திருக்குறள்

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது 
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 231              
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu 
Oodhiyam Illai Uyirkku  

English :
See that thy life the praise of generous gifts obtain; 
Save this for living man exists no real gain 

Meaning in English :
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது 
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 231              
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu 
Oodhiyam Illai Uyirkku  

English :
See that thy life the praise of generous gifts obtain; 
Save this for living man exists no real gain 

Meaning in English :
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது 
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 231              
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu 
Oodhiyam Illai Uyirkku  

English :
See that thy life the praise of generous gifts obtain; 
Save this for living man exists no real gain 

Meaning in English :
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது 
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 231              
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu 
Oodhiyam Illai Uyirkku  

English :
See that thy life the praise of generous gifts obtain; 
Save this for living man exists no real gain 

Meaning in English :
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று 
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ். 

குறள் 232              
மு.வ உரை :
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

கலைஞர் உரை :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

Tamil Transliteration :
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru 
Eevaarmel Nirkum Pukazh  

English :
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown 

Meaning in English :
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று 
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ். 

குறள் 232              
மு.வ உரை :
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

கலைஞர் உரை :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

Tamil Transliteration :
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru 
Eevaarmel Nirkum Pukazh  

English :
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown 

Meaning in English :
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று 
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ். 

குறள் 232              
மு.வ உரை :
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

கலைஞர் உரை :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

Tamil Transliteration :
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru 
Eevaarmel Nirkum Pukazh  

English :
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown 

Meaning in English :
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று 
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ். 

குறள் 232              
மு.வ உரை :
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

கலைஞர் உரை :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

Tamil Transliteration :
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru 
Eevaarmel Nirkum Pukazh  

English :
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown 

Meaning in English :
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் 
பொன்றாது நிற்பதொன் றில். 

குறள் 233              
மு.வ உரை :
உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்கு இணையில்லாததாய், உயர்ந்ததாய் விளங்கும் புகழே அன்றி, அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் வேறொன்றும் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
ஒப்பற்றதாகவும், அழிவில்லாததாகவும் இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருப்பது புகழைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal 
Pondraadhu Nirpadhon Ril  

English :
Save praise alone that soars on high, 
Nought lives on earth that shall not die 

Meaning in English :
Nothing else lasts on earth for e"er Saving high fame of the giver!

ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் 
பொன்றாது நிற்பதொன் றில். 

குறள் 233              
மு.வ உரை :
உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்கு இணையில்லாததாய், உயர்ந்ததாய் விளங்கும் புகழே அன்றி, அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் வேறொன்றும் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
ஒப்பற்றதாகவும், அழிவில்லாததாகவும் இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருப்பது புகழைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal 
Pondraadhu Nirpadhon Ril  

English :
Save praise alone that soars on high, 
Nought lives on earth that shall not die 

Meaning in English :
Nothing else lasts on earth for e"er Saving high fame of the giver!

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total