திருக்குறள்

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. 

குறள் 151              
மு.வ உரை :
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

கலைஞர் உரை :
தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai 
Ikazhvaarp Poruththal Thalai  

English :
As earth bears up the men who delve into her breast, 
To bear with scornful men of virtues is the best 

Meaning in English :
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. 

குறள் 151              
மு.வ உரை :
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

கலைஞர் உரை :
தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai 
Ikazhvaarp Poruththal Thalai  

English :
As earth bears up the men who delve into her breast, 
To bear with scornful men of virtues is the best 

Meaning in English :
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. 

குறள் 151              
மு.வ உரை :
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

கலைஞர் உரை :
தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai 
Ikazhvaarp Poruththal Thalai  

English :
As earth bears up the men who delve into her breast, 
To bear with scornful men of virtues is the best 

Meaning in English :
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை 
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை. 

குறள் 151              
மு.வ உரை :
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

கலைஞர் உரை :
தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai 
Ikazhvaarp Poruththal Thalai  

English :
As earth bears up the men who delve into her breast, 
To bear with scornful men of virtues is the best 

Meaning in English :
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை 
மறத்தல் அதனினும் நன்று. 

குறள் 152              
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

கலைஞர் உரை :
அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai 
Maraththal Adhaninum Nandru  

English :
Forgiving trespasses is good always; 
Forgetting them hath even higher praise; 

Meaning in English :
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை 
மறத்தல் அதனினும் நன்று. 

குறள் 152              
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

கலைஞர் உரை :
அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai 
Maraththal Adhaninum Nandru  

English :
Forgiving trespasses is good always; 
Forgetting them hath even higher praise; 

Meaning in English :
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை 
மறத்தல் அதனினும் நன்று. 

குறள் 152              
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

கலைஞர் உரை :
அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai 
Maraththal Adhaninum Nandru  

English :
Forgiving trespasses is good always; 
Forgetting them hath even higher praise; 

Meaning in English :
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை 
மறத்தல் அதனினும் நன்று. 

குறள் 152              
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

கலைஞர் உரை :
அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai 
Maraththal Adhaninum Nandru  

English :
Forgiving trespasses is good always; 
Forgetting them hath even higher praise; 

Meaning in English :
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள் 
வன்மை மடவார்ப் பொறை. 

குறள் 153              
மு.வ உரை :
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வறுமையுள் வறுமை, வந்த விருந்தினரை உபசரிக்காதது; வலிமையுள் வலிமை அற்றவரின் ஆத்திர மூட்டல்களைப் பொறுத்துக் கொள்வது

கலைஞர் உரை :
வறுமையிலும் கொடிய வறுமை, வந்த விருந்தினரை வரவேற்க முடியாதது அதைப் போல வலிமையிலேயே பெரிய வலிமை அறிவிலிகளின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வது

Tamil Transliteration :
Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul 
Vanmai Matavaarp Porai  

English :
The sorest poverty is bidding guest unfed depart; 
The mightiest might to bear with men of foolish heart 

Meaning in English :
Neglect the guest is dearth of dearth To bear with fools is strength of strength

இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள் 
வன்மை மடவார்ப் பொறை. 

குறள் 153              
மு.வ உரை :
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வறுமையுள் வறுமை, வந்த விருந்தினரை உபசரிக்காதது; வலிமையுள் வலிமை அற்றவரின் ஆத்திர மூட்டல்களைப் பொறுத்துக் கொள்வது

கலைஞர் உரை :
வறுமையிலும் கொடிய வறுமை, வந்த விருந்தினரை வரவேற்க முடியாதது அதைப் போல வலிமையிலேயே பெரிய வலிமை அறிவிலிகளின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வது

Tamil Transliteration :
Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul 
Vanmai Matavaarp Porai  

English :
The sorest poverty is bidding guest unfed depart; 
The mightiest might to bear with men of foolish heart 

Meaning in English :
Neglect the guest is dearth of dearth To bear with fools is strength of strength

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total