திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : கொல்லாமை

அதிகாரம் / Chapter : கொல்லாமை

- குறள் 321
மு.வ உரை :
அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

Tamil Transliteration :
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral 
Piravinai Ellaan Tharum  

English :
What is the work of virtue? 'Not to kill'; 
For 'killing' leads to every work of ill 

Meaning in English :
What is Virtue? "Tis not to kill For killing causes every ill

- குறள் 322
மு.வ உரை :
கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

கலைஞர் உரை :
இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor 
Thokuththavatrul Ellaan Thalai  

English :
Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; 
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives 

Meaning in English :
Share the food and serve all lives This is the law of all the laws

- குறள் 323
மு.வ உரை :
இணையில்லாத ஓர் அறமாகக் கொல்லாமை நல்லது, அதற்கு அடுத்த நிலையில் கூறத்தக்கதாகப் பொய்யாமை நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களைக் கொல்லாத செயல், அறங்களுள் எல்லாம் சிறந்த தனி அறமாம். அதற்கு அடுத்துச் சிறந்த அறம் பொய்யாமை.

கலைஞர் உரை :
அறங்களின் வரிசையில் முதலில் கொல்லாமையும் அதற்கடுத்துப் பொய்யாமையும் இடம் பெறுகின்றன

Tamil Transliteration :
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan 
Pinsaarap Poiyaamai Nandru  

English :
Alone, first of goods things, is 'not to slay'; 
The second is, no untrue word to say 

Meaning in English :
Not to kill is unique good The next, not to utter falsehood

- குறள் 324
மு.வ உரை :
நல்ல வழி என்று அறநூல்களால் சொல்லப்படுவது எது என்றால், எந்த உயிரையும் கொல்லாத அறத்தைப் போற்றும் நெறியாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல வழி எது என்றால், எந்த உயிரையும் கொலை செய்யாமல் அறம் காக்கும் வழிதான்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லக் கூடாது எனும் நெறி காப்பதுதான் நல்லற வழி எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Nallaaru Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Kollaamai Soozhum Neri  

English :
You ask, What is the good and perfect way? 
'Tis path of him who studies nought to slay 

Meaning in English :
What way is good? That we can say The way away from heat to slay

- குறள் 325
மு.வ உரை :
வாழ்க்கையின் தன்மையைக்கண்டு அஞ்சித் துறந்தவர்கள் எல்லாரிலும், கொலைசெய்வதற்க்கு அஞ்சிக் கொல்லாத அறத்தைப் போற்றுகின்றவன் உயர்ந்தவன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வாழ்க்கை நிலைக்கு அஞ்சி மனத் துறவு கொண்டவருள் எல்லாம் கொலை செய்வதால் வரும் பாவத்திற்கு அஞ்சி வாழ்பவன் உயர்ந்தவன் ஆவான்.

கலைஞர் உரை :
உலகியல் நிலையை வெறுத்துத் துறவு பூண்டவர் எல்லோரையும்விடக் கொலையை வெறுத்துக் கொல்லாமையைக் கடைப்பிடிப்பவரே சிறந்தவராவார்

Tamil Transliteration :
Nilaianji Neeththaarul Ellaam Kolaianjik 
Kollaamai Soozhvaan Thalai  

English :
Of those who 'being' dread, and all renounce, the chief are they, 
Who dreading crime of slaughter, study nought to slay 

Meaning in English :
Of saints who renounce birth-fearing The head is he who dreads killing

- குறள் 326
மு.வ உரை :
கொல்லாத அறத்தை மேற்கொண்டு நடக்கின்றவனுடைய வாழ்நாளின் மேல், உயிரைக்கொண்டு செல்லும் கூற்றுவனும் செல்லமாட்டான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கொலை செய்யாமல் வாழ்வதைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்பவனின் வாழ்நாளின்மேல் உயிர் உண்ணும் கூற்று குறுக்கிடாது.

கலைஞர் உரை :
கொலை செய்யாமையை வாழ்வில் அறநெறியாகக் கொண்டவரின் பெருமையை வியந்து, சாவுகூட அவர் உயிரைப் பறிக்கத் தயங்கி நிற்கும்

Tamil Transliteration :
Kollaamai Merkon Tozhukuvaan Vaazhnaalmel 
Sellaadhu Uyirunnung Kootru  

English :
Ev'n death that life devours, their happy days shall spare, 
Who law, 'Thou shall not kill', uphold with reverent care 

Meaning in English :
Life-eating-Death shall spare the breath Of him who no life puts to death

- குறள் 327
மு.வ உரை :
தன் உயிர் உடம்பிலிருந்து நீங்கிச் செல்வதாக இருந்தாலும், அதைத் தடுப்பதற்காகத் தான் வேறோர் உயிரை நீக்கும் செயலைச் செய்யக்கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் உயிரையே இழக்க நேர்ந்தாலும், பிற இன்னுயிரை அதன் உடம்பிலிருந்து போக்கும் செயலைச் செய்யவேண்டா.

கலைஞர் உரை :
தன்னுயிரே போவதாக இருப்பினும்கூட அதற்காக இன்னொரு உயிரைப் போக்கும் செயலில் ஈடுபடக்கூடாது

Tamil Transliteration :
Thannuyir Neeppinum Seyyarka Thaanpiridhu 
Innuyir Neekkum Vinai  

English :
Though thine own life for that spared life the price must pay, 
Take not from aught that lives gift of sweet life away 

Meaning in English :
Kill not life that others cherish Even when your life must perish

- குறள் 328
மு.வ உரை :
கொலையால் நன்மையாக விளையும் ஆக்கம் பெரிதாக இருந்தாலும், சான்றோர்க்குக் கொலையால் வரும் ஆக்கம் மிக இழிவானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வேள்விகளில் கொலை செய்வதால் நன்மை வரும், செல்வம் பெருகும் என்றாலும், பிற உயிரைக் கொல்வதால் வரும் செல்வத்தைச் சான்றோர் இழிவானதாகவே எண்ணுவர்.

கலைஞர் உரை :
பெரிதாக நன்மை தரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கொலை பயன்படக் கூடுமெனினும், நல்ல பண்புடைய மக்கள், அந்த நன்மையை இழிவானதாகவே கருதுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Nandraakum Aakkam Peridheninum Saandrorkkuk 
Kondraakum Aakkang Katai  

English :
Though great the gain of good should seem, the wise 
Will any gain by staughter won despise 

Meaning in English :
The gain of slaughter is a vice Though deemed good in sacrifice

- குறள் 329
மு.வ உரை :
கொலைத்தொழிலினராகிய மக்கள் அதன் இழிவை ஆராய்ந்தவரிடத்தில் புலைத்தொழிலுடையவராய்த் தாழ்ந்து தோன்றுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கொலை செய்வதைத் தொழிலாகக் கொண்டு வாழும் மக்கள், அத்தொழிலின் தீமையை அறியாதவர் என்றாலும், அறிந்த பெரியோர் மனத்துள் அவர்கள் கீழான செயல் செய்பவராய் எண்ணப்படுவார்.

கலைஞர் உரை :
பகுத்தறிவை இழந்து செயல்படும் கொலைகாரர்களைச் சான்றோர் உள்ளம், இழிதகைப் பிறவிகளாகவே கருதும்

Tamil Transliteration :
Kolaivinaiya Raakiya Maakkal Pulaivinaiyar 
Punmai Therivaa Rakaththu  

English :
Whose trade is 'killing', always vile they show, 
To minds of them who what is vileness know 

Meaning in English :
Those who live by slaying are Eaters of carrion bizarre!

- குறள் 330
மு.வ உரை :
நோய் மிகுந்த உடம்புடன் வறுமையான தீய வாழ்க்கை உடையவர், முன்பு கொலை பல செய்து உயிர்களை உடம்புகளில் இருந்து நீக்கினவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நோய் நிறைந்த உடம்புடன், வறுமையால், இழிந்த வாழ்க்கையை இன்று வாழ்பவர்கள், முற்பிறப்பில் பிற உயிர்களை உடம்பிலிருந்து நீக்கிக் கொலை செய்தவர் என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
வறுமையும் நோயும் மிகுந்த தீய வாழ்க்கையில் உழல்வோர், ஏற்கனவே கொலைகள் பல செய்தவராக இருப்பர் என்று முன்னோர் கூறுவர்

Tamil Transliteration :
Uyir Utampin Neekkiyaar Enpa Seyir Utampin 
Sellaaththee Vaazhkkai Yavar  

English :
Who lead a loathed life in bodies sorely pained, 
Are men, the wise declare, by guilt of slaughter stained 

Meaning in English :
The loathsome poor sickly and sore Are killers stained by blood before

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total