திருக்குறள்

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 
தீமை இலாத சொலல். 

குறள் 291              
மு.வ உரை :
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Theemai Ilaadha Solal  

English :
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free 

Meaning in English :
If "What is truth"? the question be, It is to speak out evil-free

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 
தீமை இலாத சொலல். 

குறள் 291              
மு.வ உரை :
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Theemai Ilaadha Solal  

English :
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free 

Meaning in English :
If "What is truth"? the question be, It is to speak out evil-free

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 
தீமை இலாத சொலல். 

குறள் 291              
மு.வ உரை :
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Theemai Ilaadha Solal  

English :
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free 

Meaning in English :
If "What is truth"? the question be, It is to speak out evil-free

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் 
தீமை இலாத சொலல். 

குறள் 291              
மு.வ உரை :
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Theemai Ilaadha Solal  

English :
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free 

Meaning in English :
If "What is truth"? the question be, It is to speak out evil-free

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த 
நன்மை பயக்கும் எனின். 

குறள் 292              
மு.வ உரை :
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

கலைஞர் உரை :
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Tamil Transliteration :
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha 
Nanmai Payakkum Enin  

English :
Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford 

Meaning in English :
E"en falsehood may for truth suffice, When good it brings removing vice

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த 
நன்மை பயக்கும் எனின். 

குறள் 292              
மு.வ உரை :
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

கலைஞர் உரை :
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Tamil Transliteration :
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha 
Nanmai Payakkum Enin  

English :
Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford 

Meaning in English :
E"en falsehood may for truth suffice, When good it brings removing vice

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த 
நன்மை பயக்கும் எனின். 

குறள் 292              
மு.வ உரை :
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

கலைஞர் உரை :
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Tamil Transliteration :
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha 
Nanmai Payakkum Enin  

English :
Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford 

Meaning in English :
E"en falsehood may for truth suffice, When good it brings removing vice

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த 
நன்மை பயக்கும் எனின். 

குறள் 292              
மு.வ உரை :
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

கலைஞர் உரை :
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Tamil Transliteration :
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha 
Nanmai Payakkum Enin  

English :
Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford 

Meaning in English :
E"en falsehood may for truth suffice, When good it brings removing vice

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் 
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும். 

குறள் 293              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சம் அறிவதாகிய ஒன்றைக்குறித்துப் பொய்ச் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னால் அதைக்குறித்துத் தன் நெஞ்சமே தன்னை வருத்தும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொய் என்று உள்ளம் உணர்த்துவதைச் சொல்ல வேண்டா. சொன்னால், அதைப் பொய் என்று உலகு அறிய நேரும்போது தன் மனமே தன்னைச் சுடும்.

கலைஞர் உரை :
மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்

Tamil Transliteration :
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin 
Thannenje Thannaich Chutum  

English :
Speak not a word which false thy own heart knows 
Self-kindled fire within the false one's spirit glows 

Meaning in English :
Let not a man knowingly lie; Conscience will scorch and make him sigh

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் 
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும். 

குறள் 293              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சம் அறிவதாகிய ஒன்றைக்குறித்துப் பொய்ச் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னால் அதைக்குறித்துத் தன் நெஞ்சமே தன்னை வருத்தும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொய் என்று உள்ளம் உணர்த்துவதைச் சொல்ல வேண்டா. சொன்னால், அதைப் பொய் என்று உலகு அறிய நேரும்போது தன் மனமே தன்னைச் சுடும்.

கலைஞர் உரை :
மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்

Tamil Transliteration :
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin 
Thannenje Thannaich Chutum  

English :
Speak not a word which false thy own heart knows 
Self-kindled fire within the false one's spirit glows 

Meaning in English :
Let not a man knowingly lie; Conscience will scorch and make him sigh

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total