திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : கள்ளாமை

அதிகாரம் / Chapter : கள்ளாமை

- குறள் 281
மு.வ உரை :
பிறரால் இகழப்படால் வாழ விரும்புகிறவன், எத்தன்மையானப் பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள எண்ணாதபடி தன் நெஞ்சைக் காக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் நம்மை இகழக்கூடாது என்று எண்ணுபவன், அடுத்தவர்க்குரிய எந்தப் பொருளையும் மனத்தால்கூடத் திருட நினைக்கக்கூடாது.

கலைஞர் உரை :
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Tamil Transliteration :
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum 
Kallaamai Kaakkadhan Nenju  

English :
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, 
Let him from every fraud preserve his spirit pure 

Meaning in English :
Let him who would reproachless be From all frauds guard his conscience free

- குறள் 282
மு.வ உரை :
குற்றமானதை உள்ளத்தால் எண்ணுவதும் குற்றமே, அதானால் பிறன் பொருளை அவன் அறியாதப் வகையால் வஞ்சித்துக்கொள்வோம் என்று எண்ணாதிருக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளை அவருக்குத் தெரியாமல் திருடுவோம் என்று மனத்தால் நினைப்பதும் தீமையானது.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Tamil Transliteration :
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik 
Kallaththaal Kalvem Enal  

English :
'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.' 

Meaning in English :
"We will by fraud win other"s wealth" Even this thought is sin and stealth

- குறள் 283
மு.வ உரை :
களவு செய்து பொருள் கொள்வதால் உண்டாகிய ஆக்கம் பெருகுவது போல் தோன்றி இயல்பாக இருக்க வேண்டிய அளவையும் கடந்து கெட்டு விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
திருடுவதால் வரும் செல்வம், பெருகுவது போலத் தோன்றி விரைவில் அழியும்.

கலைஞர் உரை :
கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்

Tamil Transliteration :
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu 
Aavadhu Polak Ketum  

English :
The gain that comes by fraud, although it seems to grow 
With limitless increase, to ruin swift shall go 

Meaning in English :
The gain by fraud may overflow But swift to ruin it shall go

- குறள் 284
மு.வ உரை :
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் ஒருவனுக்கு உள்ள மிகுந்த விருப்பம், பயன் விளையும் போது தொலையாதத் துன்பத்தைத் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் ஆசை, நிறைவேறியபின் அழியாத துன்பத்தைத் தரும்.

கலைஞர் உரை :
களவு செய்வதில் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தணியாத தாகம், அதனால் உருவாகும் விளைவுகளால் தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும்

Tamil Transliteration :
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan 
Veeyaa Vizhumam Tharum  

English :
The lust inveterate of fraudful gain, 
Yields as its fruit undying pain 

Meaning in English :
The fruit that fraud and greed obtain Shall end in endless grief and pain

- குறள் 285
மு.வ உரை :
அருளைப் பெரிதாகக்கருதி அன்பு உடையவராய் நடத்தல், பிறருடைய பொருளைக்கவர எண்ணி அவர் சோர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்ப்பவரிடத்தில் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணி, அவர் தளரும் நேரத்தை எதிர்பார்த்து இருப்போர், அருள் மீது பற்று உள்ளவராய் வாழ முடியாது.

கலைஞர் உரை :
மறந்திருக்கும் நேரம் பார்த்துப் பிறர் பொருளைக் களவாட எண்ணுபவரிடத்தில், அருள் கருதி அன்பாக நடக்கும் பண்பு இருக்காது

Tamil Transliteration :
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip 
Pochchaappup Paarppaarkan Il  

English :
'Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, 
Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour 

Meaning in English :
Love and Grace are not their worth Who watch to waylay dozer"s wealth

- குறள் 286
மு.வ உரை :
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உடையவர், அளவு (சிக்கனம்) போற்றி வாழும் நெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை இல்லாதவரே அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் பேராசை உடையவர் ஆவர்.

கலைஞர் உரை :
ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்

Tamil Transliteration :
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan 
Kandriya Kaadha Lavar  

English :
They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, 
In whom inveterate lust of fraudful gain is found 

Meaning in English :
They cannot walk in measured bounds who crave and have covetous ends

- குறள் 287
மு.வ உரை :
களவு என்பதற்கு காரணமான மயங்கிய அறிவு உடையவராயிருத்தல், அளவு அறிந்து வாழ்தலாகிய ஆற்றலை விரும்பினவரிடத்தில் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களை நேசிக்கும் ஆசை கொண்டவரிடம், அடுத்தவர் பொருளைத் திருடும் இருண்ட அறிவு இராது.

கலைஞர் உரை :
அளவறிந்து வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆற்றலுடையவர்களிடம், களவாடுதல் எனும் சூதுமதி கிடையாது

Tamil Transliteration :
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum 
Aatral Purindhaarkanta Il  

English :
Practice of fraud's dark cunning arts they shun, 
Who long for power by 'measured wisdom' won 

Meaning in English :
Men of measured wisdom shun Black art of fraud and what it won

- குறள் 288
மு.வ உரை :
அளவறிந்து வாழ்கின்றவரின் நெஞ்சில் நிற்கும் அறம் போல் களவு செய்து பழகி அறிந்தவரின் நெஞ்சில் வஞ்சம் நிற்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உயிர்களை நேசிக்கும் உள்ளத்துள் அறம் நிலைத்து இருப்பது போல, அடுத்தவர் பொருளைத் திருட எண்ணுபவன் உள்ளத்துள் வஞ்சகம் இருக்கும்.

கலைஞர் உரை :
நேர்மையுள்ளவர் நெஞ்சம் அறவழியில் செல்லும்; கொள்ளையடிப்போர் நெஞ்சமோ குறுக்குவழியான வஞ்சக வழியில் செல்லும்

Tamil Transliteration :
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum 
Kalavarindhaar Nenjil Karavu  

English :
As virtue dwells in heart that 'measured wisdom' gains; 
Deceit in hearts of fraudful men established reigns 

Meaning in English :
Virtue abides in righteous hearts Into minds of frauds deceit darts

- குறள் 289
மு.வ உரை :
களவு செய்தலைத் தவிர மற்ற நல்லவழிகளைத் நம்பித் தெளியாதவர் அளவு அல்லாத செயல்களைச் செய்து அப்போதே கெட்டழிவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவர் பொருளைத் திருடுவதைத் தவிர வேறொன்றும் தெரியாதவர் தகுதி அற்ற அந்தச் செயல்களாலேயே அழிந்து போவார்.

கலைஞர் உரை :
அளவு என்பதைத் தவிர வேறு நல்வழிகளை நாடாதவர்கள், வரம்பு கடந்த செயல்களால் வாழ்விழந்து வீழ்வார்கள்

Tamil Transliteration :
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla 
Matraiya Thetraa Thavar  

English :
Who have no lore save that which fraudful arts supply, 
Acts of unmeasured vice committing straightway die 

Meaning in English :
They perish in their perfidy Who know nothing but pilfery

- குறள் 290
மு.வ உரை :
களவு செய்வார்க்கு உடலில் உயிர் வாழும் வாழ்வும் தவறிப் போகும், களவு செய்யாமல் வாழ்வோர்க்கு தேவருலகும் வாய்க்கத் தவறாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
திருடுபவரை அவரது உயிரும் வெறுக்கும்; திருடாதவரையோ தேவர் உலகமும் வெறுக்காது.

கலைஞர் உரை :
களவாடுபவர்க்கு உயிர் வாழ்வதேகூடத் தவறிப்போகும்; களவை நினைத்தும் பார்க்காதவர்க்கோ, புகழுலக வாழ்க்கை தவறவே தவறாது

Tamil Transliteration :
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth 
Thallaadhu Puththe Lulaku  

English :
The fraudful forfeit life and being here below; 
Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know 

Meaning in English :
Even the body rejects thieves; The honest men, heaven receives

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total