திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : அருளுடைமை

அதிகாரம் / Chapter : அருளுடைமை

- குறள் 241
மு.வ உரை :
பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

கலைஞர் உரை :
கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

Tamil Transliteration :
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam 
Pooriyaar Kannum Ula  

English :
Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; 
Wealth of goods the vilest too possess 

Meaning in English :
The wealth of wealth is wealth of grace Earthly wealth e"en the basest has

- குறள் 242
மு.வ உரை :
நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid 

Meaning in English :
Seek by sound ways good compassion; All faiths mark that for-salvation

- குறள் 243
மு.வ உரை :
அறியாமையாகிய இருள் பொருந்திய துன்ப உலகில் இருந்து வாழும் வாழ்க்கை, அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவர்களுக்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் நிறைந்த நெஞ்சத்தவர்க்கு, இருட்டான, துன்ப உலகமாகிய நரகம் புகும் நெருக்கடி இல்லை.

கலைஞர் உரை :
அருள் நிறைந்த மனம் படைத்தவர் அறியாமை எனும் இருள் சூழ்ந்த துன்ப உலகில் உழலமாட்டார்

Tamil Transliteration :
Arulserndha Nenjinaark Killai Irulserndha 
Innaa Ulakam Pukal  

English :
They in whose breast a 'gracious kindliness' resides, 
See not the gruesome world, where darkness drear abides 

Meaning in English :
The hearts of mercy shall not go Into dark worlds of gruesome woe

- குறள் 244
மு.வ உரை :
தன் உயிரின் பொருட்டு அஞ்சி வாழ்கின்ற தீவினை, உலகில் நிலைபெற்றுள்ள மற்ற உயிர்களைப் போற்றி அருளுடையவனாக இருப்பவனுக்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நிலைத்து வரும் உயிர்களைக் காத்து அவற்றின் மீது அருள் உள்ளவனுக்குத் தன் உயிரைப் பற்றிய பயம் வராது.

கலைஞர் உரை :
எல்லா உயிர்களிடத்தும் கருணைக்கொண்டு அவற்றைக் காத்திடுவதைக் கடமையாகக் கொண்ட சான்றோர்கள் தமது உயிரைப் பற்றிக் கவலை அடைய மாட்டார்கள்

Tamil Transliteration :
Mannuyir Ompi Arulaalvaarkku Illenpa 
Thannuyir Anjum Vinai  

English :
Who for undying souls of men provides with gracious zeal, 
In his own soul the dreaded guilt of sin shall never feel 

Meaning in English :
His soul is free from dread of sins Whose mercy serveth all beings

- குறள் 245
மு.வ உரை :
அருளுடையவராக வாழ்கின்றவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை, காற்று இயங்குகின்ற வளம் பெரிய உலகத்தில் வாழ்வோரே இதற்குச் சான்று ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் உடையவர்க்கு இவ்வுலகில் துன்பம் வராது; இதற்குக் காற்று உலவும், வளம் மிக்க இந்தப் பேருலகமே சான்று.

கலைஞர் உரை :
உள்ளத்தில் ஊறிடும் அருளின் இயக்கத்தினால் துன்பத்தை உணராமல் கடமையாற்றலாம் என்பதற்கு, காற்றின் இயக்கத்தினால் வலிமையுடன் திகழும் இந்தப் பெரிய உலகமே சான்று

Tamil Transliteration :
Allal Arulaalvaarkku Illai Valivazhangum 
Mallanmaa Gnaalang Kari  

English :
The teeming earth's vast realm, round which the wild winds blow, 
Is witness, men of 'grace' no woeful want shall know 

Meaning in English :
The wide wind-fed world witness bears: Men of mercy meet not sorrows

- குறள் 246
மு.வ உரை :
அருள் இல்லாதவராய் அறமல்லாதவைகளைச் செய்து நடப்பவர்களை, உறுதிப்பொருளாகிய அறத்திலிருந்து நீங்கித் தம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை மறந்தவர் என்பார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் இல்லாமல் தீமைகளைச் செய்து வாழ்பவரைப் பொருளையும் இழந்து தாம் துன்பம் அடைந்ததையும் மறந்தவர் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
அருளற்றவர்களாய்த் தீமைகளைச் செய்து வாழ்பவர்கள், பொருளற்றவர்களாகவும், கடமை மறந்தவர்களாகவும் ஆவர்

Tamil Transliteration :
Porulneengip Pochchaandhaar Enpar Arulneengi 
Allavai Seydhozhuku Vaar  

English :
Gain of true wealth oblivious they eschew, 
Who 'grace' forsake, and graceless actions do 

Meaning in English :
Who grace forsake and graceless act The former loss and woes forget

- குறள் 247
மு.வ உரை :
பொருள் இல்லாதவர்க்கு இவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லாதவாறு போல உயிர்களிடத்தில் அருள் இல்லாதவர்க்கு அவ்வுலகத்து வாழ்க்கை இல்லையாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள் இல்லாதவர்க்கு இப்பூவுலக இன்பம் இல்லாதது போலவே, அருள் இல்லாதவர்க்கு மேல் உலக இன்பம் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பொருள் இல்லாதவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பாக இராது அதுபோலவே கருணை உள்ளம் இல்லாதவர்களின் துறவற வாழ்க்கையும் சிறப்பாக அமையாது

Tamil Transliteration :
Arulillaarkku Avvulakam Illai Porulillaarkku 
Ivvulakam Illaaki Yaangu  

English :
As to impoverished men this present world is not; 
The 'graceless' in you world have neither part nor lot 

Meaning in English :
This world is not for weathless ones That world is not for graceless swines

- குறள் 248
மு.வ உரை :
பொருள் இல்லாதவர் ஒரு காலத்தில் வளம் பெற்று விளங்குவர், அருள் இல்லாதவர் வாழ்க்கையின் பயம் அற்றவரே அவர் ஒரு காலத்திலும் சிறந்து விளங்குதல் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருள் இல்லாமல் ஏழையாய்ப் போனவர் திரும்பவும் செல்வத்தால் பொலிவு பெறலாம்; அருள் இல்லாமல் போனவரோ, போனவர்தாம்; மீண்டும் அருள் உள்ளவராய் ஆவது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
பொருளை இழந்தவர் அதனை மீண்டும் தேடிப் பெறலாம் அருளை இழந்தால் இழந்ததுதான்; மீண்டும் பெற இயலாது

Tamil Transliteration :
Porulatraar Pooppar Orukaal Arulatraar 
Atraarmar Raadhal Aridhu  

English :
Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom; 
Who lose 'benevolence', lose all; nothing can change their doom 

Meaning in English :
The wealthless may prosper one day; The graceless never bloom agay

- குறள் 249
மு.வ உரை :
அருள் மேற்கொள்ளாதவன் செய்கின்ற அறச்செயலை ஆராய்ந்தால், அஃது அறிவு தெளியாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனத்துள் அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால், ஞானம் இல்லாதவன் மெய்ப்பொருளை உணர்ந்தது போல ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
அறிவுத் தெளிவு இல்லாதவன் ஒரு நூலின் உண்மைப் பொருளைக் கண்டறிய முடியுமா? அது போலத்தான் அருள் இல்லாதவன் செய்யும் அறச்செயலும் இருக்கும்

Tamil Transliteration :
Therulaadhaan Meypporul Kantatraal Therin 
Arulaadhaan Seyyum Aram  

English :
When souls unwise true wisdom's mystic vision see, 
The 'graceless' man may work true works of charity 

Meaning in English :
Like Truth twisted by confused mind Wisdom is vain in hearts unkind

- குறள் 250
மு.வ உரை :
(அருள் இல்லாதவன் ) தன்னை விட மெலிந்தவர் மேல் துன்புறுத்த செல்லும் போது, தன்னை விட வலியவரின் முன் தான் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமையை நினைக்க வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் இல்லாதவள், தன்னைவிட எளிய மனிதரைத் துன்புறுத்தச் செல்லும்போது, தன்னைவிட பலசாலி தன்னைத் துன்புறுத்த வந்தால் அவருக்கு முன் தான் அஞ்சி நிற்பதாக எண்ணிப் பார்க்க.

கலைஞர் உரை :
தன்னைவிட மெலிந்தவர்களைத் துன்புறுத்த நினைக்கும் போது, தன்னைவிட வலியவர் முன்னால் அஞ்சி நிற்கும் நிலைமை தனக்கு இருப்பதை மறந்துவிடக் கூடாது

Tamil Transliteration :
Valiyaarmun Thannai Ninaikka Thaan Thannin 
Meliyaarmel Sellu Mitaththu  

English :
When weaker men you front with threat'ning brow, 
Think how you felt in presence of some stronger foe 

Meaning in English :
Think how you feel before the strong When to the feeble you do wrong

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total