திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : ஒப்புரவறிதல்

அதிகாரம் / Chapter : ஒப்புரவறிதல்

- குறள் 211
மு.வ உரை :
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

கலைஞர் உரை :
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

Tamil Transliteration :
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu 
En Aatrung Kollo Ulaku  

English :
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, 
By men on earth, what answering gift is given 

Meaning in English :
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

- குறள் 212
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, 
For uses of beneficence alone 'tis ours 

Meaning in English :
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

- குறள் 213
மு.வ உரை :
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தேவர்கள் உலகத்திலும் இப்பூவுலகிலும், உழைக்க முடியாதவர்க்கு உதவுவது போன்ற வேறு நல்ல செயல்களைப் பெறுவது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
பிறர்க்கு உதவிடும் பண்பாகிய ``ஒப்புரவு'' என்பதைவிடச் சிறந்த பண்பினை இன்றைய உலகிலும், இனிவரும் புதிய உலகிலும் காண்பது அரிது

Tamil Transliteration :
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe 
Oppuravin Nalla Pira  

English :
To 'due beneficence' no equal good we know, 
Amid the happy gods, or in this world below 

Meaning in English :
In heav"n and earth "tis hard to find A greater good than being kind

- குறள் 214
மு.வ உரை :
ஒப்புரவை அறிந்து போற்றிப் பிறர்க்கு உதவியாக வாழ்கின்றவன் உயிர்வாழ்கின்றவன் ஆவான், மற்றவன் செத்தவருள் சேர்த்துக் கருதப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவுபவனே உயிரோடு வாழ்பவன். உதவாதவன் இருந்தாலும் இறந்தவனாகவே எண்ணப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
ஒப்புரவை அறிந்து பிறருக்கு உதவியாகத் தன் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்பவனே உயிர்வாழ்பவன் எனக் கருதப்படுவான்; அதற்கு மாறானவன் இறந்தவனே ஆவான்

Tamil Transliteration :
Oththa Tharavon Uyirvaazhvaan Matraiyaan 
Seththaarul Vaikkap Patum  

English :
Who knows what's human life's befitting grace, 
He lives; the rest 'mongst dead men have their place 

Meaning in English :
He lives who knows befitting act Others are deemed as dead in fact

- குறள் 215
மு.வ உரை :
ஒப்புரவினால் உலகம் வாழுமாறு விரும்பும் பேரறிவாளியின் செல்வம், ஊரார் நீருண்ணும் குளம் நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உலகின் வளர்ச்சிப் போக்கை அறிந்து செயற்படும் பேர் அறிவாளனின் செல்வம், நீர் நிறைந்த ஊருணி எல்லார்க்கும் பொதுவாவது போல் பொதுவாகும்.

கலைஞர் உரை :
பொதுநல நோக்குடன் வாழ்கின்ற பேரறிவாளனின் செல்வமானது ஊர் மக்கள் அனைவருக்கும் பயன் தரும் நீர் நிறைந்த ஊருணியைப் போன்றதாகும்

Tamil Transliteration :
Ooruni Neernirain Thatre Ulakavaam 
Perari Vaalan Thiru  

English :
The wealth of men who love the 'fitting way,' the truly wise, 
Is as when water fills the lake that village needs supplies 

Meaning in English :
The wealth that wise and kind do make Is like water that fills a lake

- குறள் 216
மு.வ உரை :
ஒப்புராவாகிய நற்பண்பு உடையவனிடம் செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது ஊரின் நடுவே உள்ள பயன் மிகுந்த மரம் பழங்கள் பழுத்தாற் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறரால் விரும்பப்படுபவனிடம் சேரும் செல்வம், உண்ணத் தகும், கனிதரும் மரம் ஊருக்கு உள்ளே பழுத்திருப்பதைப் போல எல்லார்க்கும் பொதுவாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஈர நெஞ்சம் கொண்டவனிடம் செல்வம் சேருமேயானால் அது, ஊரின் நடுவே செழித்து வளர்ந்த மரம், பழுத்துக் குலுங்குவது போல எல்லோர்க்கும் பயன்படுவதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanmaram Ulloorp Pazhuththatraal Selvam 
Nayanutai Yaankan Patin  

English :
A tree that fruits in th' hamlet's central mart, 
Is wealth that falls to men of liberal heart 

Meaning in English :
Who plenty gets and plenty gives Is like town-tree teeming with fruits

- குறள் 217
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாகிய பெருந்தகைமை உடையவனிடத்து செல்வம் சேர்ந்தால் அஃது எல்லா உறுப்புகளுக்கும் மருந்தாகிப் பயன்படத் தவறாத மரம் போன்றது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெரும் பண்பாளனிடம் சேரும் செல்வம், எல்லா உறுப்புகளாலும் மருந்து ஆகிப் பயன்படுவதிலிருந்து தப்பாத மரம் போலப் பொதுவாகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு உதவிடும் பெருந்தன்மையாம் ஒப்புரவு உடையவனிடம், செல்வம் சேர்ந்தால் அது ஒரு நல்ல மரத்தின் எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகப் பயன்படுவது போன்றதாகும்

Tamil Transliteration :
Marundhaakith Thappaa Maraththatraal Selvam 
Perundhakai Yaankan Patin  

English :
Unfailing tree that healing balm distils from every part, 
Is ample wealth that falls to him of large and noble heart 

Meaning in English :
The wealth of a wide-hearted soul Is a herbal tree that healeth all

- குறள் 218
மு.வ உரை :
ஒப்புரவு அறிந்து ஒழுதலாகியத் தன் கடமை அறிந்த அறிவை உடையவர், செல்வ வளம் இல்லாத காலத்திலும் ஒப்புரவுக்குத் தளர மாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செய்யவேண்டிய கடமையை அறிந்த அறிவாளிகள், தம்மிடம் கொடுக்க இடம் இல்லாக் காலத்திலும், உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவத் தயங்க மாட்டார்கள்.

கலைஞர் உரை :
தம்மிடம் வளம் நீங்கி, வறுமை வந்துற்ற காலத்திலும், பிறர்க்கு உதவிடும் ஒப்புரவில் தளராதவர், கடமையுணர்ந்த தகைமையாளர்

Tamil Transliteration :
Itanil Paruvaththum Oppuravirku Olkaar 
Katanari Kaatchi Yavar  

English :
E'en when resources fall, they weary not of 'kindness due,'- 
They to whom Duty's self appears in vision true 

Meaning in English :
Though seers may fall on evil days Their sense of duty never strays

- குறள் 219
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாகிய நற்பண்பு உடையவன் வறுமை உடையவனாதல், செய்யத்தக்க உதவிகளைச் செய்யாமல் வருந்துகின்ற தன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உழைக்கும் சக்தி அற்றவர்க்கு உதவும் உள்ளம் உடையவன் வறியவன் ஆவது, செய்யக்கூடிய உதவிகளைப் பிறர்க்குச் செய்யமுடியாது வருந்தும் போதுதான்.

கலைஞர் உரை :
பிறர்க்கு உதவி செய்வதையே கடமையாகக் கொண்ட பெருந்தகையாளன் ஒருவன், வறுமையடைந்து விட்டான் என்பதை உணர்த்துவது அவனால் பிறர்க்கு உதவிட முடியாமல் செயலிழந்து போகும் நிலைமைதான்

Tamil Transliteration :
Nayanutaiyaan Nalkoorndhaa Naadhal Seyumneera 
Seyyaadhu Amaikalaa Vaaru  

English :
The kindly-hearted man is poor in this alone, 
When power of doing deeds of goodness he finds none 

Meaning in English :
The good man"s poverty and grief Is want of means to give relief

- குறள் 220
மு.வ உரை :
ஒப்புரவால் கேடு வரும் என்றால் அக் கேடு ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக்கொள்ளும் தகுதி உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இருப்பதைப் பிறர்க்குக் கொடுத்துவிட்டால், நாளை நமக்குத் தீமை வருமே என்று சொன்னால், தன்னையே விலையாகக் கொடுத்து அந்தத் தீமை வாங்கத்தக்கதே.

கலைஞர் உரை :
பிறருக்கு உதவுகின்ற சிறப்புடைய உலக ஒழுக்கம், கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாக இருப்பின், அக்கேடு, ஒருவன் தன்னை விற்றாவது வாங்கிக் கொள்ளக் கூடிய மதிப்புடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Oppuravi Naalvarum Ketenin Aqdhoruvan 
Vitrukkol Thakka Thutaiththu  

English :
Though by 'beneficence,' the loss of all should come, 
'Twere meet man sold himself, and bought it with the sum 

Meaning in English :
By good if ruin comes across Sell yourself to save that loss

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total