திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : புறங்கூறாமை

அதிகாரம் / Chapter : புறங்கூறாமை

- குறள் 181
மு.வ உரை :
ஒருவன் அறத்தைப் போற்றிக் கூறாதவனாய் அறமல்லாதவற்றைச் செய்தாலும், மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறாமல் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் அறத்தைச் சொல்லாமல் பாவமே செய்தாலும், அடுத்தவரைப் பற்றிப் புறம் பேசமாட்டான் என்றால் அதுவே அவனுக்கு நல்லது

கலைஞர் உரை :
அறநெறியைப் போற்றாமலும், அவ்வழியில் நடக்காமலும்கூட இருக்கின்ற சிலர் மற்றவர்களைப் பற்றிப் புறம் பேசாமல் இருந்தால், அது அவர்களுக்கு நல்லது

Tamil Transliteration :
Arangooraan Alla Seyinum Oruvan 
Purangooraan Endral Inidhu  

English :
Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill 
If neighbour he defame not, there's good within him still 

Meaning in English :
Though a man from virtue strays, To keep from slander brings him praise

- குறள் 182
மு.வ உரை :
அறத்தை அழித்துப் பேசி அறமல்லாதவைகளைச் செய்வதை விட, ஒருவன் இல்லாதவிடத்தில் அவனைப் பழித்துப் பேசி நேரில் பொய்யாக முகமலர்ந்து பேசுதல் தீமையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் என்பதே இல்லை என அடித்துப் பேசிப் பாவத்தைச் செய்வதைக் காட்டிலும் ஒருவனைக் காணாதபோது புறம்பேசிக் காணும்போது பொய்யாகச் சிரிப்பது பெருங்கேடு.

கலைஞர் உரை :
ஒருவரை நேரில் பார்க்கும் பொழுது பொய்யாகச் சிரித்துப் பேசிவிட்டு, அவர் இல்லாத இடத்தில் அவரைப் பற்றிப் பொல்லாங்கு பேசுவது அறவழியைப் புறக்கணித்து விட்டு, அதற்கு மாறான காரியங்களைச் செய்வதைவிடக் கொடுமையானது

Tamil Transliteration :
Aranazheei Allavai Seydhalin Theedhe 
Puranazheeip Poiththu Nakai  

English :
Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile, 
Is he that slanders friend, then meets him with false smile 

Meaning in English :
Who bite behind, and before smile Are worse than open traitors vile

- குறள் 183
மு.வ உரை :
புறங்கூறிப் பொய்யாக நடந்து உயிர் வாழ்தலை விட, அவ்வாறு செய்யாமல் வறுமையுற்று இறந்து விடுதல், அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தைத் தரும்‌‌.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
காணாதபோது ஒருவனைப் பற்றிப் புறம்பேசிக், காணும்போது பொய்யாக அவனுடன் பேசி வாழ்வதைக் காட்டிலும் இறந்து போவது அற நூல்கள் கூறும் உயர்வைத் தரும்.

கலைஞர் உரை :
கண்ட இடத்தில் ஒன்றும், காணாத இடத்தில் வேறொன்றுமாகப் புறங்கூறிப் பொய்மையாக நடந்து உயிர் வாழ்வதைவிடச் சாவது நன்று

Tamil Transliteration :
Purangoorip Poiththuyir Vaazhdhalin Saadhal 
Arangootrum Aakkath Tharum  

English :
'Tis greater gain of virtuous good for man to die, 
Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh 

Meaning in English :
Virtue thinks it better to die, Than live to backbite and to lie

- குறள் 184
மு.வ உரை :
எதிரே நின்று கண்ணோ‌ட்டம் இல்லாமல் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம்; நேரில் இல்லாதபோது பின் விளைவை ஆராயாத சொல்லைச் சொல்லக்கூடாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் முகத்திற்கு எதிரே முகதாட்சணியம் இல்லாமல் பேசினாலும், அவன் எதிரில் இல்லாமல் இருக்கும்போது பின்விளைவை எண்ணாமல் அவனைப் பற்றிப் பேச வேண்டா.

கலைஞர் உரை :
நேருக்கு நேராக ஒருவரது குறைகளைக் கடுமையாகச் சொன்னாலும் சொல்லலாம், ஆனால் பின் விளைவுகளை எண்ணிப் பார்க்காமல் நேரில் இல்லாத ஒருவரைப் பற்றிக் குறை கூறுவது தவறு

Tamil Transliteration :
Kannindru Kannarach Chollinum Sollarka 
Munnindru Pinnokkaach Chol  

English :
In presence though unkindly words you speak, say not 
In absence words whose ill result exceeds your thought 

Meaning in English :
Though harsh you speak in one"s presence Abuse is worse in his absence

- குறள் 185
மு.வ உரை :
அறத்தை நல்லதென்று போற்றும் நெஞ்சம் இல்லாததன்மை, ஒருவன் மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறத்தைப் பெரிதாகப் பேசும் ஒருவன் மனத்தால் அறவோன் அல்லன் என்பதை அவன் புறம்பேசும் இழிவினைக் கொண்டு கண்டுகொள்ளலாம்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவன் பிறரைப்பற்றிப் புறம் பேசுகிற சிறுமைத்தன்மையைக்கொண்டே அவன் அறவழி நிற்பவன் அல்லன் என்பதை எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம்

Tamil Transliteration :
Aranjollum Nenjaththaan Anmai Puranjollum 
Punmaiyaar Kaanap Patum  

English :
The slanderous meanness that an absent friend defames, 
'This man in words owns virtue, not in heart,' proclaims 

Meaning in English :
Who turns to slander makes it plain His praise of virtue is in vain

- குறள் 186
மு.வ உரை :
மற்றவனைப் பற்றிப் புறங்கூறுகின்றவன், அவனுடைய பழிகள் பலவற்றிலும் நோகத்தக்கவை ஆராய்ந்து கூறிப் பிறரால் பழிக்கப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவன் குறையை அவன் இல்லாத போது எவன் கூறுகிறானோ, அவனது குறை அவன் இல்லாதபோது இன்னொருவனால் கூறப்படும்.

கலைஞர் உரை :
பிறர்மீது ஒருவன் புறங்கூறித் திரிகிறான் என்றால் அவனது பழிச் செயல்களை ஆராய்ந்து அவற்றில் கொடுமையானவைகளை அவன் மீது கூற நேரிடும்

Tamil Transliteration :
Piranpazhi Kooruvaan Thanpazhi Yullum 
Thirandherindhu Koorap Patum  

English :
Who on his neighbours' sins delights to dwell, 
The story of his sins, culled out with care, the world will tell 

Meaning in English :
His failings will be found and shown, Who makes another"s failings known

- குறள் 187
மு.வ உரை :
மகிழும்படியாகப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதல் நன்மை என்று தெளியாதவர் தம்மை விட்டு நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி நண்பரையும் பிரித்து விடுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கூடி மகிழுமாறு இனியன பேசி நட்பை வளர்க்கத் தெரியாதவர், புறம்பேசி நண்பர்களையும் பிரித்து விடுவர்.

கலைஞர் உரை :
இனிமையாகப் பழகி நட்புறவைத் தொடரத் தெரியாதவர்கள், நட்புக் கெடுமளவுக்குப் புறங்கூறி நண்பர்களை இழந்து விடுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli 
Natpaatal Thetraa Thavar  

English :
With friendly art who know not pleasant words to say, 
Speak words that sever hearts, and drive choice friends away 

Meaning in English :
By pleasing words who make not friends Sever their hearts by hostile trends

- குறள் 188
மு.வ உரை :
நெருங்கிப் பழகியவரின் குற்றத்தையும் புறங்கூறித் தூற்றும் இயல்புடையவர், பழகாத அயலாரிடத்து என்ன செய்வாரோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னோடு நெருக்கமானவர்களின் குற்றத்தையும் அவர் இல்லாத நேரம் பேசும் இயல்புடையவர்கள், அயலார் காரியத்தில் என்னதான் பேசமாட்டார்கள்!

கலைஞர் உரை :
நெருங்கிப் பழகியவரின் குறையைக்கூடப் புறம் பேசித் தூற்றுகிற குணமுடையவர்கள் அப்படிப் பழகாத அயலாரைப் பற்றி என்னதான் பேச மாட்டார்கள்?

Tamil Transliteration :
Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar 
Ennaikol Edhilaar Maattu  

English :
Whose nature bids them faults of closest friends proclaim 
What mercy will they show to other men's good name 

Meaning in English :
What will they not to strangers do Who bring their friends" defects to view?

- குறள் 189
மு.வ உரை :
ஒருவர் நேரில் இல்லாதது கண்டு பழிச்‌சொல் கூறுவோனுடைய உடல் பாரத்தை, இவனையும் சுமப்பதே எனக்கு அறம் என்று கருதி நிலம் சுமக்கின்றதோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் இல்லாதபோது அவரைப் பழிக்கும் இழிசொற்களைப் பேசுபவனின் உடல் பாரத்தை இவனையும் சுமப்பதே என் தருமம் என்றெண்ணி இப்பூமி சுமக்கிறது போலும்!

கலைஞர் உரை :
ஒருவர் நேரில் இல்லாதபோது பழிச்சொல் கூறுவோனுடைய உடலை `இவனைச் சுமப்பதும் அறமே' என்று கருதித்தான் நிலம் சுமக்கிறது

Tamil Transliteration :
Arannokki Aatrungol Vaiyam Purannokkip 
Punsol Uraippaan Porai  

English :
'Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load 
Who, neighbours' absence watching, tales or slander tell abroad 

Meaning in English :
The world in mercy bears his load Who rants behind words untoward

- குறள் 190
மு.வ உரை :
அயலாருடைய குற்றத்தைக் காண்பது போல் தம் குற்றத்தையும் காண வல்லவரானால், நிலைபெற்ற உயிர் வாழ்க்கைக்குத் துன்பம் உண்ட‌ோ?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
புறம்பேச அடுத்தவர் குற்றத்தைப் பார்ப்பவர், பேசும் தம் குற்றத்தையும் எண்ணினால், நிலைத்து இருக்கும் உயிர்க்குத் துன்பமும் வருமோ?

கலைஞர் உரை :
பிறர் குற்றத்தைக் காண்பவர்கள் தமது குற்றத்தையும் எண்ணிப் பார்ப்பார்களேயானால் புறங்கூறும் பழக்கமும் போகும்; வாழ்க்கையும் நிம்மதியாக அமையும்

Tamil Transliteration :
Edhilaar Kutrampol Thangutrang Kaankirpin 
Theedhunto Mannum Uyirkku  

English :
If each his own, as neighbours' faults would scan, 
Could any evil hap to living man 

Meaning in English :
No harm would fall to any man If each his own defect could scan

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total