திருக்குறள்

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான்றும் 
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 

குறள் 361              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum 
Thavaaap Pirappeenum Viththu  

English :
The wise declare, through all the days, to every living thing 
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring 

Meaning in English :
Desire to all, always is seed From which ceaseless births proceed

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான்றும் 
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 

குறள் 361              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum 
Thavaaap Pirappeenum Viththu  

English :
The wise declare, through all the days, to every living thing 
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring 

Meaning in English :
Desire to all, always is seed From which ceaseless births proceed

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான்றும் 
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 

குறள் 361              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum 
Thavaaap Pirappeenum Viththu  

English :
The wise declare, through all the days, to every living thing 
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring 

Meaning in English :
Desire to all, always is seed From which ceaseless births proceed

அவாஎன்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ் ஞான்றும் 
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து. 

குறள் 361              
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum 
Thavaaap Pirappeenum Viththu  

English :
The wise declare, through all the days, to every living thing 
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring 

Meaning in English :
Desire to all, always is seed From which ceaseless births proceed

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 

குறள் 362              
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Tamil Transliteration :
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu 
Ventaamai Venta Varum  

English :
If desire you feel, freedom from changing birth require! 
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire 

Meaning in English :
If long thou must, long for non-birth It comes by longing no more for earth

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 

குறள் 362              
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Tamil Transliteration :
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu 
Ventaamai Venta Varum  

English :
If desire you feel, freedom from changing birth require! 
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire 

Meaning in English :
If long thou must, long for non-birth It comes by longing no more for earth

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 

குறள் 362              
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Tamil Transliteration :
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu 
Ventaamai Venta Varum  

English :
If desire you feel, freedom from changing birth require! 
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire 

Meaning in English :
If long thou must, long for non-birth It comes by longing no more for earth

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது 
வேண்டாமை வேண்ட வரும். 

குறள் 362              
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Tamil Transliteration :
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu 
Ventaamai Venta Varum  

English :
If desire you feel, freedom from changing birth require! 
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire 

Meaning in English :
If long thou must, long for non-birth It comes by longing no more for earth

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை 
ஆண்டும் அஃதொப்பது இல். 

குறள் 363              
மு.வ உரை :
அவா அற்ற நிலைமை போன்ற சிறந்த செல்வம் இவ்வுலகில் இல்லை, வேறு எங்கும் அதற்க்கு நிகரான ஒன்று இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்தப் பொருளையும் விரும்பாமல் இருப்பது போன்ற சிறந்த செல்வம் இப்பூமியில் வேறு ஒன்று இல்லை; வான் உலகத்திலும் இதற்கு ஒப்பானது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
தீமை விளைவிக்கும் ஆசைகளை வேண்டாம் என்று புறக்கணிப்பதைப் போன்ற செல்வம் இங்கு எதுவுமில்லை; வேறு எங்கும் கூட அத்தகைய ஒப்பற்ற செல்வம் இல்லையென்றே கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai 
Aantum Aqdhoppadhu Il  

English :
No glorious wealth is here like freedom from desire; 
To bliss like this not even there can soul aspire 

Meaning in English :
No such wealth is here and there As peerless wealth of non-desire

வேண்டாமை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை 
ஆண்டும் அஃதொப்பது இல். 

குறள் 363              
மு.வ உரை :
அவா அற்ற நிலைமை போன்ற சிறந்த செல்வம் இவ்வுலகில் இல்லை, வேறு எங்கும் அதற்க்கு நிகரான ஒன்று இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்தப் பொருளையும் விரும்பாமல் இருப்பது போன்ற சிறந்த செல்வம் இப்பூமியில் வேறு ஒன்று இல்லை; வான் உலகத்திலும் இதற்கு ஒப்பானது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
தீமை விளைவிக்கும் ஆசைகளை வேண்டாம் என்று புறக்கணிப்பதைப் போன்ற செல்வம் இங்கு எதுவுமில்லை; வேறு எங்கும் கூட அத்தகைய ஒப்பற்ற செல்வம் இல்லையென்றே கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai 
Aantum Aqdhoppadhu Il  

English :
No glorious wealth is here like freedom from desire; 
To bliss like this not even there can soul aspire 

Meaning in English :
No such wealth is here and there As peerless wealth of non-desire

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total