திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : அவா அறுத்தல்

அதிகாரம் / Chapter : அவா அறுத்தல்

- குறள் 361
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும் எக்காலத்திலும் ஒழியாமல் வருகின்ற பிறவித்துன்பத்தை உண்டாக்கும் வித்து அவா என்றுக் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களுக்கும், எந்தக் காலத்திலும் அழியாமல் வரும் பிறப்பை உண்டாக்கும் விதைதான் ஆசை என்று பெரியோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum 
Thavaaap Pirappeenum Viththu  

English :
The wise declare, through all the days, to every living thing 
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring 

Meaning in English :
Desire to all, always is seed From which ceaseless births proceed

- குறள் 362
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஒன்றை விரும்புவதனால் பிறவா நிலைமையை விரும்ப வேண்டும், அது அவா அற்ற நிலையை விரும்பினால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறவாமையை எப்போது விரும்புகிறோமோ அப்போது அந்த நிலை நமக்கு வர வேண்டும். ஆசையற்று இருப்பதை விரும்பும்போதுதான் அந்த நிலை நமக்கு உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Tamil Transliteration :
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu 
Ventaamai Venta Varum  

English :
If desire you feel, freedom from changing birth require! 
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire 

Meaning in English :
If long thou must, long for non-birth It comes by longing no more for earth

- குறள் 363
மு.வ உரை :
அவா அற்ற நிலைமை போன்ற சிறந்த செல்வம் இவ்வுலகில் இல்லை, வேறு எங்கும் அதற்க்கு நிகரான ஒன்று இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்தப் பொருளையும் விரும்பாமல் இருப்பது போன்ற சிறந்த செல்வம் இப்பூமியில் வேறு ஒன்று இல்லை; வான் உலகத்திலும் இதற்கு ஒப்பானது இல்லை.

கலைஞர் உரை :
தீமை விளைவிக்கும் ஆசைகளை வேண்டாம் என்று புறக்கணிப்பதைப் போன்ற செல்வம் இங்கு எதுவுமில்லை; வேறு எங்கும் கூட அத்தகைய ஒப்பற்ற செல்வம் இல்லையென்றே கூறலாம்

Tamil Transliteration :
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai 
Aantum Aqdhoppadhu Il  

English :
No glorious wealth is here like freedom from desire; 
To bliss like this not even there can soul aspire 

Meaning in English :
No such wealth is here and there As peerless wealth of non-desire

- குறள் 364
மு.வ உரை :
தூயநிலை என்றுக் கூறப்படுவது அவா இல்லா திருத்தலே யாகும், அவா அற்ற அத்தன்மை மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனத்தூய்மை என்பது ஆசை இல்லாமல் இருப்பதே; ஆசை இல்லாமல் இருப்பதோ மெய்ப்பொருளை விரும்புவதால் உண்டாகும்‌.

கலைஞர் உரை :
தூய்மை என்பது பேராசையற்ற தன்மையாகும் அத்தூய்மை வாய்மையை நாடுவோர்க்கே வாய்க்கும்

Tamil Transliteration :
Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu 
Vaaaimai Venta Varum  

English :
Desire's decease as purity men know; 
That, too, from yearning search for truth will grow 

Meaning in English :
To nothing crave is purity That is the fruit of verity

- குறள் 365
மு.வ உரை :
பற்றற்றவர் என்றுக் கூறப்படுவோர் அவா அற்றவரே, அவா அறாத மற்றவர் அவ்வளவாகப் பற்று அற்றவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசை இல்லாதவரே எதுவும் இல்லாதவர்; மற்றவரோ முழுவதும் இல்லாதவர் ஆகார்.

கலைஞர் உரை :
ஆசையனைத்தும் விட்டவரே துறவி எனப்படுவார் முற்றும் துறவாதவர், தூய துறவியாக மாட்டார்

Tamil Transliteration :
Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar 
Atraaka Atradhu Ilar  

English :
Men freed from bonds of strong desire are free; 
None other share such perfect liberty 

Meaning in English :
The free are those who desire not The rest not free in bonds are caught

- குறள் 366
மு.வ உரை :
ஒருவன் அவாவிற்கு அஞ்சி வாழ்வதே அறம், ஏன் எனில் ஒருவனைச் சோர்வு கண்டுகொடுத்து வஞ்சிப்பது அவாவே.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவனை வஞ்சித்துக் கெடுப்பது ஆசையே. அதனால் ஆசை உண்டாகி விடாமல் அஞ்சி வாழ்வதே அறம்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவரை வஞ்சித்துக் கெடுப்பதற்குக் காரணமாக இருப்பது ஆசையேயாகும் எனவே, ஆசைக்கு அடிமையாகக் கூடாது என்ற அச்சத்துடன் வாழ வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Anjuva Thorum Arane Oruvanai 
Vanjippa Thorum Avaa  

English :
Desire each soul beguiles; 
True virtue dreads its wiles 

Meaning in English :
Dread desire; Virtue is there To every soul desire is snare!

- குறள் 367
மு.வ உரை :
ஒருவன் ஆசையை முழுதும் ஒழித்தால், அவன் கெடாமல் வாழ்வதற்கு உரிய நல்ல செயல் அவன் விரும்புமாறு வாய்க்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசையை முழுவதுமாக அறுத்து ஒழித்து விட்டால், தான் விரும்பும் வண்ணமே அழியாமல் வாழ்வதற்கான செயல் உண்டாகும்.

கலைஞர் உரை :
கெடாமல் வாழ்வதற்குரிய நிலை, ஒருவன் விரும்புமாறு வாய்ப்பதற்கு, அவன் பேராசைக் குணத்தை முற்றிலும் ஒழித்தவனாக இருக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai 
Thaanventu Maatraan Varum  

English :
Who thoroughly rids his life of passion-prompted deed, 
Deeds of unfailing worth shall do, which, as he plans, succeed 

Meaning in English :
Destroy desire; deliverance Comes as much as you aspire hence

- குறள் 368
மு.வ உரை :
அவா இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் இல்லையாகும், அவா இருந்தால் எல்லாத் துன்பங்களும் மேலும் மேலும் ஒழியாமல் வரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசை இல்லாதவர்க்குத் துன்பம் வராது; இருப்பவர்க்கோ இடைவிடாமல், தொடர்ந்து துன்பம் வரும்.

கலைஞர் உரை :
ஆசை இல்லாதவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை ஆசை உண்டானால், அதைத் தொடர்ந்து துன்பமும் மேலும் மேலும் வந்து கொண்டிருக்கும்

Tamil Transliteration :
Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel 
Thavaaadhu Menmel Varum  

English :
Affliction is not known where no desires abide; 
Where these are, endless rises sorrow's tide 

Meaning in English :
Desire extinct no sorrow-taints Grief comes on grief where it pretends

- குறள் 369
மு.வ உரை :
அவா என்று சொல்லப்படுகின்ற துன்பங்களுள் பொல்லாதத் துன்பம் கெடுமானால் இவ் வுலகில் இன்பம் இடையறாமல் வாய்க்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசை எனப்படும் பெருந்துன்பம் இல்லாது போனால், இன்பம் இடைவிடாமல் வரும்.

கலைஞர் உரை :
பெருந்துன்பம் தரக்கூடிய பேராசை ஒழிந்தால் வாழ்வில் இன்பம் விடாமல் தொடரும்

Tamil Transliteration :
Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum 
Thunpaththul Thunpang Ketin  

English :
When dies away desire, that woe of woes 
Ev'n here the soul unceasing rapture knows 

Meaning in English :
Desire, the woe of woes destroy Joy of joys here you enjoy

- குறள் 370
மு.வ உரை :
ஒருபோதும் நிரம்பாத தன்மை உடைய அவாவை ஒழித்தால் ஒழித்த அந்நிலையே எப்போதும் மாறாதிருக்கும் இன்ப வாழ்வைத் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒரு காலமும் முடிவு பெறாத குணத்தை உடைய ஆ‌சையை விட்டுவிட்டால், அதுவே ஒருவனுக்கு நிலைத்து வாழும் இயல்பைக் கொடுக்கும்.

கலைஞர் உரை :
இயல்பாகவே எழும் அடங்காத பேராசையை அகற்றி வாழும் நிலை, நீங்காத இன்பத்தை இயல்பாகவே தரக்கூடியதாகும்

Tamil Transliteration :
Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye 
Peraa Iyarkai Tharum  

English :
Drive from thy soul desire insatiate; 
Straight'way is gained the moveless blissful state 

Meaning in English :
Off with desire insatiate You gain the native blissful state

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total