திருக்குறள்

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் 
பூரியார் கண்ணும் உள. 

குறள் 241              
மு.வ உரை :
பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

கலைஞர் உரை :
கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

Tamil Transliteration :
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam 
Pooriyaar Kannum Ula  

English :
Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; 
Wealth of goods the vilest too possess 

Meaning in English :
The wealth of wealth is wealth of grace Earthly wealth e"en the basest has

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் 
பூரியார் கண்ணும் உள. 

குறள் 241              
மு.வ உரை :
பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

கலைஞர் உரை :
கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

Tamil Transliteration :
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam 
Pooriyaar Kannum Ula  

English :
Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; 
Wealth of goods the vilest too possess 

Meaning in English :
The wealth of wealth is wealth of grace Earthly wealth e"en the basest has

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் 
பூரியார் கண்ணும் உள. 

குறள் 241              
மு.வ உரை :
பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

கலைஞர் உரை :
கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

Tamil Transliteration :
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam 
Pooriyaar Kannum Ula  

English :
Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; 
Wealth of goods the vilest too possess 

Meaning in English :
The wealth of wealth is wealth of grace Earthly wealth e"en the basest has

அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் 
பூரியார் கண்ணும் உள. 

குறள் 241              
மு.வ உரை :
பொருள்களாகிய செல்வங்கள் இழிந்தவரிடத்திலும் உள்ளன; (உயர்ந்தவரிடத்தில் மட்டுமே உள்ள) அருளாகிய செல்வமே செல்வங்களில் சிறந்த செல்வமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த மனிதரிடமும் உண்டு.

கலைஞர் உரை :
கொடிய உள்ளம் கொண்ட இழிமக்களிடம்கூடக் கோடிக்கணக்கில் செல்வம் குவிந்திருக்கலாம்; ஆனாலும் அந்தச் செல்வம் அருட் செல்வத்துக்கு ஈடாகாது

Tamil Transliteration :
Arutchelvam Selvaththul Selvam Porutchelvam 
Pooriyaar Kannum Ula  

English :
Wealth 'mid wealth is wealth 'kindliness'; 
Wealth of goods the vilest too possess 

Meaning in English :
The wealth of wealth is wealth of grace Earthly wealth e"en the basest has

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை. 

குறள் 242              
மு.வ உரை :
நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid 

Meaning in English :
Seek by sound ways good compassion; All faiths mark that for-salvation

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை. 

குறள் 242              
மு.வ உரை :
நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid 

Meaning in English :
Seek by sound ways good compassion; All faiths mark that for-salvation

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை. 

குறள் 242              
மு.வ உரை :
நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid 

Meaning in English :
Seek by sound ways good compassion; All faiths mark that for-salvation

நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால் 
தேரினும் அஃதே துணை. 

குறள் 242              
மு.வ உரை :
நல்ல வழியால் ஆராய்ந்து அருளுடையவர்களாக விளங்க வேண்டும்; பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருளே வாழ்க்கைக்குத் துணையாக இருக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லநெறியில் வாழ்ந்து, நமக்கு உதவும் அறம் எது என ஆய்ந்து, அருளுடன் வாழ்க; எல்லாச் சமய நெறிகளால் ஆய்ந்தாலும் அருளே நமக்குத் துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
பலவழிகளால் ஆராய்ந்து கண்டாலும் அருள் உடைமையே வாழ்க்கைக்குத் துணையாய் விளங்கும் நல்வழி எனக் கொள்ளல் வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nallaatraal Naati Arulaalka Pallaatraal 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, 
Though many systems you explore, this is your only aid 

Meaning in English :
Seek by sound ways good compassion; All faiths mark that for-salvation

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த 
இன்னா உலகம் புகல். 

குறள் 243              
மு.வ உரை :
அறியாமையாகிய இருள் பொருந்திய துன்ப உலகில் இருந்து வாழும் வாழ்க்கை, அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவர்களுக்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் நிறைந்த நெஞ்சத்தவர்க்கு, இருட்டான, துன்ப உலகமாகிய நரகம் புகும் நெருக்கடி இல்லை.

கலைஞர் உரை :
அருள் நிறைந்த மனம் படைத்தவர் அறியாமை எனும் இருள் சூழ்ந்த துன்ப உலகில் உழலமாட்டார்

Tamil Transliteration :
Arulserndha Nenjinaark Killai Irulserndha 
Innaa Ulakam Pukal  

English :
They in whose breast a 'gracious kindliness' resides, 
See not the gruesome world, where darkness drear abides 

Meaning in English :
The hearts of mercy shall not go Into dark worlds of gruesome woe

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த 
இன்னா உலகம் புகல். 

குறள் 243              
மு.வ உரை :
அறியாமையாகிய இருள் பொருந்திய துன்ப உலகில் இருந்து வாழும் வாழ்க்கை, அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவர்களுக்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருள் நிறைந்த நெஞ்சத்தவர்க்கு, இருட்டான, துன்ப உலகமாகிய நரகம் புகும் நெருக்கடி இல்லை.

கலைஞர் உரை :
அருள் நிறைந்த மனம் படைத்தவர் அறியாமை எனும் இருள் சூழ்ந்த துன்ப உலகில் உழலமாட்டார்

Tamil Transliteration :
Arulserndha Nenjinaark Killai Irulserndha 
Innaa Ulakam Pukal  

English :
They in whose breast a 'gracious kindliness' resides, 
See not the gruesome world, where darkness drear abides 

Meaning in English :
The hearts of mercy shall not go Into dark worlds of gruesome woe

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total