திருக்குறள்

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு 
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 

குறள் 211              
மு.வ உரை :
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

கலைஞர் உரை :
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

Tamil Transliteration :
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu 
En Aatrung Kollo Ulaku  

English :
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, 
By men on earth, what answering gift is given 

Meaning in English :
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு 
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 

குறள் 211              
மு.வ உரை :
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

கலைஞர் உரை :
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

Tamil Transliteration :
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu 
En Aatrung Kollo Ulaku  

English :
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, 
By men on earth, what answering gift is given 

Meaning in English :
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு 
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 

குறள் 211              
மு.வ உரை :
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

கலைஞர் உரை :
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

Tamil Transliteration :
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu 
En Aatrung Kollo Ulaku  

English :
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, 
By men on earth, what answering gift is given 

Meaning in English :
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு 
என் ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு. 

குறள் 211              
மு.வ உரை :
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்கு உதவுவது, அவ்வுதவியைப் பெற்றவர் திரும்பச் செய்வதை எதிர்பார்த்து அன்று; ஒருவர் செய்ததற்குத் திரும்பச் செய்துதான் ஆகவேண்டும் என்றால் மழை தரும் மேகங்களுக்கு இந்த உலகம் திரும்ப என்ன செய்துவிட முடியும்?

கலைஞர் உரை :
கைம்மாறு கருதி மழை பொழிவதில்லை; அந்த மழையைப் போன்றவர்கள் கைம்மாறு கருதி எந்த உதவியும் செய்பவர்கள் அல்லர்

Tamil Transliteration :
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu 
En Aatrung Kollo Ulaku  

English :
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, 
By men on earth, what answering gift is given 

Meaning in English :
Duty demands nothing in turn; How can the world recompense rain?

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 212              
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, 
For uses of beneficence alone 'tis ours 

Meaning in English :
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 212              
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, 
For uses of beneficence alone 'tis ours 

Meaning in English :
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 212              
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, 
For uses of beneficence alone 'tis ours 

Meaning in English :
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு 
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 

குறள் 212              
மு.வ உரை :
ஒப்புரவாளன் தன்னால் இயன்ற முயற்சி செய்து சேர்த்த பொருள் எல்லாம் தக்கவர்க்கு உதவி செய்வதற்கே ஆகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முயன்று சம்பாதித்த பொருள் எல்லாம், உழைக்க முடியாமல் பொருள் தேவைப்படுவோர்க்கு உதவுவதற்கே.

கலைஞர் உரை :
தகுதியுடையோர் நலனுக்கு உதவிடும் பொருட்டே ஒருவன் முயன்று திரட்டிய பொருள் பயன்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Thaalaatrith Thandha Porulellaam Thakkaarkku 
Velaanmai Seydhar Poruttu  

English :
The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, 
For uses of beneficence alone 'tis ours 

Meaning in English :
All the wealth that toils give Is meant to serve those who deserve

புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே 
ஒப்புரவின் நல்ல பிற. 

குறள் 213              
மு.வ உரை :
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தேவர்கள் உலகத்திலும் இப்பூவுலகிலும், உழைக்க முடியாதவர்க்கு உதவுவது போன்ற வேறு நல்ல செயல்களைப் பெறுவது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
பிறர்க்கு உதவிடும் பண்பாகிய ``ஒப்புரவு'' என்பதைவிடச் சிறந்த பண்பினை இன்றைய உலகிலும், இனிவரும் புதிய உலகிலும் காண்பது அரிது

Tamil Transliteration :
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe 
Oppuravin Nalla Pira  

English :
To 'due beneficence' no equal good we know, 
Amid the happy gods, or in this world below 

Meaning in English :
In heav"n and earth "tis hard to find A greater good than being kind

புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே 
ஒப்புரவின் நல்ல பிற. 

குறள் 213              
மு.வ உரை :
பிறர்க்கு உதவி செய்து வாழும் ஒப்புரவைப் போல நல்லனவாகிய வேறு அறப்பகுதிகளைத் தேவருலகத்திலும் இவ்வுலகத்திலும் பெறுதல் இயலாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தேவர்கள் உலகத்திலும் இப்பூவுலகிலும், உழைக்க முடியாதவர்க்கு உதவுவது போன்ற வேறு நல்ல செயல்களைப் பெறுவது கடினம்.

கலைஞர் உரை :
பிறர்க்கு உதவிடும் பண்பாகிய ``ஒப்புரவு'' என்பதைவிடச் சிறந்த பண்பினை இன்றைய உலகிலும், இனிவரும் புதிய உலகிலும் காண்பது அரிது

Tamil Transliteration :
Puththe Lulakaththum Eentum Peralaridhe 
Oppuravin Nalla Pira  

English :
To 'due beneficence' no equal good we know, 
Amid the happy gods, or in this world below 

Meaning in English :
In heav"n and earth "tis hard to find A greater good than being kind

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total