திருக்குறள்

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் 
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 

குறள் 281              
மு.வ உரை :
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

கலைஞர் உரை :
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Tamil Transliteration :
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum 
Kallaamai Kaakkadhan Nenju  

English :
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, 
Let him from every fraud preserve his spirit pure 

Meaning in English :
Let him who would reproachless be From all frauds guard his conscience free

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் 
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 

குறள் 281              
மு.வ உரை :
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

கலைஞர் உரை :
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Tamil Transliteration :
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum 
Kallaamai Kaakkadhan Nenju  

English :
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, 
Let him from every fraud preserve his spirit pure 

Meaning in English :
Let him who would reproachless be From all frauds guard his conscience free

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் 
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 

குறள் 281              
மு.வ உரை :
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

கலைஞர் உரை :
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Tamil Transliteration :
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum 
Kallaamai Kaakkadhan Nenju  

English :
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, 
Let him from every fraud preserve his spirit pure 

Meaning in English :
Let him who would reproachless be From all frauds guard his conscience free

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும் 
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 

குறள் 281              
மு.வ உரை :
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

கலைஞர் உரை :
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Tamil Transliteration :
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum 
Kallaamai Kaakkadhan Nenju  

English :
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, 
Let him from every fraud preserve his spirit pure 

Meaning in English :
Let him who would reproachless be From all frauds guard his conscience free

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக் 
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 

குறள் 282              
மு.வ உரை :
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Tamil Transliteration :
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik 
Kallaththaal Kalvem Enal  

English :
'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.' 

Meaning in English :
"We will by fraud win other"s wealth" Even this thought is sin and stealth

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக் 
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 

குறள் 282              
மு.வ உரை :
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Tamil Transliteration :
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik 
Kallaththaal Kalvem Enal  

English :
'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.' 

Meaning in English :
"We will by fraud win other"s wealth" Even this thought is sin and stealth

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக் 
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 

குறள் 282              
மு.வ உரை :
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Tamil Transliteration :
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik 
Kallaththaal Kalvem Enal  

English :
'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.' 

Meaning in English :
"We will by fraud win other"s wealth" Even this thought is sin and stealth

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக் 
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 

குறள் 282              
மு.வ உரை :
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Tamil Transliteration :
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik 
Kallaththaal Kalvem Enal  

English :
'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.' 

Meaning in English :
"We will by fraud win other"s wealth" Even this thought is sin and stealth

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து 
ஆவது போலக் கெடும். 

குறள் 283              
மு.வ உரை :
களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.

கலைஞர் உரை :
கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்

Tamil Transliteration :
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu 
Aavadhu Polak Ketum  

English :
The gain that comes by fraud, although it seems to grow 
With limitless increase, to ruin swift shall go 

Meaning in English :
The gain by fraud may overflow But swift to ruin it shall go

களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து 
ஆவது போலக் கெடும். 

குறள் 283              
மு.வ உரை :
களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.

கலைஞர் உரை :
கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்

Tamil Transliteration :
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu 
Aavadhu Polak Ketum  

English :
The gain that comes by fraud, although it seems to grow 
With limitless increase, to ruin swift shall go 

Meaning in English :
The gain by fraud may overflow But swift to ruin it shall go

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total