திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : ஈகை

அதிகாரம் / Chapter : ஈகை

- குறள் 221
மு.வ உரை :
வறியவர்க்கு ஒரு பொருளைக் கொடுப்பதே ஈகை எனப்படுவது, மற்றவர்க்குக் கொடுப்பதெல்லாம் பயன் எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதே ஈகை; பிற எல்லாம் கொடுத்ததைத் திரும்பப் பெறும் நோக்கம் உடையதே.

கலைஞர் உரை :
இல்லாதவர்க்கு வழங்குவதே ஈகைப் பண்பாகும் மற்றவர்களுக்கு வழங்குவது என்பது ஏதோ ஓர் ஆதாயத்தை எதிர்பார்த்து வழங்கப்படுவதாகும்

Tamil Transliteration :
Variyaarkkondru Eevadhe Eekaimar Rellaam 
Kuriyedhirppai Neera Thutaiththu  

English :
Call that a gift to needy men thou dost dispense, 
All else is void of good, seeking for recompense 

Meaning in English :
To give the poor is charity The rest is loan and vanity

- குறள் 222
மு.வ உரை :
பிறரிடம் பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது, மேலுலகம் இல்லை என்றாலும் பிறக்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லதுதான் என்று எவரேனும் சொன்னாலும் பிறரிடம் ஒன்றைப் பெறுவது தீமை; ஏதும் இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் விண்ணுலகம் கிடைக்காது என்றாலும் கொடுப்பதே நல்லது.

கலைஞர் உரை :
பிறரிடமிருந்து நல்வழியில் பொருளைப் பெற்றாலும் அது பெருமையல்ல; சிறுமையே ஆகும் கொடை வழங்குவதால் மேலுலகம் என்று சொல்லப்படுவது கிட்டிவிடப் போவதில்லை; எனினும் பிறர்க்குக் கொடுத்து வாழ்வதே சிறந்த வாழ்க்கையாகும்

Tamil Transliteration :
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam 
Illeninum Eedhale Nandru  

English :
Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; 
Though upper heaven were not, to give is virtue still 

Meaning in English :
To beg is bad e"en from the good To give is good, were heaven forbid

- குறள் 223
மு.வ உரை :
யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன் அவனுக்கு கொடுக்கும் தன்மை, நல்ல குடி பிறப்பு உடையவனிடம் உண்டு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏழை என்று மற்றவரிடம் சொல்லாதிருப்பதும்,, ஏதும் அற்றவர்க்குத் தருவதும் நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவனிடம் மட்டுமே உண்டு.

கலைஞர் உரை :
தமக்குள்ள வறுமைத் துன்பத்தைக் காட்டிக்கொள்ளாமல் பிறருக்கு ஈவது உயர்ந்த குடிப்பிறந்தவரின் பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Ilanennum Evvam Uraiyaamai Eedhal 
Kulanutaiyaan Kanne Yula  

English :
'I've nought' is ne'er the high-born man's reply; 
He gives to those who raise themselves that cry 

Meaning in English :
No pleading, "I am nothing worth," But giving marks a noble birth

- குறள் 224
மு.வ உரை :
பொருள் வேண்டும் என்ற இரந்தவரின் மகிழ்ந்த முகத்தைக் காணும் வரைக்கும் (இரத்தலைப் போலவே ) இரந்து கேட்கப்படுவதும் துன்பமானது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கொடுக்க இருப்பவரின் நிலைகூட தம்மிடம் வந்து யாசித்து நிற்பவரின் மலர்ந்த முகத்தைக் காணும் வரை கொடியதே.

கலைஞர் உரை :
ஈதல் பண்புடையவர்க்குத் தம்மை நாடி வரும் இரவலரின் புன்னகை பூத்த முகத்தைக் கண்டு இன்புறும் வரையில், அவருக்காக இரக்கப்படுவதும் ஒரு துன்பமாகவே தோன்றும்

Tamil Transliteration :
Innaadhu Irakkap Patudhal Irandhavar 
Inmukang Kaanum Alavu  

English :
The suppliants' cry for aid yields scant delight, 
Until you see his face with grateful gladness bright 

Meaning in English :
The cry for alms is painful sight Until the giver sees him bright

- குறள் 225
மு.வ உரை :
தவ வலிமை உடையவரின் வலிமை பசியை பொறுத்துக் கொள்ளலாகும், அதுவும் அப் பசியை உணவு கொடுத்து மாற்றுகின்றவரின் ஆற்றலுக்குப் பிற்பட்டதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வல்லவர்க்கு மேலும் வலிமை, தமது பசியைப் பொறுத்துக் கொள்வதே அந்த வலிமையும், பிறர் பசியைப் போக்குபவரின் வலிமைக்கு அடுத்துத்தான் வலிமையாய் அமையும்.

கலைஞர் உரை :
பசியைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் நோன்பைக் கடைப்பிடிப்பதைவிடப் பசித்திருக்கும் ஒருவருக்கு உணவு அளிப்பதே சிறந்ததாகும்

Tamil Transliteration :
Aatruvaar Aatral Pasiaatral Appasiyai 
Maatruvaar Aatralin Pin  

English :
'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain, 
Who hunger's pangs relieve a higher merit gain 

Meaning in English :
Higher"s power which hunger cures Than that of penance which endures

- குறள் 226
மு.வ உரை :
வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும் அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப் பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏதும் இல்லாதவரின் கடும்பசியைத் தீர்த்து வையுங்கள். பொருளைப் பெற்றவன் சேமித்து வைக்கும் இடம் அதுவே.

கலைஞர் உரை :
பட்டினி எனச் சொல்லி வந்தவரின் பசியைத் தீர்ப்பது வீண் போகாது அதுவே, தான் தேடிய பொருளைப் பிற்காலத்தில் உதவுவதற்கு ஏற்பச் சேமித்து வைக்கக்கூடிய கருவூலமாகும்

Tamil Transliteration :
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan 
Petraan Porulvaip Puzhi  

English :
Let man relieve the wasting hunger men endure; 
For treasure gained thus finds he treasure-house secure 

Meaning in English :
Drive from the poor their gnawing pains If room you seek to store your gains

- குறள் 227
மு.வ உரை :
தான் பெற்ற உணவை பலரோடும் பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவனை பசி என்று கூறப்படும் தீயநோய் அணுகுதல் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலருடனும் பகிர்ந்து உண்ணப் பழகியவனைப் பசி என்னும் கொடிய நோய் தொடுவதும் அரிது.

கலைஞர் உரை :
பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் உடையவர்களைப் பசியென்னும் கொடிய நோய் அணுகுவதில்லை

Tamil Transliteration :
Paaththoon Mareei Yavanaip Pasiyennum 
Theeppini Theental Aridhu  

English :
Whose soul delights with hungry men to share his meal, 
The hand of hunger's sickness sore shall never feel 

Meaning in English :
Who shares his food with those who need Hunger shall not harm his creed

- குறள் 228
மு.வ உரை :
தாம் சேர்த்து வைத்துள்ள பொருளைப் பிறருக்குக் கொடுக்காமல் வைத்திருந்து பின் இழந்து விடும் வன் கண்மை உடையவர், பிறர்க்கு கொடுத்து மகிழும் மகிழ்ச்சியை அறியாரோ.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இல்லாதவர்க்குக் கொடுப்பதால் கொடுப்பவரும் பெறுபவரும் முகத்தாலும் மனத்தாலும் மகிழ்ச்சி அடைவர். பிறர்க்குக் கொடுக்காமல் பொருளைச் சேமித்து வைத்துப் பிறகு அதை இழந்துவிடும் கொடியவர்கள் அம்மகிழ்சியை அறியார்களோ?

கலைஞர் உரை :
ஏழை எளியோர்க்கு எதுவும் அளித்திடாமல் ஈ.ட்டிய பொருள் அனைத்தையும் இழந்திடும் ஈ.வு இரக்கமற்றோர், பிறர்க்கு வழங்கி மகிழ்வதில் ஏற்படும் இன்பத்தை அறியமாட்டாரோ?

Tamil Transliteration :
Eeththuvakkum Inpam Ariyaarkol Thaamutaimai 
Vaiththizhakkum Vanka Navar  

English :
Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know. 
Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so 

Meaning in English :
The joy of give and take they lose Hard-hearted rich whose hoarding fails

- குறள் 229
மு.வ உரை :
பொருளின் குறைபாட்டை நிரப்புவதற்க்காக உள்ளதைப் பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தமியராய் உண்பது வறுமையால் இறப்பதை விடத் துன்பமானது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொருளைப் பெருக்க எண்ணி, எவருக்கும் தராமல், தானே தனித்து உண்பது, பிறரிடம் கை ஏந்துவதைவிடக் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பிறர்க்கு ஈவதால் குறையக் கூடுமென்று, குவித்து வைத்துள்ளதைத் தாமே உண்ணுவது என்பது கையேந்தி இரந்து நிற்பதைக் காட்டிலும் கொடுமையானது

Tamil Transliteration :
Iraththalin Innaadhu Mandra Nirappiya 
Thaame Thamiyar Unal  

English :
They keep their garners full, for self alone the board they spread;- 
'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread 

Meaning in English :
Worse than begging is that boarding Alone what one"s greed is hoarding

- குறள் 230
மு.வ உரை :
சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சாவதை விடத் துன்பமானது வேறொன்றும் இல்லை, ஆனால் வறியவர்க்கு ஒரு பொருள் கொடுக்க முடியாதநிலை வந்தபோது அச் சாதலும் இனியதே ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
சாவு எனும் துன்பத்தைவிட வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்க இயலாத மனத்துன்பம் பெரியது

Tamil Transliteration :
Saadhalin Innaadha Thillai Inidhadhooum 
Eedhal Iyaiyaak Katai  

English :
'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live. 
For him who nothing finds to give 

Meaning in English :
Nothing is more painful than death Yet more is pain of giftless dearth

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total