திருக்குறள்

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 

குறள் 191              
மு.வ உரை :
கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Tamil Transliteration :
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan 
Ellaarum Ellap Patum  

English :
Words without sense, while chafe the wise, 
Who babbles, him will all despise 

Meaning in English :
With silly words who insults all Is held in contempt as banal

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 

குறள் 191              
மு.வ உரை :
கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Tamil Transliteration :
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan 
Ellaarum Ellap Patum  

English :
Words without sense, while chafe the wise, 
Who babbles, him will all despise 

Meaning in English :
With silly words who insults all Is held in contempt as banal

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 

குறள் 191              
மு.வ உரை :
கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Tamil Transliteration :
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan 
Ellaarum Ellap Patum  

English :
Words without sense, while chafe the wise, 
Who babbles, him will all despise 

Meaning in English :
With silly words who insults all Is held in contempt as banal

பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் 
எல்லாரும் எள்ளப் படும். 

குறள் 191              
மு.வ உரை :
கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Tamil Transliteration :
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan 
Ellaarum Ellap Patum  

English :
Words without sense, while chafe the wise, 
Who babbles, him will all despise 

Meaning in English :
With silly words who insults all Is held in contempt as banal

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில 
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது. 

குறள் 192              
மு.வ உரை :
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila 
Nattaarkan Seydhalir Reedhu  

English :
Words without sense, where many wise men hear, to pour 
Than deeds to friends ungracious done offendeth more 

Meaning in English :
Vain talk before many is worse Than doing to friends deeds adverse

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில 
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது. 

குறள் 192              
மு.வ உரை :
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila 
Nattaarkan Seydhalir Reedhu  

English :
Words without sense, where many wise men hear, to pour 
Than deeds to friends ungracious done offendeth more 

Meaning in English :
Vain talk before many is worse Than doing to friends deeds adverse

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில 
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது. 

குறள் 192              
மு.வ உரை :
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila 
Nattaarkan Seydhalir Reedhu  

English :
Words without sense, where many wise men hear, to pour 
Than deeds to friends ungracious done offendeth more 

Meaning in English :
Vain talk before many is worse Than doing to friends deeds adverse

பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில 
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது. 

குறள் 192              
மு.வ உரை :
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila 
Nattaarkan Seydhalir Reedhu  

English :
Words without sense, where many wise men hear, to pour 
Than deeds to friends ungracious done offendeth more 

Meaning in English :
Vain talk before many is worse Than doing to friends deeds adverse

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில 
பாரித் துரைக்கும் உரை. 

குறள் 193              
மு.வ உரை :
ஒருவன் பயனில்லா பொருள்களைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்லும் சொற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பயனற்ற சொற்களை விரித்துப் பேசும் ஒருவன் பேச்சு அவன் நீதியற்றவன் என்பதைக் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
பயனற்றவைகளைப்பற்றி ஒருவன் விரிவாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதே அவனைப் பயனற்றவன் என்று உணர்த்தக் கூடியதாகும்

Tamil Transliteration :
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila 
Paarith Thuraikkum Urai  

English :
Diffusive speech of useless words proclaims 
A man who never righteous wisdom gains 

Meaning in English :
The babbler"s hasty lips proclaim That "good-for-nothing" is his name

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில 
பாரித் துரைக்கும் உரை. 

குறள் 193              
மு.வ உரை :
ஒருவன் பயனில்லா பொருள்களைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்லும் சொற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பயனற்ற சொற்களை விரித்துப் பேசும் ஒருவன் பேச்சு அவன் நீதியற்றவன் என்பதைக் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
பயனற்றவைகளைப்பற்றி ஒருவன் விரிவாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதே அவனைப் பயனற்றவன் என்று உணர்த்தக் கூடியதாகும்

Tamil Transliteration :
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila 
Paarith Thuraikkum Urai  

English :
Diffusive speech of useless words proclaims 
A man who never righteous wisdom gains 

Meaning in English :
The babbler"s hasty lips proclaim That "good-for-nothing" is his name

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total