திருக்குறள்

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து 
வேண்டும் பனுவல் துணிவு. 

குறள் 21              
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu 
Ventum Panuval Thunivu  

English :
The settled rule of every code requires, as highest good, 
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood 

Meaning in English :
No merit can be held so high As theirs who sense and self deny

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து 
வேண்டும் பனுவல் துணிவு. 

குறள் 21              
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu 
Ventum Panuval Thunivu  

English :
The settled rule of every code requires, as highest good, 
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood 

Meaning in English :
No merit can be held so high As theirs who sense and self deny

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து 
வேண்டும் பனுவல் துணிவு. 

குறள் 21              
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu 
Ventum Panuval Thunivu  

English :
The settled rule of every code requires, as highest good, 
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood 

Meaning in English :
No merit can be held so high As theirs who sense and self deny

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து 
வேண்டும் பனுவல் துணிவு. 

குறள் 21              
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்று பற்று விட்டவர்களின் பெருமையைச் சிறந்ததாக போற்றி கூறுவதே நூல்களின் துணிவாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குரிய ஒழுக்கத்தில் வாழ்ந்து, ஆசைகளை அறுத்து, உயர்ந்த மேன்மக்களின் பெருமையே, சிறந்தனவற்றுள் சிறந்தது என்று நூல்கள் சொல்கின்றன.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கத்தில் உறுதியான துறவிகளின் பெருமை, சான்றோர் நூலில் விருப்பமுடனும், உயர்வாகவும் இடம் பெறும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththu Neeththaar Perumai Vizhuppaththu 
Ventum Panuval Thunivu  

English :
The settled rule of every code requires, as highest good, 
Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood 

Meaning in English :
No merit can be held so high As theirs who sense and self deny

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து 
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று. 

குறள் 22              
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

Tamil Transliteration :
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu 
Irandhaarai Ennikkon Tatru  

English :
As counting those that from the earth have passed away, 
'Tis vain attempt the might of holy men to say 

Meaning in English :
To con ascetic glory here Is to count the dead upon the sphere

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து 
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று. 

குறள் 22              
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

Tamil Transliteration :
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu 
Irandhaarai Ennikkon Tatru  

English :
As counting those that from the earth have passed away, 
'Tis vain attempt the might of holy men to say 

Meaning in English :
To con ascetic glory here Is to count the dead upon the sphere

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து 
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று. 

குறள் 22              
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

Tamil Transliteration :
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu 
Irandhaarai Ennikkon Tatru  

English :
As counting those that from the earth have passed away, 
'Tis vain attempt the might of holy men to say 

Meaning in English :
To con ascetic glory here Is to count the dead upon the sphere

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து 
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று. 

குறள் 22              
மு.வ உரை :
பற்றுக்களைத் துறந்தவர்களின் பெருமையை அளந்து கூறுதல், உலகத்தில் இதுவரை பிறந்து இறந்தவர்களை கணக்கிடுவதைப்போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஆசைகளை விட்டு விலகியவரின் பெருமைக்கு, எண்ணிக்கையால் அளவு கூறுவது, இந்த உலகத்தில் இறந்து போனவர்களின் எண்ணிக்கையை எல்லாம் எண்ணுவது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
உலகில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு என்று கூற முடியுமா? அதுபோலத்தான் உண்மையாகவே பற்றுகளைத் துறந்த உத்தமர்களின் பெருமையையும் அளவிடவே முடியாது

Tamil Transliteration :
Thurandhaar Perumai Thunaikkoorin Vaiyaththu 
Irandhaarai Ennikkon Tatru  

English :
As counting those that from the earth have passed away, 
'Tis vain attempt the might of holy men to say 

Meaning in English :
To con ascetic glory here Is to count the dead upon the sphere

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார் 
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு. 

குறள் 23              
மு.வ உரை :
பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இம்மையின் துன்பத்தையும் மறுமையின் இன்பத்தையும் அறிந்து, மெய் உணர்ந்து, ஆசைகள் அறுத்து எறியும் அறத்தைச்செய்தவரின் பெருமையே, இவ்வுலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது

கலைஞர் உரை :
நன்மை எது, தீமை எது என்பதை ஆய்ந்தறிந்து நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்களே உலகில் பெருமைக்குரியவர்களாவார்கள்

Tamil Transliteration :
Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar 
Perumai Pirangitru Ulaku  

English :
Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, 
In this world take their stand, in virtue's robe arrayed 

Meaning in English :
No lustre can with theirs compare Who know the right and virtue wear

இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார் 
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு. 

குறள் 23              
மு.வ உரை :
பிறப்பு வீடு என்பன போல் இரண்டிரண்டாக உள்ளவைகளின் கூறுபாடுகளை ஆராய்ந்தறிந்து அறத்தை மேற்கொண்டவரின் பெருமையே உலகத்தில் உயர்ந்தது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இம்மையின் துன்பத்தையும் மறுமையின் இன்பத்தையும் அறிந்து, மெய் உணர்ந்து, ஆசைகள் அறுத்து எறியும் அறத்தைச்செய்தவரின் பெருமையே, இவ்வுலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது

கலைஞர் உரை :
நன்மை எது, தீமை எது என்பதை ஆய்ந்தறிந்து நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்களே உலகில் பெருமைக்குரியவர்களாவார்கள்

Tamil Transliteration :
Irumai Vakaidherindhu Eentuaram Poontaar 
Perumai Pirangitru Ulaku  

English :
Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, 
In this world take their stand, in virtue's robe arrayed 

Meaning in English :
No lustre can with theirs compare Who know the right and virtue wear

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total