திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : பொறையுடைமை

அதிகாரம் / Chapter : பொறையுடைமை

- குறள் 151
மு.வ உரை :
தன்னை வெட்டுவோரையும் விழாமல் தாங்குகின்ற நிலம் போல், தம்மை இகழ்வாரையும் பொறுப்பதே தலையான பண்பாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னையே தோண்டினாலும் தோண்டுபவர் விழுந்துவிடாதபடி தாங்கும் நிலம் போலத், தன்னை வார்த்தைகளால் அவமதிப்பவரையும் மதித்துப் பொறுப்பது முதன்மை அறம்

கலைஞர் உரை :
தன்மீது குழி பறிப்போரையே தாங்குகின்ற பூமியைப் போல் தம்மை இகழ்ந்து பேசுகிறவர்களின் செயலையும் பொறுத்துக் கொள்வதே தலைசிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Akazhvaaraith Thaangum Nilampolath Thammai 
Ikazhvaarp Poruththal Thalai  

English :
As earth bears up the men who delve into her breast, 
To bear with scornful men of virtues is the best 

Meaning in English :
As earth bears up with diggers too To bear revilers is prime virtue

- குறள் 152
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து பிறர் செய்யும் தீங்கை எப்போதும் பொறுக்க வேண்டும்; அத் தீங்கை நினைவிலும் கொள்ளாமல் மறந்து விடுதல் பொறுத்தலை விட நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையைத் தண்டிக்க முடியும் என்றபோதும் பொறுத்துக் கொள்க; அந்தத் தீமையை மனத்துள் வைக்காமல் மறந்தே விடுவது பொறுத்தலையும் விட நல்லது.

கலைஞர் உரை :
அளவுகடந்து செய்யப்பட்ட தீங்கைப் பொறுத்துக் கொள்வதைக் காட்டிலும், அந்தத் தீங்கை அறவே மறந்து விடுவதே சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Poruththal Irappinai Endrum Adhanai 
Maraththal Adhaninum Nandru  

English :
Forgiving trespasses is good always; 
Forgetting them hath even higher praise; 

Meaning in English :
Forgive insults is a good habit Better it is to forget it

- குறள் 153
மு.வ உரை :
வறுமையுள் வறுமை, விருந்தினரைப் போற்றாமல் நீக்குதல்; வல்லமையுள் வல்லமை என்பது அறிவிலார் தீங்கு செய்தலைப் பொறுத்தலாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
வறுமையுள் வறுமை, வந்த விருந்தினரை உபசரிக்காதது; வலிமையுள் வலிமை அற்றவரின் ஆத்திர மூட்டல்களைப் பொறுத்துக் கொள்வது

கலைஞர் உரை :
வறுமையிலும் கொடிய வறுமை, வந்த விருந்தினரை வரவேற்க முடியாதது அதைப் போல வலிமையிலேயே பெரிய வலிமை அறிவிலிகளின் செயலைப் பொறுத்துக் கொள்வது

Tamil Transliteration :
Inmaiyul Inmai Virundhoraal Vanmaiyul 
Vanmai Matavaarp Porai  

English :
The sorest poverty is bidding guest unfed depart; 
The mightiest might to bear with men of foolish heart 

Meaning in English :
Neglect the guest is dearth of dearth To bear with fools is strength of strength

- குறள் 154
மு.வ உரை :
நிறை உடையவனாக இருக்கும் தன்மை தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டினால், பொறுமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
சான்றாண்மை நம்மைவிட்டு விலகக்கூடாது என விரும்பினால் பொறுமையைப் பின்பற்றி வாழ வேண்டும்

கலைஞர் உரை :
பொறுமையின் உறைவிடமாக இருப்பவரைத்தான் நிறைவான மனிதர் என்று உலகம் புகழும்

Tamil Transliteration :
Niraiyutaimai Neengaamai Ventin Poraiyutaimai 
Potri Yozhukap Patum  

English :
Seek'st thou honour never tarnished to retain; 
So must thou patience, guarding evermore, maintain 

Meaning in English :
Practice of patient quality Retains intact itegrity

- குறள் 155
மு.வ உரை :
( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனக்குத் தீமை செய்தவரைப் பொறுக்காமல் தண்டித்தவரைப் பெரியோர் ஒரு பொருட்டாக மதிக்கமாட்டார்; பொறுத்துக் கொண்டவரையோ பொன்னாகக் கருதி மதிப்பர்.

கலைஞர் உரை :
தமக்கு இழைக்கப்படும் தீமையைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்களை உலகத்தார் பொன்னாக மதித்துப் போற்றுவார்கள் பொறுத்துக் கொள்ளாமல் தண்டிப்பவர்களை அதற்கு ஒப்பாகக் கருத மாட்டார்கள்

Tamil Transliteration :
Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare Vaippar 
Poruththaaraip Ponpor Podhindhu  

English :
Who wreak their wrath as worthless are despised; 
Who patiently forbear as gold are prized 

Meaning in English :
Vengeance is not in esteem held Patience is praised as hidden gold

- குறள் 156
மு.வ உரை :
தீங்கு செய்தவரைப் பொறுக்காமல் வருத்தினவர்க்கு ஒருநாள் இன்பமே; பொறுத்தவர்க்கு உலகம் அழியும் வரைக்கும் புகழ் உண்டு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தமக்குத் தீங்கு செய்தவரைத் தண்டித்தவர்க்குத் தண்டித்த அன்று மட்டுமே இன்பம்; பொறுத்துக் கொண்டவர்க்கோ உலகம் அழியும் வரை புகழ் இருக்கும்.

கலைஞர் உரை :
தமக்குக் கேடு செய்தவரை மன்னித்திடாமல் தண்டிப்பவர்க்கு அந்த ஒரு நாள் மட்டுமே இன்பமாக அமையும் மறப்போம் மன்னிப்போம் எனப் பொறுமை கடைப் பிடிப்பபோருக்கோ, வாழ்நாள் முழுதும் புகழ்மிக்கதாக அமையும்

Tamil Transliteration :
Oruththaarkku Orunaalai Inpam Poruththaarkkup 
Pondrun Thunaiyum Pukazh  

English :
Who wreak their wrath have pleasure for a day; 
Who bear have praise till earth shall pass away 

Meaning in English :
Revenge accords but one day"s joy Patience carries its praise for aye

- குறள் 157
மு.வ உரை :
தகுதி அல்லாதவைகளைத் தனக்குப் பிறர் செய்த போதிலும், அதனால், அவர்க்கு வரும் துன்பத்திற்காக நொந்து, அறம் அல்லாதவைகளைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
கொடியவற்றைப் பிறர் தனக்குச் செய்தாலும், பதிலுக்குத் தானும் செய்தால் அவர் வருந்துவாரே என வருந்தி, அறம் அல்லாதவற்றைச் செய்யாது இருப்பது நல்லது

கலைஞர் உரை :
பிறர் செய்திடும் இழிவான காரியங்களுக்காகத் துன்பமுற்று வருந்தி, பதிலுக்கு அதே காரியங்களைச் செய்து பழி வாங்காமலிருப்பதுதான் சிறந்த பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Thiranalla Tharpirar Seyyinum Nonondhu 
Aranalla Seyyaamai Nandru  

English :
Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap; 
Grieve for their sin, thyself from vicious action keep 

Meaning in English :
Though others cause you wanton pain Grieve not; from unjust harm refrain

- குறள் 158
மு.வ உரை :
செருக்கினால் தீங்கானவற்றைச் செய்தவரைத் தாம் தம்முடைய பொறுமைப் பண்பினால் பொறுத்து வென்று விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனச் செருக்கால் தீமை செய்தவரைப் பொறுமையால் வென்றுவிடுக.

கலைஞர் உரை :
ஆணவங் கொண்டு அநீதி விளைவிப்பவர்களை, நாம் நம் பொறுமைக் குணத்தால் வென்று விடலாம்

Tamil Transliteration :
Mikudhiyaan Mikkavai Seydhaaraith Thaandham 
Thakudhiyaan Vendru Vital  

English :
With overweening pride when men with injuries assail, 
By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail 

Meaning in English :
By noble forbearance vanquish The proud that have caused you anguish

- குறள் 159
மு.வ உரை :
வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர், துறந்தவரைப் போலத் தூய்மையானவர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நெறி கடந்து தீய சொற்களால் திட்டுபவரையும் பொறுத்துக் கொள்பவர். இல்வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தாலும் துறவியைப் போலத் தூயரே.

கலைஞர் உரை :
எல்லை கடந்து நடந்து கொள்பவர்களின் கொடிய சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்கள் தூய்மையான துறவிகளைப் போன்றவர்கள்

Tamil Transliteration :
Thurandhaarin Thooimai Utaiyar Irandhaarvaai 
Innaachchol Norkir Pavar  

English :
They who transgressors' evil words endure 
With patience, are as stern ascetics pure 

Meaning in English :
More than ascetics they are pure Who bitter tongues meekly endure

- குறள் 160
மு.வ உரை :
உணவு உண்ணாமல் நோன்பு கிடப்பவர், பிறர் ‌சொல்லும் கொடுஞ் சொற்களைப் பொறுப்பவர்க்கு அடுத்த நிலையில்தான் பெரியவர் ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் சொல்லும் தீய சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவருக்கும் பின்புதான் விரதம் காரணமாக உணவைத் தவிர்த்து நோன்பு இருப்பவர் பெரியவர் ஆவார்.

கலைஞர் உரை :
பசி பொறுத்து உண்ணாநோன்பு இருக்கும் உறுதி படைத்தவர்கள்கூடப் பிறர்கூறும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர்களுக்கு, அடுத்த நிலையில் தான் வைத்துப் போற்றப்படுவார்கள்

Tamil Transliteration :
Unnaadhu Norpaar Periyar Pirarsollum 
Innaachchol Norpaarin Pin  

English :
Though 'great' we deem the men that fast and suffer pain, 
Who others' bitter words endure, the foremost place obtain 

Meaning in English :
Who fast are great to do penance Greater are they who bear offence

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total