திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : அழுக்காறாமை

அதிகாரம் / Chapter : அழுக்காறாமை

- குறள் 161
மு.வ உரை :
ஒருவன் தன் நெஞ்சில் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் இயல்பைத் தனக்கு உரிய ஒழுக்க நெறியாகக் கொண்டு போற்ற வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உள்ளத்துள் பொறாமை இல்லாமல் வாழும் குணத்தை, ஒருவன் தனக்கு உரிய ஒழுக்கமாகக் கொள்க.

கலைஞர் உரை :
மனத்தில் பொறாமையில்லாமல் வாழும் இயல்பை ஒழுக்கத்திற்குரிய நெறியாகப் பெற்று விளங்கிட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaaraak Kolka Oruvandhan Nenjaththu 
Azhukkaaru Ilaadha Iyalpu  

English :
As 'strict decorum's' laws, that all men bind, 
Let each regard unenvying grace of mind 

Meaning in English :
Deem your heart as virtuous When your nature is not jealous

- குறள் 162
மு.வ உரை :
யாரிடத்திலும் பொறாமை இல்லாதிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெறத்தக்க மேம்பாடான பேறுகளில் அதற்கு ஒப்பானது வேறொன்றும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எவர் இடத்தும் பொறாமை கொள்ளாதிருப்பதை ஒருவன் பெற்றால் சீரிய சிறப்புகளுள் அது போன்றது வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
யாரிடமும் பொறாமை கொள்ளாத பண்பு ஒருவர்க்கு வாய்க்கப் பெறுமேயானால் அதற்கு மேலான பேறு அவருக்கு வேறு எதுவுமில்லை

Tamil Transliteration :
Vizhuppetrin Aqdhoppadhu Illaiyaar Maattum 
Azhukkaatrin Anmai Perin  

English :
If man can learn to envy none on earth, 
'Tis richest gift, -beyond compare its worth 

Meaning in English :
No excellence excels the one That by nature envies none

- குறள் 163
மு.வ உரை :
தனக்கு அறமும் ஆக்கமும் விரும்பாதவன் என்று கருதத் தக்கவனே, பிறனுடைய ஆக்கத்தைக் கண்டு மகிழாமல் அதற்காகப் பொறாமைப்படுவான்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் உயர்வு கண்டு மகிழாமல் பொறாமைப்படுபவன், அறத்தால் வரும் புண்ணியத்தை வேண்டா என மறுப்பவன் ஆவான்

கலைஞர் உரை :
அறநெறியையும், ஆக்கத்தையும் விரும்பிப் போற்றாதவன்தான், பிறர் பெருமையைப் போற்றாமல் பொறாமைக் களஞ்சியமாக விளங்குவான்

Tamil Transliteration :
Aranaakkam Ventaadhaan Enpaan Piranaakkam 
Penaadhu Azhukkarup Paan  

English :
Nor wealth nor virtue does that man desire 'tis plain, 
Whom others' wealth delights not, feeling envious pain 

Meaning in English :
Who envies others" good fortune Can"t prosper in virtue of his own

- குறள் 164
மு.வ உரை :
பொறாமைப்படுதலாகிய தவறான நெறியில் துன்பம் ஏற்படுத‌ை அறிந்து, பொறாமை காரணமாக அறமல்லாதவைகளைச் செய்யார் அறிவுடையோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை கொண்டால் துன்பம் வரும் என்பதை அறிந்து அறிவுடையோர் பொறாமை காரணமாகத் தீமைகளைச் செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை :
தீய வழியில் சென்றால் துன்பம் ஏற்படுமென்பதை அறிந்தவர்கள் பொறாமையினால் தீச்செயல்களில் ஈடுபடமாட்டார்கள்

Tamil Transliteration :
Azhukkaatrin Allavai Seyyaar Izhukkaatrin 
Edham Patupaakku Arindhu  

English :
The wise through envy break not virtue's laws, 
Knowing ill-deeds of foul disgrace the cause 

Meaning in English :
The wise through envy don"t others wrong Knowing that woes from evils throng

- குறள் 165
மு.வ உரை :
பொறாமை உடை‌யவர்க்கு வேறு பகை வேண்டா. அஃது ஒன்றே போதும், பகைவர் தீங்கு செய்யத் தவறினாலும் தவறாது கேட்டைத் தருவது அது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை உடையவர்க்குத் தீமை தரப் பகைவர் வேண்டியதில்லை; பொறாமையே போதும்

கலைஞர் உரை :
பொறாமைக் குணம் கொண்டவர்களுக்கு அவர்களை வீழ்த்த வேறு பகையே வேண்டா அந்தக் குணமே அவர்களை வீழ்த்தி விடும்

Tamil Transliteration :
Azhukkaaru Utaiyaarkku Adhusaalum Onnaar 
Vazhukka�yum Keteen Padhu  

English :
Envy they have within! Enough to seat their fate! 
Though foemen fail, envy can ruin consummate 

Meaning in English :
Man shall be wrecked by envy"s whim Even if enemies spare him

- குறள் 166
மு.வ உரை :
பிறர்க்கு உதவியாகக் கொடுக்கப்படும் பொருளைக் கண்டு பொறாமைப்படுகின்றவனுடைய சுற்றம், உடையும் உணவும் இல்லாமல் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர்க்குக் கொடுப்பதைக் கண்டு பொறாமைப் படுகிறவனின் குடும்பம், உடுக்கவும், உண்ணவும் இல்லாமல் அலையும்.

கலைஞர் உரை :
உதவியாக ஒருவருக்குக் கொடுக்கப்படுவதைப் பார்த்துப் பொறாமை கொண்டால் அந்தத் தீய குணம், அவனை மட்டுமின்றி அவனைச் சார்ந்திருப்போரையும் உணவுக்கும், உடைக்கும்கூட வழியில்லாமல் ஆக்கிவிடும்

Tamil Transliteration :
Kotuppadhu Azhukkaruppaan Sutram Utuppadhooum 
Unpadhooum Indrik Ketum  

English :
Who scans good gifts to others given with envious eye, 
His kin, with none to clothe or feed them, surely die 

Meaning in English :
Who envies gifts shall suffer ruin Without food and clothes with his kin

- குறள் 167
மு.வ உரை :
பொறாமை உடையவனைத் திருமகள் கண்டு பொறாமைப்பட்டுத் தன் தமக்கைக்கு அவனைக் காட்டி நீங்கி விடுவாள்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் உயர்வு கண்டு பொறாமைப்படுபவனைப் பார்க்கும் திருமகள் வெறுப்புக் கொண்டு தன் அக்காள் மூதேவிக்கு அவனை அடையாளம் காட்டிவிட்டு விலகிப் போய்விடுவாள்.

கலைஞர் உரை :
செல்வத்தை இலக்குமி என்றும், வறுமையை அவளது அக்காள் மூதேவி என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு பொறாமைக் குணம் கொண்டவனை அக்காளுக்கு அடையாளம் காட்டிவிட்டுத் தங்கை இலக்குமி அவனைவிட்டு அகன்று விடுவாள்

Tamil Transliteration :
Avviththu Azhukkaaru Utaiyaanaich Cheyyaval 
Thavvaiyaik Kaatti Vitum  

English :
From envious man good fortune's goddess turns away, 
Grudging him good, and points him out misfortune's prey 

Meaning in English :
Fortune deserts the envious Leaving misfortune omnious

- குறள் 168
மு.வ உரை :
பொறாமை என்று கூறப்படும் ஒப்பற்ற பாவி, ஒருவனுடைய செல்வத்தைக் கெடுத்துத் தீய வழியில் அவனைச் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை எனப்படும் ஒப்பில்லாத பாவி எவனிடம் இருக்கிறதோ, அவனது செல்வத்தை அழிப்பதோடு, அவனை நரகத்திலும் அது சேர்க்கும்

கலைஞர் உரை :
பொறாமை எனும் தீமை ஒருவனுடைய செல்வத்தையும் சிதைத்துத் தீய வழியிலும் அவனை விட்டுவிடும்

Tamil Transliteration :
Azhukkaaru Enaoru Paavi Thiruchchetruth 
Theeyuzhi Uyththu Vitum  

English :
Envy, embodied ill, incomparable bane, 
Good fortune slays, and soul consigns to fiery pain 

Meaning in English :
Caitiff envy despoils wealth And drags one into evil path

- குறள் 169
மு.வ உரை :
பொறாமை பொருந்திய நெஞ்சத்தானுடைய ஆக்கமும், பொறாமை இல்லாத நல்லவனுடைய கேடும் ஆராயத் தக்கவை

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை கொண்ட மனத்தவனின் உயர்வும், அது இல்லாத நல்லவனின் தாழ்வும் பற்றி ஆராய்க

கலைஞர் உரை :
பொறாமைக் குணம் கொண்டவனின் வாழ்க்கை வளமாக இருப்பதும், பொறாமைக் குணம் இல்லாதவனின் வாழ்க்கை வேதனையாக இருப்பதும் வியப்புக்குரிய செய்தியாகும்

Tamil Transliteration :
Avviya Nenjaththaan Aakkamum Sevviyaan 
Ketum Ninaikkap Patum  

English :
To men of envious heart, when comes increase of joy, 
Or loss to blameless men, the 'why' will thoughtful hearts employ 

Meaning in English :
Why is envy rich, goodmen poor People with surprise think over

- குறள் 170
மு.வ உரை :
பொறாமைப்பட்டுப் பெருமையுற்றவரும் உலகத்தில் இல்லை; பொறாமை இல்லாதவராய் மேம்பாட்டிலிருந்து நீங்கியவரும் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை கொண்டு உயர்ந்தவரும் இல்லை. அது இல்லாதபோது தாழ்ந்தவரும் இல்லை

கலைஞர் உரை :
பொறாமை கொண்டதால் புகழ் பெற்று உயர்ந்தோரும் இல்லை; பொறாமை இல்லாத காரணத்தால் புகழ் மங்கி வீழ்ந்தோரும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Azhukkatru Akandraarum Illai Aqdhuillaar 
Perukkaththil Theerndhaarum Il  

English :
No envious men to large and full felicity attain; 
No men from envy free have failed a sure increase to gain 

Meaning in English :
The envious prosper never The envyless prosper ever

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total