திருக்குறள்

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 
ஐந்தும் அகத்தே நகும். 

குறள் 271              
மு.வ உரை :
வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

Tamil Transliteration :
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal 
Aindhum Akaththe Nakum  

English :
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, 
The five-fold elements his frame compose, decide within 

Meaning in English :
Elements five of feigned life Of a sly hypocrite within laugh

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 
ஐந்தும் அகத்தே நகும். 

குறள் 271              
மு.வ உரை :
வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

Tamil Transliteration :
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal 
Aindhum Akaththe Nakum  

English :
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, 
The five-fold elements his frame compose, decide within 

Meaning in English :
Elements five of feigned life Of a sly hypocrite within laugh

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 
ஐந்தும் அகத்தே நகும். 

குறள் 271              
மு.வ உரை :
வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

Tamil Transliteration :
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal 
Aindhum Akaththe Nakum  

English :
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, 
The five-fold elements his frame compose, decide within 

Meaning in English :
Elements five of feigned life Of a sly hypocrite within laugh

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் 
ஐந்தும் அகத்தே நகும். 

குறள் 271              
மு.வ உரை :
வஞ்சமனம் உடையவனது பொய்யொழுக்கத்தை அவனுடைய உடம்பில் கலந்து நிற்க்கும் ஐந்து பூதங்களும் கண்டு தம்முள் சிரிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வஞ்ச மனத்தவனின் திருட்டு நடத்தையைக் கண்டு அவன் உடம்போடு கலந்து இருக்கும் நிலம், நீர், தீ, காற்று, ஆகாயம் என்னும் ஐந்து பூதங்களும் தமக்குள் சிரிக்கும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்க சீலரைப் போல உலகத்தை ஏமாற்றும் வஞ்சகரைப் பார்த்து அவரது உடலில் கலந்துள்ள நிலம், நீர், தீ, காற்று, வெளி எனப்படும் பஞ்சபூதங்களும் தமக்குள் சிரித்துக் கொள்ளும்

Tamil Transliteration :
Vanja Manaththaan Patitrozhukkam Poodhangal 
Aindhum Akaththe Nakum  

English :
Who with deceitful mind in false way walks of covert sin, 
The five-fold elements his frame compose, decide within 

Meaning in English :
Elements five of feigned life Of a sly hypocrite within laugh

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 
தான்அறி குற்றப் படின். 

குறள் 272              
மு.வ உரை :
தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam 
Thaanari Kutrap Patin  

English :
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault 

Meaning in English :
Of what avail are sky-high shows When guild the conscience gnaws and knows

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 
தான்அறி குற்றப் படின். 

குறள் 272              
மு.வ உரை :
தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam 
Thaanari Kutrap Patin  

English :
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault 

Meaning in English :
Of what avail are sky-high shows When guild the conscience gnaws and knows

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 
தான்அறி குற்றப் படின். 

குறள் 272              
மு.வ உரை :
தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam 
Thaanari Kutrap Patin  

English :
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault 

Meaning in English :
Of what avail are sky-high shows When guild the conscience gnaws and knows

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்னெஞ்சம் 
தான்அறி குற்றப் படின். 

குறள் 272              
மு.வ உரை :
தன் மனம் தான் அறிந்த குற்றத்தில் தங்குமானால் வானத்தைப் போல் உயர்ந்துள்ள தவக்கோலம் ஒருவனுக்கு என்ன பயன் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் மீது தன் நெஞ்சமே குற்றம் சொல்லுமானால் மேலான நிலையினால் வரும் பலன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
தன் மனத்திற்குக் குற்றம் என்று தெரிந்தும்கூட அதைச் செய்பவர், துறவுக்கோலம் பூண்டிருப்பதால் எந்தப் பயனும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Vaanuyar Thotram Evanseyyum Thannenjam 
Thaanari Kutrap Patin  

English :
What gain, though virtue's semblance high as heaven his fame exalt, 
If heart dies down through sense of self-detected fault 

Meaning in English :
Of what avail are sky-high shows When guild the conscience gnaws and knows

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று. 

குறள் 273              
மு.வ உரை :
மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்கொண்ட வலிய தவக்கோலம், புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை பசு மேய்ந்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கெட்டவன் நல்லவன் போல நடிப்பது, பசு புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு மேய்ந்தது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
மனத்தை அடக்க முடியாதவர் துறவுக்கோலம் பூணுவது, பசு ஒன்று புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை மேய்வது போன்றதாகும்

Tamil Transliteration :
Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram 
Puliyindhol Porththumeyn Thatru  

English :
As if a steer should graze wrapped round with tiger's skin, 
Is show of virtuous might when weakness lurks within 

Meaning in English :
Vaunting sainthood while week within Seems a grazer with tiger skin

வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் 
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று. 

குறள் 273              
மு.வ உரை :
மனத்தை அடக்கும் வல்லமை இல்லாதவன் மேற்கொண்ட வலிய தவக்கோலம், புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை பசு மேய்ந்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கெட்டவன் நல்லவன் போல நடிப்பது, பசு புலியின் தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு மேய்ந்தது போலாகும்.

கலைஞர் உரை :
மனத்தை அடக்க முடியாதவர் துறவுக்கோலம் பூணுவது, பசு ஒன்று புலித்தோலைப் போர்த்திக் கொண்டு பயிரை மேய்வது போன்றதாகும்

Tamil Transliteration :
Valiyil Nilaimaiyaan Valluruvam Petram 
Puliyindhol Porththumeyn Thatru  

English :
As if a steer should graze wrapped round with tiger's skin, 
Is show of virtuous might when weakness lurks within 

Meaning in English :
Vaunting sainthood while week within Seems a grazer with tiger skin

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total