திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : பயனில சொல்லாமை

அதிகாரம் / Chapter : பயனில சொல்லாமை

- குறள் 191
மு.வ உரை :
கேட்டவர் பலரும் வெறுக்கும் படியாகப் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுகின்றவன், எல்லாராலும் இகழப்படுவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பலரும் கேட்டு வெறுக்கப், பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லுபவன் எல்லாராலும் இகழப்படுவான்.

கலைஞர் உரை :
பலரும் வெறுக்கும்படியான பயனற்ற சொற்களைப் பேசுபவரை எல்லோரும் இகழ்ந்துரைப்பார்கள்

Tamil Transliteration :
Pallaar Muniyap Payanila Solluvaan 
Ellaarum Ellap Patum  

English :
Words without sense, while chafe the wise, 
Who babbles, him will all despise 

Meaning in English :
With silly words who insults all Is held in contempt as banal

- குறள் 192
மு.வ உரை :
பலர் முன்னே பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லுதல், நண்பரிடத்தில் அறம் இல்லா செயல்களைச் செய்தலை விடத் தீமையானதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் பலருக்கும் முன்னே பயனற்ற சொற்களைச் சொல்வது, நண்பர்களுக்குத் தீமை செய்வதைக் காட்டிலும் கொடியது.

கலைஞர் உரை :
பலர்முன் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவது, நட்புக்கு மாறாகச் செயல்படுவதைக் காட்டிலும் தீமையுடையதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanila Pallaarmun Sollal Nayanila 
Nattaarkan Seydhalir Reedhu  

English :
Words without sense, where many wise men hear, to pour 
Than deeds to friends ungracious done offendeth more 

Meaning in English :
Vain talk before many is worse Than doing to friends deeds adverse

- குறள் 193
மு.வ உரை :
ஒருவன் பயனில்லா பொருள்களைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்லும் சொற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பயனற்ற சொற்களை விரித்துப் பேசும் ஒருவன் பேச்சு அவன் நீதியற்றவன் என்பதைக் காட்டிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
பயனற்றவைகளைப்பற்றி ஒருவன் விரிவாகப் பேசிக் கொண்டிருப்பதே அவனைப் பயனற்றவன் என்று உணர்த்தக் கூடியதாகும்

Tamil Transliteration :
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila 
Paarith Thuraikkum Urai  

English :
Diffusive speech of useless words proclaims 
A man who never righteous wisdom gains 

Meaning in English :
The babbler"s hasty lips proclaim That "good-for-nothing" is his name

- குறள் 194
மு.வ உரை :
பயனோடு பொருந்தாத பண்பு இல்லாத சொற்களைப் பலரிடத்தும் சொல்லுதல், அறத்தோடு பொருந்தாமல் நன்மையிலிருந்து நீங்கச் செய்யும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பயனற்ற, பண்பும் இல்லாத சொற்களை ஒருவன் பலரிடமும் சொன்னால் அச் சொற்களே அவனை நீதியுடன் சேராமல் நற்குணங்களிலிருந்து நீக்கிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
பயனற்றதும், பண்பற்றதுமான சொற்களைப் பலர்முன் பகர்தல் மகிழ்ச்சியைக் குலைத்து, நன்மையை மாய்க்கும்

Tamil Transliteration :
Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap 
Panpilsol Pallaa Rakaththu  

English :
Unmeaning, worthless words, said to the multitude, 
To none delight afford, and sever men from good 

Meaning in English :
Vain words before an assembly Will make all gains and goodness flee

- குறள் 195
மு.வ உரை :
பயனில்லாத சொற்களை நல்ல பண்பு உடையவர் சொல்லுவாரானால், அவனுடைய மேம்பாடு அவர்க்குரிய மதிப்போடு நீங்கிவிடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இனிய குணத்தவர் பயனற்ற சொற்களைச் சொன்னால், அவர் பெருமையும், புகழும் அப்பொழுதே நீங்கிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
நல்ல பண்புடையவர் பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுவாரானால் அவருடைய மேம்பாடு அவர்க்குரிய மதிப்போடு நீங்கி விடும்

Tamil Transliteration :
Seermai Sirappotu Neengum Payanila 
Neermai Yutaiyaar Solin  

English :
Gone are both fame and boasted excellence, 
When men of worth speak of words devoid of sense 

Meaning in English :
Glory and grace will go away When savants silly nonsense say

- குறள் 196
மு.வ உரை :
பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் சொல்லுகின்ற ஒருவனை மனிதன் என்று சொல்லக்கூடாது, மக்களுள் பதர் என்று சொல்லவேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பயனற்ற சொற்களையே பலகாலமும் சொல்பவனை மனிதன் என வேண்டா; மனிதருள் பதர் என்றே சொல்லுங்கள்.

கலைஞர் உரை :
பயனற்றவைகளைச் சொல்லிப் பயன்பெற நினைப்பவனை, மனிதன் என்பதைவிட அவன் ஒரு பதர் என்பதே பொருத்தமானதாகும்

Tamil Transliteration :
Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal 
Makkat Padhati Yenal  

English :
Who makes display of idle words' inanity, 
Call him not man, -chaff of humanity 

Meaning in English :
Call him a human chaff who prides Himself in weightless idle words

- குறள் 197
மு.வ உரை :
அறம் இல்லாதவற்றைச் சொன்னாலும் சொல்லலாம், சான்றோர் பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருத்தல் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியற்ற சொற்களைச் சொன்னாலும் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பது சான்றோர்க்கு நல்லது.

கலைஞர் உரை :
பண்பாளர்கள், இனிமையல்லாத சொற்களைக்கூடச் சொல்லி விடலாம்; ஆனால் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது

Tamil Transliteration :
Nayanila Sollinunj Cholluka Saandror 
Payanila Sollaamai Nandru  

English :
Let those who list speak things that no delight afford, 
'Tis good for men of worth to speak no idle word 

Meaning in English :
Let not men of worth vainly quack Even if they would roughly speak

- குறள் 198
மு.வ உரை :
அருமையான பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவை உடைய அறிஞர், மிக்க பயன் இல்லாத சொற்களை ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அரிய பயன்களை ஆராயும் அறிவுடையோர், பெரும்பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்வார்.

கலைஞர் உரை :
அரும்பயன்களை ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர், பெரும்பயன் விளைவிக்காத எந்தச் சொல்லையும் பயன்படுத்த மாட்டார்

Tamil Transliteration :
Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar 
Perumpayan Illaadha Sol  

English :
The wise who weigh the worth of every utterance, 
Speak none but words of deep significance 

Meaning in English :
The wise who weigh the worth refrain From words that have no grain and brain

- குறள் 199
மு.வ உரை :
மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்த மாசற்ற அறிவை உடையவர், பயன் நீங்கிய சொற்களை ஒருகால் மறந்தும் சொல்லமாட்டார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மயக்கமற்ற தூய அறிவினை உடையவர், பொருளற்ற சொற்களை மறந்தும் சொல்லார்.

கலைஞர் உரை :
மயக்கம் சிறிதுமில்லாத மாசற்ற அறிவுடையவர் மறந்தும்கூடப் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார்

Tamil Transliteration :
Poruldheerndha Pochchaandhunj Chollaar Maruldheerndha 
Maasaru Kaatchi Yavar  

English :
The men of vision pure, from wildering folly free, 
Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity 

Meaning in English :
The wise of spotless self-vision Slip not to silly words-mention

- குறள் 200
மு.வ உரை :
சொற்களில் பயன் உடைய சொற்களை மட்டுமே சொல்லவேண்டும், பயன் இல்லாதவைகளாகிய சொற்களை சொல்லவே கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சொற்களில் அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய பயன்தரும் சொற்களையே சொல்லுக; பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லவேண்டா.

கலைஞர் உரை :
பயனளிக்காத சொற்களை விடுத்து மனத்தில் பதிந்து பயனளிக்கக் கூடிய சொற்களையே கூற வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Solluka Sollir Payanutaiya Sollarka 
Sollir Payanilaach Chol  

English :
If speak you will, speak words that fruit afford, 
If speak you will, speak never fruitless word 

Meaning in English :
To purpose speak the fruitful word And never indulge in useless load

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total