திருக்குறள்

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 
போகூழால் தோன்றும் மடி. 

குறள் 371              
மு.வ உரை :
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

Tamil Transliteration :
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul 
Pokoozhaal Thondrum Mati  

English :
Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; 
From fate that takes away idle remissness springs 

Meaning in English :
Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 
போகூழால் தோன்றும் மடி. 

குறள் 371              
மு.வ உரை :
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

Tamil Transliteration :
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul 
Pokoozhaal Thondrum Mati  

English :
Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; 
From fate that takes away idle remissness springs 

Meaning in English :
Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 
போகூழால் தோன்றும் மடி. 

குறள் 371              
மு.வ உரை :
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

Tamil Transliteration :
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul 
Pokoozhaal Thondrum Mati  

English :
Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; 
From fate that takes away idle remissness springs 

Meaning in English :
Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star

ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் 
போகூழால் தோன்றும் மடி. 

குறள் 371              
மு.வ உரை :
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

Tamil Transliteration :
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul 
Pokoozhaal Thondrum Mati  

English :
Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; 
From fate that takes away idle remissness springs 

Meaning in English :
Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் 
ஆகலூழ் உற்றக் கடை. 

குறள் 372              
மு.வ உரை :
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

கலைஞர் உரை :
அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum 
Aakaloozh Utrak Katai  

English :
The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; 
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless 

Meaning in English :
Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் 
ஆகலூழ் உற்றக் கடை. 

குறள் 372              
மு.வ உரை :
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

கலைஞர் உரை :
அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum 
Aakaloozh Utrak Katai  

English :
The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; 
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless 

Meaning in English :
Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் 
ஆகலூழ் உற்றக் கடை. 

குறள் 372              
மு.வ உரை :
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

கலைஞர் உரை :
அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum 
Aakaloozh Utrak Katai  

English :
The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; 
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless 

Meaning in English :
Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!

பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் 
ஆகலூழ் உற்றக் கடை. 

குறள் 372              
மு.வ உரை :
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

கலைஞர் உரை :
அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum 
Aakaloozh Utrak Katai  

English :
The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; 
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless 

Meaning in English :
Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன் 
உண்மை யறிவே மிகும். 

குறள் 373              
மு.வ உரை :
ஒருவன் நுட்பமான நூல் பலவற்றைக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு உள்ள தாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பேதை ஆக்குவதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், நுட்பமான கருத்துக்களை உடைய பல நூல்களைக் கற்றாலும் இயல்பான அறிவே இருக்கும். ( அறிவு விரிவ பெறாது)

கலைஞர் உரை :
கூரிய அறிவு வழங்கக் கூடிய நூல்களை ஒருவர் கற்றிருந்த போதிலும் அவரது இயற்கை அறிவே மேலோங்கி நிற்கும்

Tamil Transliteration :
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan 
Unmai Yarive Mikum  

English :
In subtle learning manifold though versed man be, 
'The wisdom, truly his, will gain supremacy 

Meaning in English :
What matters subtle study deep? Levels of innate wisdom-keep

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன் 
உண்மை யறிவே மிகும். 

குறள் 373              
மு.வ உரை :
ஒருவன் நுட்பமான நூல் பலவற்றைக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு உள்ள தாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பேதை ஆக்குவதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், நுட்பமான கருத்துக்களை உடைய பல நூல்களைக் கற்றாலும் இயல்பான அறிவே இருக்கும். ( அறிவு விரிவ பெறாது)

கலைஞர் உரை :
கூரிய அறிவு வழங்கக் கூடிய நூல்களை ஒருவர் கற்றிருந்த போதிலும் அவரது இயற்கை அறிவே மேலோங்கி நிற்கும்

Tamil Transliteration :
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan 
Unmai Yarive Mikum  

English :
In subtle learning manifold though versed man be, 
'The wisdom, truly his, will gain supremacy 

Meaning in English :
What matters subtle study deep? Levels of innate wisdom-keep

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total