திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : நீத்தார் பெருமை

அதிகாரம் / Chapter : நீத்தார் பெருமை

- குறள் 21
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu 
Ventum Panuval Thunivu  

English :
The settled rule of every code requires, as highest good, 
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood 

Meaning in English :
No merit can be held so high As theirs who sense and self deny

- குறள் 22
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

Tamil Transliteration :
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu 
Irandhaarai Ennikkon Tatru  

English :
As counting those that from the earth have passed away, 
'Tis vain attempt the might of holy men to say 

Meaning in English :
To con ascetic glory here Is to count the dead upon the sphere

- குறள் 23
மு.வ உரை :
பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இம்மையின் துன்பத்தையும் மறுமையின் இன்பத்தையும் அறிந்து, மெய் உணர்ந்து, ஆசைகள் அறுத்து எறியும் அறத்தைச்செய்தவரின் பெருமையே, இவ்வுலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது

கலைஞர் உரை :
நன்மை எது, தீமை எது என்பதை ஆய்ந்தறிந்து நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்களே உலகில் பெருமைக்குரியவர்களாவார்கள்

Tamil Transliteration :
Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar 
Perumai Pirangitru Ulaku  

English :
Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, 
In this world take their stand, in virtue's robe arrayed 

Meaning in English :
No lustre can with theirs compare Who know the right and virtue wear

- குறள் 24
மு.வ உரை :
அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி என்னும் ஐந்து யானைகளும் தத்தம் புலன்கள் ஆகிய ஊறு, சுவை, ஒளி, நாற்றம், ஓசை ஆகியவற்றின் மேல் செல்லாமல், அவற்றை மன உறுதி என்னும் அங்குசத்தால் காப்பவன் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகிய வீட்டுலகிற்கு ஒருவிதை ஆவான்

கலைஞர் உரை :
உறுதியென்ற அங்குசம் கொண்டு, ஐம்பொறிகளையும் அடக்கிக் காப்பவன், துறவறம் எனும் நிலத்திற்கு ஏற்ற விதையாவான்

Tamil Transliteration :
Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan 
Varanennum Vaippirkor Viththu  

English :
He, who with firmness, curb the five restrains, 
Is seed for soil of yonder happy plains 

Meaning in English :
With hook of firmness to restrain The senses five, is heaven to gain

- குறள் 25
மு.வ உரை :
ஐந்து புலன்களாலாகும் ஆசைகளை ஒழித்தவனுடைய வல்லமைக்கு, வானுலகத்தாரின் தலைவனாகிய இந்திரனே போதுமான சான்று ஆவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அகன்ற வானத்து வாழ்பவரின் இறைவனாகிய இந்திரனே, புலன்வழிப் பெருகும் ஆசை ஐந்தையும் அறுத்தவனின்வலிமைக்குத் தகுந்த சான்று ஆவான்

கலைஞர் உரை :
புலன்களை அடக்க முடியாமல் வழிதவறிச் சென்றிடும் மனிதனுக்குச் சான்றாக இந்திரன் விளங்கி, ஐம்புலன்களால் ஏற்படும் ஆசைகளைக் கட்டுப்படுத்தியதால் வான்புகழ் கொண்டவர்களின் ஆற்றலை எடுத்துக் காட்டுகிறான்

Tamil Transliteration :
Aindhaviththaan Aatral Akalvisumpu Laarkomaan 
Indhirane Saalung Kari  

English :
Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell 
Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell 

Meaning in English :
Indra himself has cause to say How great the power ascetics" sway

- குறள் 26
மு.வ உரை :
செய்வதற்கு அருமையான செயல்களை செய்ய வல்லவரே பெரியோர். செய்வதற்கு அரிய செயல்களைச் செய்யமாட்டாதவர் சிறியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் செய்வதற்கு முடியாத செயல்களைச் செய்பவரே மேன்மக்கள்; செய்ய முடியாதவரோ சிறியவரே.

கலைஞர் உரை :
பெருமை தரும் செயல்களைப் புரிவோரைப் பெரியோர் என்றும், சிறுமையான செயல்களையன்றிப் பெருமைக்குரிய செயல்களைச் செய்யாதவர்களைச் சிறியோர் என்றும் வரையறுத்துவிட முடியும்

Tamil Transliteration :
Seyarkariya Seyvaar Periyar Siriyar 
Seyarkariya Seykalaa Thaar  

English :
Things hard in the doing will great men do; 
Things hard in the doing the mean eschew 

Meaning in English :
The small the paths of ease pursue The great achieve things rare to do

- குறள் 27
மு.வ உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று சொல்லப்படும் ஐந்தின் வகைகளையும் ஆராய்ந்து அறிய வல்லவனுடைய அறிவில் உள்ளது உலகம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் என்று கூறப்படும் ஐந்து புலன்களின் வழிப் பிறக்கும் ஆசைகளை அறுத்து எறிபவனின் வசப்பட்டதே இவ்வுலகம்.

கலைஞர் உரை :
ஐம்புலன்களின் இயல்பை உணர்ந்து அவற்றை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவனையே உலகம் போற்றும்

Tamil Transliteration :
Suvaioli Ooruosai Naatramendru Aindhin 
Vakaidherivaan Katte Ulaku  

English :
Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way 
Of all the five,- the world submissive owns his sway 

Meaning in English :
They gain the world, who grasp and tell Of taste, sight, hearing, touch and smell

- குறள் 28
மு.வ உரை :
பயன் நிறைந்த மொழிகளில் வல்ல சான்றோரின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களுடைய மறைமொழிகளே காட்டிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நிறைவான வாக்குப் பெருமை உடைய மேன் மக்களின் உயர்வை, அவர்கள் இவ்வுலகில் சொன்ன மந்திரச் சொற்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
சான்றோர்களின் பெருமையை, இந்த உலகில் அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் அவர்களது அறவழி நூல்களே எடுத்துக் காட்டும்

Tamil Transliteration :
Niraimozhi Maandhar Perumai Nilaththu 
Maraimozhi Kaatti Vitum  

English :
The might of men whose word is never vain, 
The 'secret word' shall to the earth proclaim 

Meaning in English :
Full-worded men by what they say, Their greatness to the world display

- குறள் 29
மு.வ உரை :
நல்ல பண்புகளாகிய மலையின்மேல் ஏறி நின்ற பெரியோர், ஒரு கணப்பொழுதே சினம் கொள்வார் ஆயினும் அதிலிருந்து ஒருவரைக் காத்தல் அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நற்குணங்களாம் சிறுமலை மீது ஏறி நின்ற அம் மேன்மக்கள், தமக்குள் ஒரு கணப்பொழுதும் கோபத்தைக் கொண்டிருப்பது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
குணக்குன்றுகளான பெரியவர்கள் கோபம் கொண்டால் அந்தக் கோபம் அவர்கள் உள்ளத்தில் ஒரு கணம் கூட நிலைத்து நிற்காது

Tamil Transliteration :
Kunamennum Kundreri Nindraar Vekuli 
Kanameyum Kaaththal Aridhu  

English :
The wrath 'tis hard e'en for an instant to endure, 
Of those who virtue's hill have scaled, and stand secure 

Meaning in English :
Their wrath, who"ve climb"d the mount of good, Though transient, cannot be withstood

- குறள் 30
மு.வ உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் செம்மையான அருளை மேற்கொண்டு ஒழுகுவதால், அறவோரே அந்தணர் எனப்படுவோர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் இரக்கம் கொண்டு வாழ்பவரே அறவோர்; அவரே அந்தணர்.

கலைஞர் உரை :
அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் அன்புகொண்டு அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் எனப்படுவார்

Tamil Transliteration :
Andhanar Enpor Aravormar Revvuyir Kkum 
Sendhanmai Poontozhuka Laan  

English :
Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; 
And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give 

Meaning in English :
With gentle mercy towards all, The sage fulfils the vitue"s call

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total