திருக்குறள்

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல் 
பிறவினை எல்லாந் தரும். 

குறள் 321              
மு.வ உரை :
அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

Tamil Transliteration :
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral 
Piravinai Ellaan Tharum  

English :
What is the work of virtue? 'Not to kill'; 
For 'killing' leads to every work of ill 

Meaning in English :
What is Virtue? "Tis not to kill For killing causes every ill

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல் 
பிறவினை எல்லாந் தரும். 

குறள் 321              
மு.வ உரை :
அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

Tamil Transliteration :
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral 
Piravinai Ellaan Tharum  

English :
What is the work of virtue? 'Not to kill'; 
For 'killing' leads to every work of ill 

Meaning in English :
What is Virtue? "Tis not to kill For killing causes every ill

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல் 
பிறவினை எல்லாந் தரும். 

குறள் 321              
மு.வ உரை :
அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

Tamil Transliteration :
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral 
Piravinai Ellaan Tharum  

English :
What is the work of virtue? 'Not to kill'; 
For 'killing' leads to every work of ill 

Meaning in English :
What is Virtue? "Tis not to kill For killing causes every ill

அறவினை யாதெனின் கொல்லாமை கோறல் 
பிறவினை எல்லாந் தரும். 

குறள் 321              
மு.வ உரை :
அறமாகிய செயல் எது என்றால் ஒரு உயிரையும் கொல்லாமையாகும், கொல்லுதல் அறமல்லாத செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விளைக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறச்செயல் எது என்றால், பிற உயிர்களைக் கொலை செய்யாது இருப்பதே; கொல்வது அனைத்துப் பாவங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருப்பதே அறச்செயலாகும் கொலை செய்தல் தீயவினைகள் அனைத்தையும் விளைவிக்கும்

Tamil Transliteration :
Aravinai Yaadhenin Kollaamai Koral 
Piravinai Ellaan Tharum  

English :
What is the work of virtue? 'Not to kill'; 
For 'killing' leads to every work of ill 

Meaning in English :
What is Virtue? "Tis not to kill For killing causes every ill

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. 

குறள் 322              
மு.வ உரை :
கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

கலைஞர் உரை :
இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor 
Thokuththavatrul Ellaan Thalai  

English :
Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; 
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives 

Meaning in English :
Share the food and serve all lives This is the law of all the laws

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. 

குறள் 322              
மு.வ உரை :
கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

கலைஞர் உரை :
இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor 
Thokuththavatrul Ellaan Thalai  

English :
Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; 
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives 

Meaning in English :
Share the food and serve all lives This is the law of all the laws

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. 

குறள் 322              
மு.வ உரை :
கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

கலைஞர் உரை :
இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor 
Thokuththavatrul Ellaan Thalai  

English :
Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; 
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives 

Meaning in English :
Share the food and serve all lives This is the law of all the laws

பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் 
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை. 

குறள் 322              
மு.வ உரை :
கிடைத்ததைப் பகுந்து கொடுத்துத் தானும் உண்டு பல உயிர்களையும் காப்பாற்றுதல் அறநூலார் தொகுத்த அறங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையான அறமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பகிர்ந்து உண்டு, பல உயிர்களையும் பாதுகாப்பது, நூல் எழுதியவர்கள் தொகுத்த அறங்களுள் எல்லாம் முதன்மையான அறமாகும்.

கலைஞர் உரை :
இருப்போர் இல்லாதோர் என்றில்லாமல், கிடைத்ததைப் பகிர்ந்துகொண்டு, எல்லா உயிர்களும் வாழ வேண்டும் என்ற சமநிலைக் கொள்கைக்கு ஈடானது வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Pakuththuntu Palluyir Ompudhal Noolor 
Thokuththavatrul Ellaan Thalai  

English :
Let those that need partake your meal; guard every-thing that lives; 
This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives 

Meaning in English :
Share the food and serve all lives This is the law of all the laws

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன் 
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று. 

குறள் 323              
மு.வ உரை :
இணையில்லாத ஓர் அறமாகக் கொல்லாமை நல்லது, அதற்கு அடுத்த நிலையில் கூறத்தக்கதாகப் பொய்யாமை நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களைக் கொல்லாத செயல், அறங்களுள் எல்லாம் சிறந்த தனி அறமாம். அதற்கு அடுத்துச் சிறந்த அறம் பொய்யாமை.

கலைஞர் உரை :
அறங்களின் வரிசையில் முதலில் கொல்லாமையும் அதற்கடுத்துப் பொய்யாமையும் இடம் பெறுகின்றன

Tamil Transliteration :
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan 
Pinsaarap Poiyaamai Nandru  

English :
Alone, first of goods things, is 'not to slay'; 
The second is, no untrue word to say 

Meaning in English :
Not to kill is unique good The next, not to utter falsehood

ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன் 
பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று. 

குறள் 323              
மு.வ உரை :
இணையில்லாத ஓர் அறமாகக் கொல்லாமை நல்லது, அதற்கு அடுத்த நிலையில் கூறத்தக்கதாகப் பொய்யாமை நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களைக் கொல்லாத செயல், அறங்களுள் எல்லாம் சிறந்த தனி அறமாம். அதற்கு அடுத்துச் சிறந்த அறம் பொய்யாமை.

கலைஞர் உரை :
அறங்களின் வரிசையில் முதலில் கொல்லாமையும் அதற்கடுத்துப் பொய்யாமையும் இடம் பெறுகின்றன

Tamil Transliteration :
Ondraaka Nalladhu Kollaamai Matradhan 
Pinsaarap Poiyaamai Nandru  

English :
Alone, first of goods things, is 'not to slay'; 
The second is, no untrue word to say 

Meaning in English :
Not to kill is unique good The next, not to utter falsehood

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total