திருக்குறள்

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

குறள் 11              
மு.வ உரை :
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்

கலைஞர் உரை :
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Tamil Transliteration :
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal 
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru  

English :
The world its course maintains through life that rain unfailing gives; 
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives 

Meaning in English :
The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

குறள் 11              
மு.வ உரை :
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்

கலைஞர் உரை :
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Tamil Transliteration :
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal 
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru  

English :
The world its course maintains through life that rain unfailing gives; 
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives 

Meaning in English :
The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

குறள் 11              
மு.வ உரை :
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்

கலைஞர் உரை :
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Tamil Transliteration :
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal 
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru  

English :
The world its course maintains through life that rain unfailing gives; 
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives 

Meaning in English :
The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall

வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 
தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

குறள் 11              
மு.வ உரை :
மழை பெய்ய உலகம் வாழ்ந்து வருவதால், மழையானது உலகத்து வாழும் உயிர்களுக்கு அமிழ்தம் என்று உணரத்தக்கதாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தில் இடைவிடாது மழை பெய்வதால்தான் உலகம் நிலைபெற்று வருகிறது; அதனால் மழையே அமிழ்தம் எனலாம்

கலைஞர் உரை :
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Tamil Transliteration :
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal 
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru  

English :
The world its course maintains through life that rain unfailing gives; 
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives 

Meaning in English :
The genial rain ambrosia call: The world but lasts while rain shall fall

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை. 

குறள் 12              
மு.வ உரை :
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே

கலைஞர் உரை :
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

Tamil Transliteration :
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth 
Thuppaaya Thooum Mazhai  

English :
The rain makes pleasant food for eaters rise; 
As food itself, thirst-quenching draught supplies 

Meaning in English :
The rain begets the food we eat

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை. 

குறள் 12              
மு.வ உரை :
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே

கலைஞர் உரை :
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

Tamil Transliteration :
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth 
Thuppaaya Thooum Mazhai  

English :
The rain makes pleasant food for eaters rise; 
As food itself, thirst-quenching draught supplies 

Meaning in English :
The rain begets the food we eat

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை. 

குறள் 12              
மு.வ உரை :
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே

கலைஞர் உரை :
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

Tamil Transliteration :
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth 
Thuppaaya Thooum Mazhai  

English :
The rain makes pleasant food for eaters rise; 
As food itself, thirst-quenching draught supplies 

Meaning in English :
The rain begets the food we eat

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை. 

குறள் 12              
மு.வ உரை :
உண்பவர்க்குத் தக்க உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத் தருவதோடு, பருகுவோர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக இருப்பது மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்ல உணவுகளைச் சமைக்கவும், சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை உண்பவர்க்கு இன்னுமோர் உணவாகவும் பயன்படுவது மழையே

கலைஞர் உரை :
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

Tamil Transliteration :
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth 
Thuppaaya Thooum Mazhai  

English :
The rain makes pleasant food for eaters rise; 
As food itself, thirst-quenching draught supplies 

Meaning in English :
The rain begets the food we eat

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி. 

குறள் 13              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்

கலைஞர் உரை :
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

Tamil Transliteration :
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu 
Ulnindru Utatrum Pasi  

English :
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain, 
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain 

Meaning in English :
Let clouds their visits stay, and dearth Distresses all the sea-girt earth

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி. 

குறள் 13              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்

கலைஞர் உரை :
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

Tamil Transliteration :
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu 
Ulnindru Utatrum Pasi  

English :
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain, 
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain 

Meaning in English :
Let clouds their visits stay, and dearth Distresses all the sea-girt earth

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total