திருக்குறள்

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் 
அதனின் அதனின் இலன். 

குறள் 341              
மு.வ உரை :
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal 
Adhanin Adhanin Ilan  

English :
From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he 

Meaning in English :
From what from what a man is free From that, from that his torments flee

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் 
அதனின் அதனின் இலன். 

குறள் 341              
மு.வ உரை :
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal 
Adhanin Adhanin Ilan  

English :
From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he 

Meaning in English :
From what from what a man is free From that, from that his torments flee

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் 
அதனின் அதனின் இலன். 

குறள் 341              
மு.வ உரை :
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal 
Adhanin Adhanin Ilan  

English :
From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he 

Meaning in English :
From what from what a man is free From that, from that his torments flee

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல் 
அதனின் அதனின் இலன். 

குறள் 341              
மு.வ உரை :
ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal 
Adhanin Adhanin Ilan  

English :
From whatever, aye, whatever, man gets free, 
From what, aye, from that, no more of pain hath he 

Meaning in English :
From what from what a man is free From that, from that his torments flee

வேண்டின் உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் 
ஈண்டுஇயற் பால பல. 

குறள் 342              
மு.வ உரை :
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

கலைஞர் உரை :
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Tamil Transliteration :
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin 
Eentuiyar Paala Pala  

English :
'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire 

Meaning in English :
Give up all to gain the True And endless joys shall hence seek you

வேண்டின் உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் 
ஈண்டுஇயற் பால பல. 

குறள் 342              
மு.வ உரை :
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

கலைஞர் உரை :
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Tamil Transliteration :
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin 
Eentuiyar Paala Pala  

English :
'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire 

Meaning in English :
Give up all to gain the True And endless joys shall hence seek you

வேண்டின் உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் 
ஈண்டுஇயற் பால பல. 

குறள் 342              
மு.வ உரை :
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

கலைஞர் உரை :
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Tamil Transliteration :
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin 
Eentuiyar Paala Pala  

English :
'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire 

Meaning in English :
Give up all to gain the True And endless joys shall hence seek you

வேண்டின் உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின் 
ஈண்டுஇயற் பால பல. 

குறள் 342              
மு.வ உரை :
துன்பமில்லாத நிலைமை வேண்டுமானால் எல்லாப் பொருள்களும் உள்ள காலத்திலேயெ துறக்க வேண்டும்,துறந்த பின் இங்குப் பெறக்கூடும் இன்பங்கள் பல.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள்களின் மீதுள்ள பற்றைத் துறந்தபின் வந்து சேரும் இன்பங்கள் பல; இன்பங்களை விரும்பினால் துறவு கொள்க.

கலைஞர் உரை :
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Tamil Transliteration :
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin 
Eentuiyar Paala Pala  

English :
'Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire; 
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire 

Meaning in English :
Give up all to gain the True And endless joys shall hence seek you

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும் 
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு. 

குறள் 343              
மு.வ உரை :
ஐம்பொறிகளுக்கும் உரிய ஐந்து புலன்களின் ஆசையையும் வெல்லுதல் வேண்டும், அவற்றிற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் ஒரு சேர விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளைப் பிறப்பிக்கும் ஐந்து புலன்களையும் அடக்க வேண்டும்; அவற்றை அடக்குவதற்குத் தனக்குரிய அனைத்தையும் விட்டு விட வேண்டு்ம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்

Tamil Transliteration :
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum 
Ventiya Vellaam Orungu  

English :
'Perceptions of the five' must all expire;- 
Relinquished in its order each desire 

Meaning in English :
Curb the senses five and renounce The carving desires all at once

அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும் 
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு. 

குறள் 343              
மு.வ உரை :
ஐம்பொறிகளுக்கும் உரிய ஐந்து புலன்களின் ஆசையையும் வெல்லுதல் வேண்டும், அவற்றிற்கு வேண்டிய பொருள்களை எல்லாம் ஒரு சேர விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளைப் பிறப்பிக்கும் ஐந்து புலன்களையும் அடக்க வேண்டும்; அவற்றை அடக்குவதற்குத் தனக்குரிய அனைத்தையும் விட்டு விட வேண்டு்ம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்

Tamil Transliteration :
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum 
Ventiya Vellaam Orungu  

English :
'Perceptions of the five' must all expire;- 
Relinquished in its order each desire 

Meaning in English :
Curb the senses five and renounce The carving desires all at once

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total