திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : வாய்மை

அதிகாரம் / Chapter : வாய்மை

- குறள் 291
மு.வ உரை :
வாய்மை என்று கூறப்படுவது எது என்றால், அது மற்றவர்க்கு ஒரு சிறிதும் தீங்கு இல்லாத சொற்களைக் சொல்லுதல் ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உண்மை என்று சொல்லப்படுவது எது என்றால், எவர்க்கும் எத்தகைய தீங்கையும் தராத சொற்களைச் சொல்வதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum 
Theemai Ilaadha Solal  

English :
You ask, in lips of men what 'truth' may be; 
'Tis speech from every taint of evil free 

Meaning in English :
If "What is truth"? the question be, It is to speak out evil-free

- குறள் 292
மு.வ உரை :
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
குற்றம் அற்ற நன்மையைத் தரும் என்றால் உண்மை சொல்ல வேண்டிய இடத்தில் பொய்யும் சொல்லலாம்.

கலைஞர் உரை :
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Tamil Transliteration :
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha 
Nanmai Payakkum Enin  

English :
Falsehood may take the place of truthful word, 
If blessing, free from fault, it can afford 

Meaning in English :
E"en falsehood may for truth suffice, When good it brings removing vice

- குறள் 293
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சம் அறிவதாகிய ஒன்றைக்குறித்துப் பொய்ச் சொல்லக்கூடாது, பொய் சொன்னால் அதைக்குறித்துத் தன் நெஞ்சமே தன்னை வருத்தும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொய் என்று உள்ளம் உணர்த்துவதைச் சொல்ல வேண்டா. சொன்னால், அதைப் பொய் என்று உலகு அறிய நேரும்போது தன் மனமே தன்னைச் சுடும்.

கலைஞர் உரை :
மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்

Tamil Transliteration :
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin 
Thannenje Thannaich Chutum  

English :
Speak not a word which false thy own heart knows 
Self-kindled fire within the false one's spirit glows 

Meaning in English :
Let not a man knowingly lie; Conscience will scorch and make him sigh

- குறள் 294
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் உள்ளம் அறியப் பொய் இல்லாமல் நடப்பானானால் அத்தகையவன் உலகத்தாரின் உள்ளங்களில் எல்லாம் இருப்பவனாவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளம் அறியப் பொய் சொல்லாமல் ஒருவன் வாழ்ந்தால் அவன் உயர்ந்தவர் உள்ளத்துள் எல்லாம் குடி இருப்பான்.

கலைஞர் உரை :
மனத்தால்கூடப் பொய்யை நினைக்காமல் வாழ்பவர்கள், மக்கள் மனத்தில் நிலையான இடத்தைப் பெறுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar 
Ullaththu Lellaam Ulan  

English :
True to his inmost soul who lives,- enshrined 
He lives in souls of all mankind 

Meaning in English :
He lives in loving hearts of all Who serves the Truth serene in soul

- குறள் 295
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் மனதோடு பொருந்த உண்மை பேசுவானானால் அவன் தவத்தேடு தானமும் ஒருங்கே செய்வாரை விடச் சிறந்தவன்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளம் அறிய உண்மை பேசுபவன், தவமும் தானமும் செய்பவரைக் காட்டிலும் உயர்ந்தவன் ஆவான்.

கலைஞர் உரை :
உதட்டளவில் இன்றி உளமார வாய்மை பேசுகிறவர்கள் தவமும், தானமும் செய்கின்றவர்களைவிட உயர்ந்தவர்களாவார்கள்

Tamil Transliteration :
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu 
Thaananjey Vaarin Thalai  

English :
Greater is he who speaks the truth with full consenting mind 
Than men whose lives have penitence and charity combined 

Meaning in English :
To speak the truth from heart sincere Is more than giving and living austere

- குறள் 296
மு.வ உரை :
ஒருவனுக்கு பொய் இல்லாமல் வாழ்தலை விடப் புகழ் நிலை வேறொன்றும் இல்லை, அஃது அவன் அறியாமலேயெ அவனுக்கு எல்லா அறமும் கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொய் சொல்லாமல் இருப்பது போலப் புகழ் தருவது இல்லை. அது அவன் அறியாமலேயே அவனுக்கு எல்லாப் புண்ணியங்களையும் தரும்.

கலைஞர் உரை :
பொய் இல்லாமல் வாழ்வது போன்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு வேறு எதுவுமில்லை; என்றும் நீங்காத அறவழி நலன்களை அளிப்பது அந்த வாழ்வேயாகும்

Tamil Transliteration :
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai 
Ellaa Aramun Tharum  

English :
No praise like that of words from falsehood free; 
This every virtue yields spontaneously 

Meaning in English :
Not to lie brings all the praise All virtues from Truth arise

- குறள் 297
மு.வ உரை :
பொய்யாமை ஆகிய அறத்தை உண்மையாகவே போற்றி வாழ முடிந்தால் மற்ற அறங்களைச் செய்தலும் நல்லது ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொய் சொல்லாமல் ஒருவன் வாழ்ந்தால் பிற அறங்களைச் செய்யாமல் இருப்பதுகூட, அவனுக்கு நல்லதாகிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
செய்யக்கூடாததைச் செய்யாததால் விளையும் நன்மையைவிடப் பொய் கூறாத பண்பு பொய்த்துப் போகாமல் கடைப்பிடிக்கும் அறவழி நன்மை தருவதாகும்

Tamil Transliteration :
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira 
Seyyaamai Seyyaamai Nandru  

English :
If all your life be utter truth, the truth alone, 
'Tis well, though other virtuous acts be left undone 

Meaning in English :
Lie not lie not Naught else you need All virtues are in Truth indeed

- குறள் 298
மு.வ உரை :
புறத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் நீரினால் ஏற்ப்படும், அதுபோல அகத்தே தூய்மையாக விளங்குதல் வாய்மையால் உண்டாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உடம்பு தண்ணீரால் சுத்தமாகும்; உள்ளம் உண்மையால் சுத்தமாகும்.

கலைஞர் உரை :
நீரில் குளிப்பதால் உடலின் அழுக்கு மட்டுமே நீங்கும்; மனம் அழுக்குப்படாமல் தூய்மையுடன் விளங்கிட, சொல்லிலும் செயலிலும் வாய்மை வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai 
Vaaimaiyaal Kaanap Patum  

English :
Outward purity the water will bestow; 
Inward purity from truth alone will flow 

Meaning in English :
Water makes you pure outward Truth renders you pure inward

- குறள் 299
மு.வ உரை :
(புறத்தில் உள்ள இருளை நீக்கும்) விளக்குகள் எல்லாம் விளக்குகள் அல்ல, சான்றோர்க்கு (அகத்து இருள் நீக்கும்) பொய்யாமையாகிய விளக்கே விளக்கு ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உலகத்து இருட்டைப் போக்கும் விளக்குகள், விளக்கு ஆகா; பொய் சொல்லாமை என்னும் விளக்கே சான்றோர்க்கு விளக்கு ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
புறத்தின் இருளைப் போக்கும் விளக்குகளைவிட அகத்தின் இருளைப் போக்கும் பொய்யாமை எனும் விளக்கே ஒருவனை உயர்ந்தோன் எனக் காட்டும் ஒளிமிக்க விளக்காகும்

Tamil Transliteration :
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup 
Poiyaa Vilakke Vilakku  

English :
Every lamp is not a lamp in wise men's sight; 
That's the lamp with truth's pure radiance bright 

Meaning in English :
All lights are not lights for the wise; Truth light is light bright like Sun-light

- குறள் 300
மு.வ உரை :
யாம் உண்மையாக கண்ட பொருள்களுள் வாய்மைவிடத் எத்தன்மையாலும் சிறந்தவைகளாகச் சொல்லத்தக்கவை வேறு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சிறந்தவை என்று நான் கண்டு அறிந்த நூல்களுள் சொல்லப்பட்டவற்றுள், உண்மையைவிட, நல்லதாகச் சொல்லப்பட்ட அறம் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறொன்றுமே இல்லை என்பதுதான் ஆராய்ந்து உணரப்பட்ட உண்மையாகும்

Tamil Transliteration :
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum 
Vaaimaiyin Nalla Pira  

English :
Of all good things we've scanned with studious care, 
There's nought that can with truthfulness compare 

Meaning in English :
Of all the things we here have seen Nothing surpasses Truth serene!

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total