திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : துறவு

அதிகாரம் / Chapter : துறவு

- குறள் 341
மு.வ உரை :
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal 
Adhanin Adhanin Ilan  

English :
From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he 

Meaning in English :
From what from what a man is free From that, from that his torments flee

- குறள் 342
மு.வ உரை :
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

கலைஞர் உரை :
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Tamil Transliteration :
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin 
Eentuiyar Paala Pala  

English :
'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire 

Meaning in English :
Give up all to gain the True And endless joys shall hence seek you

- குறள் 343
மு.வ உரை :
ஐம்பொறிகளுக்கும் உரிய ஐந்து புலன்களின் ஆசையையும் வெல்லுதல் வேண்டும், அவற்றிற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் ஒரு சேர விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளைப் பிறப்பிக்கும் ஐந்து புலன்களையும் அடக்க வேண்டும்; அவற்றை அடக்குவதற்குத் தனக்குரிய அனைத்தையும் விட்டு விட வேண்டு்ம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்

Tamil Transliteration :
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum 
Ventiya Vellaam Orungu  

English :
'Perceptions of the five' must all expire;- 
Relinquished in its order each desire 

Meaning in English :
Curb the senses five and renounce The carving desires all at once

- குறள் 344
மு.வ உரை :
தவம் செய்தவற்கு ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தல் இயல்பாகும், பற்று உடையவராக இருத்தல் மீண்டும் மயங்குவதற்கு வழியாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உடைமை ஏதும் இல்லாதிருப்பது துறவின் இயல்பு. உடைமைகளை வைத்திருப்பதோ ஆசை என்னும் மயக்கத்தை மறுபடியும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே துறவுக்கு ஏற்றதாகும் ஓன்றன் மேல் பற்று வைப்பினும், அது மேன்மேலும் பற்றுகளைப் பெருக்கி மயங்கச் செய்துவிடும்

Tamil Transliteration :
Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai 
Mayalaakum Matrum Peyarththu  

English :
'Privation absolute' is penance true; 
'Possession' brings bewilderment anew 

Meaning in English :
To have nothing is law of vows Having the least deludes and snares

- குறள் 345
மு.வ உரை :
பிறவித் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்றவர்க்கு உடம்பும் மிகையான பொருள் ஆகையால் அதற்கு மேல் வேறு தொடர்பு கொள்வது ஏனோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இனியும் பிறப்பது கூடாது என்று பிறப்பை‌யே அறுக்க முயன்றவர்க்கு அவரது உடம்பே அதிகம்; நிலைமை இப்படி இருக்க, உடம்பிற்கும் மேலான சுமை எதற்கு?

கலைஞர் உரை :
பிறந்ததால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்ற துறவிகளுக்கு அவர்களின் உடம்பே மிகையான ஒன்றாக இருக்கும்போது, அதற்கு மேலும் வேறு தொடர்பு எதற்காக?

Tamil Transliteration :
Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal 
Utraarkku Utampum Mikai  

English :
To those who sev'rance seek from being's varied strife, 
Flesh is burthen sore; what then other bonds of life 

Meaning in English :
Why add to bonds while this body Is too much for saints to be birth-free

- குறள் 346
மு.வ உரை :
உடம்பை யான் எனக் கருதலும் தொடர்பு இல்லாத பொருளை எனது எனக்கருதலுமாகிய மயக்கத்தை போக்குகின்றவன், தேவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த நிலை அடைவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உடல் பற்றி நான் என்றும், பொருள் பற்றி எனது என்றும் வரும் செருக்கை மனத்துள் இருந்து அறுத்து விட்டவன், வானவர்க்கும் மேலான வீட்டுலகத்தை அடைவான்.

கலைஞர் உரை :
யான், எனது என்கின்ற ஆணவத்தை அறவே விலக்கி விட்டவன், வான்புகழையும் மிஞ்சுகின்ற உலகப் புகழுக்கு உரியவனாவான்

Tamil Transliteration :
Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku 
Uyarndha Ulakam Pukum  

English :
Who kills conceit that utters 'I' and 'mine', 
Shall enter realms above the powers divine 

Meaning in English :
Who curbs the pride of I and mine Gets a world rare for gods to gain

- குறள் 347
மு.வ உரை :
யான் எனது என்னும் இருவகைப் பற்றுக்களையும் பற்றிக் கொண்டுவிடாத வரை, துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக்கொள்கின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளைப் பற்றிக்கொண்டு விட முடியாமல் இருப்பவரைத் துன்பங்கள் பற்றிக் கொண்டு விடமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பற்றுகளைப் பற்றிக்கொண்டு விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக் கொள்கின்றன

Tamil Transliteration :
Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip 
Patri Vitaaa Thavarkku  

English :
Who cling to things that cling and eager clasp, 
Griefs cling to them with unrelaxing grasp 

Meaning in English :
Grief clings on and on to those Who cling to bonds without release

- குறள் 348
மு.வ உரை :
முற்றத் துறந்தவறே உயர்ந்த நிலையினர் ஆவர், அவ்வாறு துறக்காத மற்றவர் அறியாமையாகிய வலையில் அகப்பட்டவர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை முழுவதுமாக விட்டு விட்டவரே நல்வாழ்விற்கு முயன்றவர். விடாதவரோ மயங்கி, பிறவி வலைக்குள் அகப்பட்டவரே.

கலைஞர் உரை :
அரைகுறையாக இல்லாமல் அனைத்தும் துறந்தவர்களே உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள் அவ்வாறு துறவாதவர்கள் அறியாமையென்னும் வலையில் சிக்கியவர்களாவார்கள்

Tamil Transliteration :
Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi 
Valaippattaar Matrai Yavar  

English :
Who thoroughly 'renounce' on highest height are set; 
The rest bewildered, lie entangled in the net 

Meaning in English :
Who renounce all are free from care Others suffer delusive snare

- குறள் 349
மு.வ உரை :
இருவகைப் பற்றும் அற்றபொழுதே அந்நிலை பிறவித் துன்பத்தை ஒழிக்கும், இல்லையானால் (பிறவித்துன்பம் மாறி மாறி வந்து) நிலையாமைக் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை முழுவதுமாக விட்டபோதுதான் பிறப்பு என்னும் கட்டு அறுபடும்; விடவில்லை என்றால், பிறப்பு மறுபடியும் தொடரும்.

கலைஞர் உரை :
பற்றுகளைத் துறந்துவிட்டால், பிறப்பில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்கள் வருவதில்லை இல்லையேல், அந்த இன்ப துன்பங்கள் மாறிமாறி வரக்கூடிய நிலையாமை தோன்றும்

Tamil Transliteration :
Patratra Kanne Pirapparukkum Matru 
Nilaiyaamai Kaanap Patum  

English :
When that which clings falls off, severed is being's tie; 
All else will then be seen as instability 

Meaning in English :
Bondage cut off, rebirth is off The world then seems instable stuff

- குறள் 350
மு.வ உரை :
பற்றில்லாதவனாகிய கடவுளுடைய பற்றை மட்டும் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும், உள்ள பற்றுக்களை விட்டொழிப்பதற்கே அப் பற்றைப் பற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசை ஏதும் இல்லாதவனாகிய இறைவன் மீது ஆசை கொள்க; அவன் மீது ஆசை கொள்வது நம் ஆசைகளை விடுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
எதிலும் பற்றில்லாதவராக யார் இருக்கிறாரோ அவரிடம் மட்டும் பற்றுக் கொள்ள வேண்டும் துறவறத்தினர் தம் பற்றுகளை விட்டொழிப்பதற்கு அத்தகையோரிடம் கொள்ளும் பற்றுதான் துணை நிற்கும்

Tamil Transliteration :
Patruka Patratraan Patrinai Appatraip 
Patruka Patru Vitarku  

English :
Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling, 
Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing 

Meaning in English :
Bind Thyself to the unbound one That binding breaks all bonds anon

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total