greater good can mankind know?

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு 
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. 

குறள் 31              
மு.வ உரை :
அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?

கலைஞர் உரை :
சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

Tamil Transliteration :
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu 
Aakkam Evano Uyirkku  

English :
It yields distinction, yields prosperity; what gain 
Greater than virtue can a living man obtain 

Meaning in English :
From virtue weal and wealth outflow; What greater good can mankind know?

சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு 
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு. 

குறள் 31              
மு.வ உரை :
அறம் சிறப்பையும் அளிக்கும்: செல்வத்தையும் அளிக்கும்: ஆகையால் உயிர்க்கு அத்தகைய அறத்தை விட நன்மையானது வேறு யாது?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம், நான்கு பேர் முன் நமக்கு மேன்மையைத் தரும்; நல்ல செல்வத்தையும் கொடுக்கும். இத்தகைய அறத்தைக் காட்டிலும் மேன்மையானது நமக்கு உண்டா?

கலைஞர் உரை :
சிறப்பையும், செழிப்பையும் தரக்கூடிய அறவழி ஒன்றைத்தவிர ஆக்கமளிக்கக் கூடிய வழி வேறென்ன இருக்கிறது?

Tamil Transliteration :
Sirappu Eenum Selvamum Eenum Araththinooungu 
Aakkam Evano Uyirkku  

English :
It yields distinction, yields prosperity; what gain 
Greater than virtue can a living man obtain 

Meaning in English :
From virtue weal and wealth outflow; What greater good can mankind know?

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை 
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. 

குறள் 32              
மு.வ உரை :
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை

கலைஞர் உரை :
நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

Tamil Transliteration :
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai 
Maraththalin Oongillai Ketu  

English :
No greater gain than virtue aught can cause; 
No greater loss than life oblivious of her laws 

Meaning in English :
Virtue enhances joy and gain; Forsaking it is fall and pain

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை 
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. 

குறள் 32              
மு.வ உரை :
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை

கலைஞர் உரை :
நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

Tamil Transliteration :
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai 
Maraththalin Oongillai Ketu  

English :
No greater gain than virtue aught can cause; 
No greater loss than life oblivious of her laws 

Meaning in English :
Virtue enhances joy and gain; Forsaking it is fall and pain

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை 
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. 

குறள் 32              
மு.வ உரை :
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை

கலைஞர் உரை :
நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

Tamil Transliteration :
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai 
Maraththalin Oongillai Ketu  

English :
No greater gain than virtue aught can cause; 
No greater loss than life oblivious of her laws 

Meaning in English :
Virtue enhances joy and gain; Forsaking it is fall and pain

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை 
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. 

குறள் 32              
மு.வ உரை :
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை

கலைஞர் உரை :
நன்மைகளின் விளைநிலமாக இருக்கும் அறத்தைப் போல் ஒருவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக்கூடியது எதுவுமில்லை; அந்த அறத்தை மறப்பதை விடத் தீமையானதும் வேறில்லை

Tamil Transliteration :
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai 
Maraththalin Oongillai Ketu  

English :
No greater gain than virtue aught can cause; 
No greater loss than life oblivious of her laws 

Meaning in English :
Virtue enhances joy and gain; Forsaking it is fall and pain

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே 
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல். 

குறள் 33              
மு.வ உரை :
செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இடைவிடாமல் இயன்ற மட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அறச்செயலைச் செய்க.

கலைஞர் உரை :
செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவை ஆயினும், அவை எல்லா இடங்களிலும் தொய்வில்லாத அறவழியிலேயே செய்யப்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ollum Vakaiyaan Aravinai Ovaadhe 
Sellumvaai Ellaanj Cheyal  

English :
To finish virtue's work with ceaseless effort strive, 
What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive 

Meaning in English :
Perform good deeds as much you can Always and everywhere, o man!

ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே 
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல். 

குறள் 33              
மு.வ உரை :
செய்யக்கூடிய வகையால், எக்காரணத்தாலும் விடாமல் செல்லுமிடமெல்லாம் அறச்செயலைப் போற்றிச் செய்ய வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இடைவிடாமல் இயன்ற மட்டும் எல்லா இடங்களிலும் அறச்செயலைச் செய்க.

கலைஞர் உரை :
செய்யக்கூடிய செயல்கள் எவை ஆயினும், அவை எல்லா இடங்களிலும் தொய்வில்லாத அறவழியிலேயே செய்யப்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ollum Vakaiyaan Aravinai Ovaadhe 
Sellumvaai Ellaanj Cheyal  

English :
To finish virtue's work with ceaseless effort strive, 
What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive 

Meaning in English :
Perform good deeds as much you can Always and everywhere, o man!

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total