திருக்குறள்

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து 
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 

குறள் 161              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu 
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu  

English :
As 'strict decorum's' laws, that all men bind, 
Let each regard unenvying grace of mind 

Meaning in English :
Deem your heart as virtuous When your nature is not jealous

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து 
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 

குறள் 161              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu 
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu  

English :
As 'strict decorum's' laws, that all men bind, 
Let each regard unenvying grace of mind 

Meaning in English :
Deem your heart as virtuous When your nature is not jealous

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து 
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 

குறள் 161              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu 
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu  

English :
As 'strict decorum's' laws, that all men bind, 
Let each regard unenvying grace of mind 

Meaning in English :
Deem your heart as virtuous When your nature is not jealous

ஒழுக்காறாக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து 
அழுக்காறு இலாத இயல்பு. 

குறள் 161              
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu 
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu  

English :
As 'strict decorum's' laws, that all men bind, 
Let each regard unenvying grace of mind 

Meaning in English :
Deem your heart as virtuous When your nature is not jealous

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும் 
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். 

குறள் 162              
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum 
Azhukkaatrin Anmai Perin  

English :
If man can learn to envy none on earth, 
'Tis richest gift, -beyond compare its worth 

Meaning in English :
No excellence excels the one That by nature envies none

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும் 
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். 

குறள் 162              
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum 
Azhukkaatrin Anmai Perin  

English :
If man can learn to envy none on earth, 
'Tis richest gift, -beyond compare its worth 

Meaning in English :
No excellence excels the one That by nature envies none

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும் 
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். 

குறள் 162              
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum 
Azhukkaatrin Anmai Perin  

English :
If man can learn to envy none on earth, 
'Tis richest gift, -beyond compare its worth 

Meaning in English :
No excellence excels the one That by nature envies none

விழுப்பேற்றின் அஃதொப்பது இல்லையார் மாட்டும் 
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின். 

குறள் 162              
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum 
Azhukkaatrin Anmai Perin  

English :
If man can learn to envy none on earth, 
'Tis richest gift, -beyond compare its worth 

Meaning in English :
No excellence excels the one That by nature envies none

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் 
பேணாது அழுக்கறுப் பான். 

குறள் 163              
மு.வ உரை :
தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

கலைஞர் உரை :
அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்

Tamil Transliteration :
Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam 
Penaadhu Azhukkarup Paan  

English :
Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain, 
Whom others' wealth delights not, feeling envious pain 

Meaning in English :
Who envies others" good fortune Can"t prosper in virtue of his own

அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் 
பேணாது அழுக்கறுப் பான். 

குறள் 163              
மு.வ உரை :
தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

கலைஞர் உரை :
அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்

Tamil Transliteration :
Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam 
Penaadhu Azhukkarup Paan  

English :
Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain, 
Whom others' wealth delights not, feeling envious pain 

Meaning in English :
Who envies others" good fortune Can"t prosper in virtue of his own

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total