திருக்குறள்

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 
தீவினை என்னும் செருக்கு. 

குறள் 201              
மு.வ உரை :
தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

Tamil Transliteration :
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar 
Theevinai Ennum Serukku  

English :
With sinful act men cease to feel the dread of ill within, 
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin 

Meaning in English :
Sinners fear not the pride of sin The worthy dread the ill within

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 
தீவினை என்னும் செருக்கு. 

குறள் 201              
மு.வ உரை :
தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

Tamil Transliteration :
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar 
Theevinai Ennum Serukku  

English :
With sinful act men cease to feel the dread of ill within, 
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin 

Meaning in English :
Sinners fear not the pride of sin The worthy dread the ill within

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 
தீவினை என்னும் செருக்கு. 

குறள் 201              
மு.வ உரை :
தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

Tamil Transliteration :
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar 
Theevinai Ennum Serukku  

English :
With sinful act men cease to feel the dread of ill within, 
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin 

Meaning in English :
Sinners fear not the pride of sin The worthy dread the ill within

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் 
தீவினை என்னும் செருக்கு. 

குறள் 201              
மு.வ உரை :
தீயவை செய்தலாகிய செருக்கைத் தீவினை உடைய பாவிகள் அஞ்சார், தீவினை இல்லாத மேலோர் மட்டுமே அஞ்சுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமை என்னும் மயக்கத்தைச் செய்ய, முன்னைத் தீவினை உடையவர் பயப்படமாட்டார்; பெரியவர்களோ பயப்படுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

Tamil Transliteration :
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar 
Theevinai Ennum Serukku  

English :
With sinful act men cease to feel the dread of ill within, 
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin 

Meaning in English :
Sinners fear not the pride of sin The worthy dread the ill within

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை 
தீயினும் அஞ்சப் படும். 

குறள் 202              
மு.வ உரை :
தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai 
Theeyinum Anjap Patum  

English :
Since evils new from evils ever grow, 
Evil than fire works out more dreaded woe 

Meaning in English :
Since evil begets evil dire Fear ye evil more than fire

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை 
தீயினும் அஞ்சப் படும். 

குறள் 202              
மு.வ உரை :
தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai 
Theeyinum Anjap Patum  

English :
Since evils new from evils ever grow, 
Evil than fire works out more dreaded woe 

Meaning in English :
Since evil begets evil dire Fear ye evil more than fire

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை 
தீயினும் அஞ்சப் படும். 

குறள் 202              
மு.வ உரை :
தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai 
Theeyinum Anjap Patum  

English :
Since evils new from evils ever grow, 
Evil than fire works out more dreaded woe 

Meaning in English :
Since evil begets evil dire Fear ye evil more than fire

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை 
தீயினும் அஞ்சப் படும். 

குறள் 202              
மு.வ உரை :
தீயசெயல்கள் தீமையை விளைவிக்கும் தன்மை உடையனவாக இருத்தலால், அத் தீயச் செயல்கள் தீயைவிடக் கொடியனவாகக் கருதி அஞ்சப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நன்மை என்று பிறருக்குச் செய்யும் தீமைகள், நமக்குத் தீமையே தருவதால், தீமைகளைத் தீயினும் கொடியனவாக எண்ணிச் செய்ய அஞ்ச வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai 
Theeyinum Anjap Patum  

English :
Since evils new from evils ever grow, 
Evil than fire works out more dreaded woe 

Meaning in English :
Since evil begets evil dire Fear ye evil more than fire

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய 
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல். 

குறள் 203              
மு.வ உரை :
தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாமலிருத்தலை, அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்குத் தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதே, அறிவில் எல்லாம் முதன்மை அறிவு என்று கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீமை செய்தவர்க்கு அதையே திருப்பிச் செய்யாமலிருத்தலை, எல்லா அறிவிலும் முதன்மையான அறிவு என்று போற்றுவர்

Tamil Transliteration :
Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya 
Seruvaarkkum Seyyaa Vital  

English :
Even to those that hate make no return of ill; 
So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil 

Meaning in English :
The wisest of the wise are those Who injure not even their foes

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய 
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல். 

குறள் 203              
மு.வ உரை :
தம்மை வருத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாமலிருத்தலை, அறிவு எல்லாவற்றிலும் தலையான அறிவு என்று கூறுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்குத் தீமை செய்பவர்க்கும் தீமை செய்யாது இருப்பதே, அறிவில் எல்லாம் முதன்மை அறிவு என்று கூறுவர்.

கலைஞர் உரை :
தீமை செய்தவர்க்கு அதையே திருப்பிச் செய்யாமலிருத்தலை, எல்லா அறிவிலும் முதன்மையான அறிவு என்று போற்றுவர்

Tamil Transliteration :
Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya 
Seruvaarkkum Seyyaa Vital  

English :
Even to those that hate make no return of ill; 
So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil 

Meaning in English :
The wisest of the wise are those Who injure not even their foes

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total