திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : ஊழ்

அதிகாரம் / Chapter : ஊழ்

- குறள் 371
மு.வ உரை :
கைப்பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோர்வில்லாத முயற்சி உண்டாகும், கைப்பொருள் போவதற்க்கு காரணமான ஊழால் சோம்பல் ஏற்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பணம் சேர்வதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், சேர்ப்பதற்கான முயற்சி உண்டாகும். இருப்பதையும் இழப்பதற்கான விதி இருந்தால் சோம்பல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஆக்கத்திற்கான இயற்கை நிலை சோர்வு தலை காட்டாத ஊக்கத்தைக் கொடுக்கும் ஊக்கத்தின் அழிவுக்கான இயற்கைநிலை சோம்பலை ஏற்படுத்தும்

Tamil Transliteration :
Aakoozhaal Thondrum Asaivinmai Kaipporul 
Pokoozhaal Thondrum Mati  

English :
Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; 
From fate that takes away idle remissness springs 

Meaning in English :
Efforts succeed by waxing star Wealth-losing brings waning star

- குறள் 372
மு.வ உரை :
பொருள் இழந்தற்கு காரணமான ஊழ், பேதை யாக்கும் பொருள் ஆவதற்க்கு காரணமான ஊழ் அறிவைப் பெருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தாழ்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு மனிதனைப் பேதை ஆக்கும்; உயர்வதற்கு உரிய விதி இருந்தால் அறிவு விரிவு பெறும்.

கலைஞர் உரை :
அழிவுதரும் இயற்கை நிலை, அறியாமையை உண்டாக்கும்; ஆக்கம் தரும் இயற்கை நிலை, அதற்கேற்ப அறிவை விரிவாக்கும்

Tamil Transliteration :
Pedhaip Patukkum Izhavoozh Arivakatrum 
Aakaloozh Utrak Katai  

English :
The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; 
The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless 

Meaning in English :
Loss-fate makes a dull fool of us Gain-fate makes us prosperous, wise!

- குறள் 373
மு.வ உரை :
ஒருவன் நுட்பமான நூல் பலவற்றைக் கற்றாலும் ஊழுக்கு ஏற்றவாறு அவனுக்கு உள்ள தாகும் அறிவே மேம்பட்டுத் தோன்றும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பேதை ஆக்குவதற்கு உரிய விதி நமக்கு இருந்தால், நுட்பமான கருத்துக்களை உடைய பல நூல்களைக் கற்றாலும் இயல்பான அறிவே இருக்கும். ( அறிவு விரிவ பெறாது)

கலைஞர் உரை :
கூரிய அறிவு வழங்கக் கூடிய நூல்களை ஒருவர் கற்றிருந்த போதிலும் அவரது இயற்கை அறிவே மேலோங்கி நிற்கும்

Tamil Transliteration :
Nunniya Noolpala Karpinum Matrundhan 
Unmai Yarive Mikum  

English :
In subtle learning manifold though versed man be, 
'The wisdom, truly his, will gain supremacy 

Meaning in English :
What matters subtle study deep? Levels of innate wisdom-keep

- குறள் 374
மு.வ உரை :
உலகத்தின் இயற்க்கை ஊழின் காரணமாக இரு வேறு வகைப்படும், செல்வம் உடையவராதலும் வேறு அறிவு உடையவராதலும் வேறு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உலகின் இயல்பு இருவகைப்பட்டது; செல்வரை ஆக்கும் விதியும், அறிஞரை ஆக்கும் விதியும் வேறு வேறாம்.

கலைஞர் உரை :
உலகின் இயற்கை நிலை இரு வேறுபட்டதாகும் ஒருவர் செல்வமுடையவராகவும், ஒருவர் அறிவுடையவராகவும் இருப்பதே அந்த வேறுபாடாகும்

Tamil Transliteration :
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru 
Thelliya Raadhalum Veru  

English :
Two fold the fashion of the world: some live in fortune's light; 
While other some have souls in wisdom's radiance bright 

Meaning in English :
Two natures in the world obtain Some wealth and others wisdom gain

- குறள் 375
மு.வ உரை :
செல்வத்தை ஈட்டும் முயற்சிக்கு ஊழ்வகையால் நல்லவை எல்லாம் தீயவை ஆதலும் உண்டு, தீயவை நல்லவை ஆதலும் உண்டு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நாம் பணத்தைப் பெருக்க எடுக்கும் முயற்சியில் காலம், இடம், தொழில் ஆகியவை சரியாக இருந்தாலும், தீய விதி குறுக்கிட்டால் நட்டம் உண்டாகும். அவை சரியாக இல்லை என்றாலும் நல்ல விதி வருமானால் லாபம் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
நல்ல செயல்களை ஆற்ற முற்படும்போது அவை தீமையில் போய் முடிந்துவிடுவதும், தீய செயல்களை ஆற்றிட முனையும்போது அவை நல்லவைகளாக முடிந்து விடுவதும் இயற்கை நிலை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Nallavai Ellaaan Theeyavaam Theeyavum 
Nallavaam Selvam Seyarku  

English :
All things that good appear will oft have ill success; 
All evil things prove good for gain of happiness 

Meaning in English :
In making wealth fate changes mood; The good as bad and bad as good

- குறள் 376
மு.வ உரை :
ஊழால் தமக்கு உரியவை அல்லாதப் பொருள்கள் வருந்திக்காப்பாற்றினாலும் நில்லாமல் போகும் தமக்கு உரியவை கொண்டு போய்ச் சொரிந்தாலும் போகா.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை காத்தாலும் நமக்கு விதி இல்லை என்றால், செல்வம் நம்மிடம் தங்காது. வேண்டா என்று நாமே வெளியே தள்ளினாலும் விதி இருந்தால் செல்வம் நம்மை விட்டுப் போகமாட்டாது.

கலைஞர் உரை :
தனக்கு உரிமையல்லாதவற்றை எவ்வளவுதான் பாதுகாப்பாக வைத்தாலும் அவை தங்காமல் போய்விடக் கூடும்; உரிமையுள்ளவற்றை எங்கே கொண்டு போய்ப் போட்டாலும் அவை எங்கும் போகமாட்டா

Tamil Transliteration :
Pariyinum Aakaavaam Paalalla Uyththuch 
Choriyinum Pokaa Thama  

English :
Things not your own will yield no good, howe'er you guard with pain; 
Your own, howe'er you scatter them abroad, will yours remain 

Meaning in English :
Things not thine never remain Things destined are surely thine

- குறள் 377
மு.வ உரை :
ஊழ் ஏற்ப்படுத்திய வகையால் அல்லாமல் முயன்று கோடிக்கணக்கானப் பொருளைச் சேர்த்தவருக்கும் அவற்றை நுகர முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கோடிப்பொருள் சேர்ந்திருந்தாலும் , இறைவன் விதித்த விதிப்படிதான் நாம் அதை அனுபவிக்க முடியுமே தவிர, நம் விருப்பப்படி அனுபவிப்பது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
வகுத்து முறைப்படுத்திய வாழ்க்கை நெறியை ஒட்டி நடக்கா விட்டால் கோடிப் பொருள் குவித்தாலும், அதன் பயனை அனுபவிப்பது என்பது அரிதேயாகும்

Tamil Transliteration :
Vakuththaan Vakuththa Vakaiyallaal Koti 
Thokuththaarkku Thuyththal Aridhu  

English :
Save as the 'sharer' shares to each in due degree, 
To those who millions store enjoyment scarce can be 

Meaning in English :
Who crores amass enjoy but what The Dispenser"s decrees allot

- குறள் 378
மு.வ உரை :
வரவேண்டிய துன்பங்கள் வந்து வருத்தாமல் நீங்குமானால் நுகரும் பொருள் இல்லாத வறியவர் துறவறம் மேற்க்கொள்வர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
துன்பங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் விதி, ஏழைகளைத் தடுத்திருக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் துறவியர் ஆகியிருப்பார்கள்.

கலைஞர் உரை :
நுகர்வதற்குரியது எதுவுமில்லை என்ற உறுதியினால், தம்மை வருத்தக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து வருத்தாமல் நீங்கிவிடுமானால் துறவறம் மேற்கொள்வர்

Tamil Transliteration :
Thurappaarman Thuppura Villaar Urarpaala 
Oottaa Kazhiyu Menin  

English :
The destitute with ascetics merit share, 
If fate to visit with predestined ills would spare 

Meaning in English :
The destitute desire will quit If fate with ills visit them not

- குறள் 379
மு.வ உரை :
நல்வினை விளையும் போது நல்லவை எனக் கருதி மகிழ்கின்றனர், தீவினை விளையும் போது துன்பப்பட்டுக் கலங்குவது ஏனோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லது நடக்கும்போது மட்டும் நல்லது என அனுபவிப்பவர், தீயது நடக்கும்போது மட்டும் துன்பப்படுவது ஏன்?

கலைஞர் உரை :
நன்மையும் தீமையும் வாழ்க்கையில் மாறி மாறி வரும். நன்மை கண்டு மகிழ்கிறவர்கள், தீமை விளையும்போது மட்டும் மனம் கலங்குவது ஏன்?

Tamil Transliteration :
Nandraangaal Nallavaak Kaanpavar Andraangaal 
Allar Patuva Thevan?  

English :
When good things come, men view them all as gain; 
When evils come, why then should they complain 

Meaning in English :
Who good in time of good perceive In evil time why should they grieve?

- குறள் 380
மு.வ உரை :
ஊழை விட மிக்க வலிமையுள்ளவை வேறு எவை உள்ளன, ஊழை விலக்கும் பொருட்டு மற்றோரு வழியைஆராய்ந்தாலும் அங்கும் தானே முன் வந்து நிற்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
விதியை வெல்ல வேறொரு வழியை எண்ணி நாம் செயற்பட்டாலும், அந்த வழியிலேயோ வேறு ஒரு வழியிலேயோ அது நம்முன் வந்து நிற்கும்‌; ஆகவே விதியை விட வேறு எவை வலிமையானவை?

கலைஞர் உரை :
இயற்கை நிலையை மாற்றி மற்றொரு செயற்கை நிலையை அமைத்திட முனைந்தாலும், இயற்கை நிலையே முதன்மையாக வந்து நிற்பதால் அதைவிட வலிமையானவையாக வேறு எவை இருக்கின்றன?

Tamil Transliteration :
Oozhir Peruvali Yaavula Matrondru 
Soozhinun Thaanmun Thurum  

English :
What powers so great as those of Destiny? Man's skill 
Some other thing contrives; but fate's beforehand still 

Meaning in English :
What power surpasses fate? Its will Persists against the human skill

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total