திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : புகழ்

அதிகாரம் / Chapter : புகழ்

- குறள் 231
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஈதல் வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாக வாழ வேண்டும், அப் புகழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழைகளுக்குக் கொடுப்பது; அதனால் புகழ் பெருக வாழ்வது; இப்புகழ் அன்றி மனிதர்க்குப் பயன் வேறு ஒன்றும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
கொடைத் தன்மையும், குன்றாத புகழும்தவிர வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறெதுவும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Eedhal Isaipata Vaazhdhal Adhuvalladhu 
Oodhiyam Illai Uyirkku  

English :
See that thy life the praise of generous gifts obtain; 
Save this for living man exists no real gain 

Meaning in English :
They gather fame who freely give The greatest gain for all that live

- குறள் 232
மு.வ உரை :
புகழ்ந்து சொல்கின்றவர் சொல்பவை எல்லாம் வறுமையால் இரப்பவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுத்து உதவுகின்றவரின் மேல் நிற்கின்ற புகழேயாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொல்வார் சொல்வன எல்லாம், இல்லை என்று வருபவர்க்குத் தருபவர்மேல் சொல்லப்படும் புகழே.

கலைஞர் உரை :
போற்றுவோர் போற்றுவனவெல்லாம் இல்லாதவர்க்கு ஒன்று வழங்குவோரின் புகழைக் குறித்தே அமையும்

Tamil Transliteration :
Uraippaar Uraippavai Ellaam Irappaarkkondru 
Eevaarmel Nirkum Pukazh  

English :
The speech of all that speak agrees to crown 
The men that give to those that ask, with fair renown 

Meaning in English :
The glory of the alms-giver Is praised aloud as popular

- குறள் 233
மு.வ உரை :
உயர்ந்த புகழ் அல்லாமல் உலகத்தில் ஒப்பற்ற ஒரு பொருளாக அழியாமல் நிலைநிற்க வல்லது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்கு இணையில்லாததாய், உயர்ந்ததாய் விளங்கும் புகழே அன்றி, அழியாமல் நிலைத்து நிற்கும் வேறொன்றும் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
ஒப்பற்றதாகவும், அழிவில்லாததாகவும் இந்த உலகத்தில் நிலைத்திருப்பது புகழைத் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை

Tamil Transliteration :
Ondraa Ulakaththu Uyarndha Pukazhallaal 
Pondraadhu Nirpadhon Ril  

English :
Save praise alone that soars on high, 
Nought lives on earth that shall not die 

Meaning in English :
Nothing else lasts on earth for e"er Saving high fame of the giver!

- குறள் 234
மு.வ உரை :
நிலவுலகின் எல்லையில் நெடுங்காலம் நிற்கவல்ல புகழைச் செய்தால், வானுலகம் (அவ்வாறு புகழ் செய்தாரைப் போற்றுமே அல்லாமல்) தேவரைப் போற்றாது..

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னில் வாழும்அறிஞரைப் போற்றாமல், இந்த நில உலகில்நெடும்புகழ் பெற்று வாழந்தவரையே தேவர் உலகம் பேணும்‌.

கலைஞர் உரை :
இனிவரும் புதிய உலகம்கூட இன்றைய உலகில் தன்னலம் துறந்து புகழ் ஈட்டிய பெருமக்களை விடுத்து, அறிவாற்றல் உடையவரை மட்டும் போற்றிக் கொண்டிராது

Tamil Transliteration :
Nilavarai Neelpukazh Aatrin Pulavaraip 
Potraadhu Puththel Ulaku  

English :
If men do virtuous deeds by world-wide ample glory crowned, 
The heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned 

Meaning in English :
From hailing gods heavens will cease To hail the men of lasting praise

- குறள் 235
மு.வ உரை :
புகழுடம்பு மேம்படுதலாகும் வாழ்வில் கேடும், புகழ் நிலை நிற்பதாகும் சாவும் அறிவில் சிறந்தவர்க்கு அல்லாமல் மற்றவர்க்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பூத உடம்பின் வறுமையைப் புகழுடம்பின் செல்வமாக்குவதும், பூத உடம்பின் அழிவைப் புகழுடம்பின் அழியாத் தன்மை ஆக்குவதும், பிறர்க்கு ஈந்து, தாம் மெய் உணர்ந்து, அவா அறுத்த வித்தகர்க்கு ஆகுமே அன்றி மற்றவர்க்கு ஆவது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
துன்பங்களுக்கிடையேகூட அவற்றைத் தாங்கும் வலிமையால் தமது புகழை வளர்த்துக் கொள்வதும், தமது சாவிலும்கூடப் புகழை நிலை நாட்டுவதும் இயல்பான ஆற்றலுடையவருக்கே உரிய செயலாகும்

Tamil Transliteration :
Naththampol Ketum Uladhaakum Saakkaatum 
Viththakark Kallaal Aridhu  

English :
Loss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled, 
Are fruits which only wisdom rare can yield 

Meaning in English :
Fame in fall and life in death Are rare but for the soulful worth

- குறள் 236
மு.வ உரை :
ஒரு துறையில் முற்பட்டுத் தோன்றுவதானால் புகழோடு தோன்ற வேண்டும், அத்தகைய சிறப்பு இல்லாதவர் அங்குத் தோன்றுவதைவிடத் தோன்றாமலிருப்பதே நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் அறியுமாறு அறிமுகமானால் புகழ் மிக்கவராய் அறிமுகம் ஆகுக; புகழ் இல்லாதவர் உலகு காணக் காட்சி தருவதிலும், தராமல் இருப்‌பதே நல்லது.

கலைஞர் உரை :
எந்தத் துறையில் ஈடுபட்டாலும் அதில் புகழுடன் விளங்கவேண்டும்; இயலாதவர்கள் அந்தத் துறையில் ஈடுபடாமல் இருப்பதே நல்லது

Tamil Transliteration :
Thondrin Pukazhotu Thondruka Aqdhilaar 
Thondralin Thondraamai Nandru  

English :
If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace; 
Save glorious you can shine, 'twere better hide your face 

Meaning in English :
Be born with fame if birth you want If not of birth you must not vaunt

- குறள் 237
மு.வ உரை :
தமக்குப் புகழ் உண்டாகுமாறு வாழமுடியாதவர் தம்மைத் தாம் நொந்து கொள்ளாமல் தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்து கொள்ளக் காரணம் என்ன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
புகழ் பெருகுமாறு வாழமுடியாதவர் அதற்குக் காரணர் தாமே என்று தம்மீது வருந்தாமல், தம்மை இகழ்வார் மீது வருத்தம் கொள்வது எதற்காக?

கலைஞர் உரை :
உண்மையான புகழுடன் வாழ முடியாதவர்கள், அதற்காகத் தம்மை நொந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிரத் தமது செயல்களை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களை நொந்து கொள்வது எதற்காக?

Tamil Transliteration :
Pukazhpata Vaazhaadhaar Thannovaar Thammai 
Ikazhvaarai Novadhu Evan?  

English :
If you your days will spend devoid of goodly fame, 
When men despise, why blame them? You've yourself to blame 

Meaning in English :
Why grieve at those who blame the shame Of those who cannot live in fame?

- குறள் 238
மு.வ உரை :
தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகியப் புகழைப் பெறாவிட்டால் உலகத்தார் எல்லார்க்கும் அத்தகைய வாழ்க்கை பழி என்று சொல்லுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
புகழ் என்னும் பெரும் செல்வத்தைப் பெறாது போனால், இந்த உலகத்தவர்க்கு அதுவே பழி என்று அறிந்தோர் கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
தமக்குப் பிறகும் எஞ்சி நிற்கக் கூடிய புகழைப் பெறாவிட்டால், அது அந்த வாழ்க்கைக்கே வந்த பழியென்று வையம் கூறும்

Tamil Transliteration :
Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum 
Echcham Peraaa Vitin  

English :
Fame is virtue's child, they say; if, then, 
You childless live, you live the scorn of men 

Meaning in English :
To men on earth it is a shame Not to beget the child of fame

- குறள் 239
மு.வ உரை :
புகழ் பெறாமல் வாழ்வைக் கழித்தவருடைய உடம்பைச் சுமந்த நிலம், வசையற்ற வளமான பயனாகிய விளைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
புகழ் இல்லாத உடம்பைச் சுமந்த பூமி, தன் வளம் மிக்க விளைச்சலில் குறைவு படும்.

கலைஞர் உரை :
புகழ் எனப்படும் உயிர் இல்லாத வெறும் மனித உடலைச் சுமந்தால், இந்தப்பூமி நல்ல விளைவில்லாத நிலமாகக் கருதப்படும்

Tamil Transliteration :
Vasaiyilaa Vanpayan Kundrum Isaiyilaa 
Yaakkai Poruththa Nilam  

English :
The blameless fruits of fields' increase will dwindle down, 
If earth the burthen bear of men without renown 

Meaning in English :
The land will shrink in yield if men O"erburden it without renown

- குறள் 240
மு.வ உரை :
தாம் வாழும் வாழ்க்கையில் பழி உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழ்கின்றவர், புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவரே உயிர் வாழாதவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தம்மீது பழி இன்றிப் புகழோடு வாழ்பவரே உயிர‌ோடு வாழ்பவர்; புகழ் இன்றிப் பழியோடு வாழ்பவர் இருந்தும் இல்லாதவரே.

கலைஞர் உரை :
பழி உண்டாகாமல் வாழ்வதே வாழ்க்கை எனப்படும், புகழ் இல்லாதவர் வாழ்வதும் வாழாததும் ஒன்றுதான்

Tamil Transliteration :
Vasaiyozhiya Vaazhvaare Vaazhvaar Isaiyozhiya 
Vaazhvaare Vaazhaa Thavar  

English :
Who live without reproach, them living men we deem; 
Who live without renown, live not, though living men they seem 

Meaning in English :
They live who live without blemish The blameful ones do not flurish

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total