திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : வெஃகாமை

அதிகாரம் / Chapter : வெஃகாமை

- குறள் 171
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை இல்லாமல் பிறர்க்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் கவர விரும்பினால் அவனுடைய குடியும் கெட்டுக் குற்றமும் அப்போழுதே வந்து சேரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்குரிய பொருளை அநீதியாக விரும்பிக் கவர்ந்தால், கவர்ந்தவனின் குடும்பம் அழியும்; குற்றங்கள் பெருகும்.

கலைஞர் உரை :
மனச்சான்றை ஒதுக்கிவிட்டுப் பிறர்க்குரிய அரும் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ள விரும்புகிறவரின் குடியும் கெட்டொழிந்து, பழியும் வந்து சேரும்

Tamil Transliteration :
Natuvindri Nanporul Veqkin Kutipondrik 
Kutramum Aange Tharum  

English :
With soul unjust to covet others' well-earned store, 
Brings ruin to the home, to evil opes the door 

Meaning in English :
Who covets others" honest wealth That greed ruins his house forthwith

- குறள் 172
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் பொருளைக் கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பிப் பழியான செயல்களைச் செய்யார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து அனுபவிக்க எண்ணிப் பழி தரும் செயல்களை, நீதிக்கு அஞ்சுபவர் செய்ய மாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலை தவறுவது நாணித் தலைகுனியத் தக்கது என்று நினைப்பவர் தமக்கு ஒரு பயன் கிடைக்கும் என்பதற்காக, பழிக்கப்படும் செயலில் ஈடுபடமாட்டார்

Tamil Transliteration :
Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar 
Natuvanmai Naanu Pavar  

English :
Through lust of gain, no deeds that retribution bring, 
Do they, who shrink with shame from every unjust thing 

Meaning in English :
Who shrink with shame from sin, refrain From coveting which brings ruin

- குறள் 173
மு.வ உரை :
அறநெறியால் பெறும் இன்பத்தை விரும்புகின்றவர், நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யார்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறத்தால் வரும் நிலையான இன்பங்களை விரும்புவோர் நிலையில்லாத இன்பத்தை விரும்பிப் பிறர் பொருளைக் கவரும் அறம் இல்லாத செயல்களைச் செய்ய மாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
அறவழியில் நிலையான பயனை விரும்புகிறவர் உடனடிப் பயன் கிடைக்கிறது என்பதற்காக அறவழி தவறி நடக்க மாட்டார்

Tamil Transliteration :
Sitrinpam Veqki Aranalla Seyyaare 
Matrinpam Ventu Pavar  

English :
No deeds of ill, misled by base desire, 
Do they, whose souls to other joys aspire 

Meaning in English :
For spiritual bliss who long For fleeting joy commit no wrong

- குறள் 174
மு.வ உரை :
ஐம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத அறிவை உடையவர், யாம் வறுமை அடைந்தோம் என்று எண்ணியும் பிறர் பொருளை விரும்பார்‌.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஏதும் இல்லாத ஏழையாய் இருக்கிறோமோ என எண்ணி, ஐம்புலன் ஆசைகளையும் வென்ற பேர் அறிஞர், பிறர் பொருளைக் கவரமாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
புலனடக்கம் வாய்ந்த தூயவர், வறுமையில் வாடும் நிலையிலேகூடப் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்திட விரும்ப மாட்டார்

Tamil Transliteration :
Ilamendru Veqkudhal Seyyaar Pulamvendra 
Punmaiyil Kaatchi Yavar  

English :
Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed, 
Desire not other's goods, e'en in the hour of sorest need 

Meaning in English :
The truth-knowers of sense-control Though in want covet not at all

- குறள் 175
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொருளைக் கவர விரும்பிப் பொருந்தாதவற்றைச் செய்தால், நுட்பமானதாய் விரிவுடையதாய் வளர்ந்த அறிவால் பயன் என்ன?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் பொருள் மீது, ஆசை கொண்டு எவரிடத்திலும் அறிவற்ற செயல்களைச் செய்தால் செய்பவரின் கூரிய, பல நூல் பயின்று பரந்த அறிவினால் அவருக்கு ஆகும் பயன்தான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
யாராயிருப்பினும் அவரது உடைமையை அறவழிக்குப் புறம்பாகக் கவர விரும்பினால் ஒருவருக்குப் பகுத்துணரும் நுண்ணிய அறிவு இருந்துதான் என்ன பயன்?

Tamil Transliteration :
Aqki Akandra Arivennaam Yaarmaattum 
Veqki Veriya Seyin  

English :
What gain, though lore refined of amplest reach he learn, 
His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn 

Meaning in English :
What is one"s subtle wisdom worth If it deals ill with all on earth

- குறள் 176
மு.வ உரை :
அருளை விரும்பி அறநெறியில் நின்றவன், பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அருளை விரும்பிக் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவன், பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுப் பொல்லாதது செய்தால், அவன் கெட்டுப் போவான்.

கலைஞர் உரை :
அருளை விரும்பி அதனை அடைவதற்கான வழியில் செல்பவன் தவறிப்போய்ப் பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத செயலில் ஈடுபட்டால் கெட்டொழிய நேரிடும்

Tamil Transliteration :
Arulveqki Aatrinkan Nindraan Porulveqkip 
Pollaadha Soozhak Ketum  

English :
Though, grace desiring, he in virtue's way stand strong, 
He's lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong 

Meaning in English :
Who seeks for grace on righteous path Suffers by evil covetous wealth

- குறள் 177
மு.வ உரை :
பிறர் பொருளைக் கவர விரும்புவதால் ஆகும் ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும்; அது பயன் விளைவிக்கும்போது அப்பயன் நன்மையாவது அரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் பொருளை அவர் விரும்பாதிருக்க, நாம் விரும்பிப் பெற்று அனுபவிக்கும்போது அதன் பயன் நல்லதாக இல்லை என்று அறிவதால், பிறர் பொருளைக் கவர்வதற்கு விரும்ப வேண்டா.

கலைஞர் உரை :
பிறர் பொருளைக் கவர்ந்து ஒருவன் வளம்பெற விரும்பினால் அந்த வளத்தின் பயன், நலம் தருவதாக இருக்காது

Tamil Transliteration :
Ventarka Veqkiyaam Aakkam Vilaivayin 
Maantar Karidhaam Payan  

English :
Seek not increase by greed of gain acquired; 
That fruit matured yields never good desired 

Meaning in English :
Shun the fruit of covetousness All its yield is inglorious

- குறள் 178
மு.வ உரை :
ஒருவனுடைய செல்வத்திற்குக் குறைவு நேராதிருக்க வழி எது என்றால், அவன் பிறனுடைய கைப்பொருளை விரும்பாதிருத்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
செல்வம் குறையாமல் இருக்க வழி என்ன என்றால், பிறனுக்கு உரிய பொருளை விரும்பாமல் இருப்பதே.

கலைஞர் உரை :
தன்னுடைய செல்வச் செழிப்பு குறையாமலிருக்க வேண்டுமென்றால் பிறருடைய பொருளையும் தானே அடைய வேண்டுமென்று ஆசைப்படாமலிருக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Aqkaamai Selvaththirku Yaadhenin Veqkaamai 
Ventum Pirankaip Porul  

English :
What saves prosperity from swift decline? 
Absence of lust to make another's cherished riches thine 

Meaning in English :
The mark of lasting wealth is shown By not coveting others" own

- குறள் 179
மு.வ உரை :
அறம் இஃது என்று அறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையாரைத் திருமகள் தான் சேரும் திறன் அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு சேர்வாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதிருப்பதே அறம் என்னும் அறிவுடையோரின் பெருமையை அறிந்து, திருமகள் தானே அவரிடம் போய் இருப்பாள்.

கலைஞர் உரை :
பிறர் பொருளைக் கவர விரும்பாத அறநெறி உணர்ந்த அறிஞர் பெருமக்களின் ஆற்றலுக்கேற்ப அவர்களிடம் செல்வம் சேரும்

Tamil Transliteration :
Aranarindhu Veqkaa Arivutaiyaarch Cherum 
Thiranarin Thaange Thiru  

English :
Good fortune draws anigh in helpful time of need, 
To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed 

Meaning in English :
Fortune seeks the just and wise Who are free from coveting vice

- குறள் 180
மு.வ உரை :
வி‌ளைவை எண்ணாமல் பிறர் பொருளை விரும்பினால் அஃது அழிவைத் தரும்; அப்பொருளை விரும்பாமல் வாழும் பெருமை வெற்றியைத் தரும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பின் வி‌ளைவை எண்ணாமல் அடுத்தவர் பொருளை விரும்பிக் கவர்ந்தால், அது நமக்கு அழிவைக் கொடுக்கும்; அதற்கு ஆசைப்படாத செல்வமோ வெற்றியைக் கொடுக்கும்‌.

கலைஞர் உரை :
விளைவுகளைப் பற்றி நினைக்காமல் பிறர் பொருளைக் கவர்ந்துகொள்ள விரும்பினால் அழிவும், அத்தகைய விருப்பம் கொள்ளாதிருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றியும் கிட்டும்

Tamil Transliteration :
Iraleenum Ennaadhu Veqkin Viraleenum 
Ventaamai Ennunj Cherukku  

English :
From thoughtless lust of other's goods springs fatal ill, 
Greatness of soul that covets not shall triumph still 

Meaning in English :
Desireless, greatness conquers all; Coveting misers ruined fall

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total