திருக்குறள்

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து 
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 

குறள் 141              
மு.வ உரை :
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Tamil Transliteration :
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu 
Aramporul Kantaarkan Il  

English :
Who laws of virtue and possession's rights have known, 
Indulge no foolish love of her by right another's own 

Meaning in English :
Who know the wealth and virtue"s way After other"s wife do not stray

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து 
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 

குறள் 141              
மு.வ உரை :
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Tamil Transliteration :
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu 
Aramporul Kantaarkan Il  

English :
Who laws of virtue and possession's rights have known, 
Indulge no foolish love of her by right another's own 

Meaning in English :
Who know the wealth and virtue"s way After other"s wife do not stray

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து 
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 

குறள் 141              
மு.வ உரை :
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Tamil Transliteration :
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu 
Aramporul Kantaarkan Il  

English :
Who laws of virtue and possession's rights have known, 
Indulge no foolish love of her by right another's own 

Meaning in English :
Who know the wealth and virtue"s way After other"s wife do not stray

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து 
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 

குறள் 141              
மு.வ உரை :
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Tamil Transliteration :
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu 
Aramporul Kantaarkan Il  

English :
Who laws of virtue and possession's rights have known, 
Indulge no foolish love of her by right another's own 

Meaning in English :
Who know the wealth and virtue"s way After other"s wife do not stray

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரின் பேதையார் இல். 

குறள் 142              
மு.வ உரை :
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Tamil Transliteration :
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai 
Nindraarin Pedhaiyaar Il  

English :
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, 
Like those who longing lurk their neighbour's gate without 

Meaning in English :
He is the worst law breaking boor Who haunts around his neighbour"s door

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரின் பேதையார் இல். 

குறள் 142              
மு.வ உரை :
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Tamil Transliteration :
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai 
Nindraarin Pedhaiyaar Il  

English :
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, 
Like those who longing lurk their neighbour's gate without 

Meaning in English :
He is the worst law breaking boor Who haunts around his neighbour"s door

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரின் பேதையார் இல். 

குறள் 142              
மு.வ உரை :
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Tamil Transliteration :
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai 
Nindraarin Pedhaiyaar Il  

English :
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, 
Like those who longing lurk their neighbour's gate without 

Meaning in English :
He is the worst law breaking boor Who haunts around his neighbour"s door

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை 
நின்றாரின் பேதையார் இல். 

குறள் 142              
மு.வ உரை :
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Tamil Transliteration :
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai 
Nindraarin Pedhaiyaar Il  

English :
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, 
Like those who longing lurk their neighbour's gate without 

Meaning in English :
He is the worst law breaking boor Who haunts around his neighbour"s door

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில் 
தீமை புரிந்து ஒழுகு வார். 

குறள் 143              
மு.வ உரை :
ஐயமில்லாமல் தெளிந்து நம்பியவருடைய மனைவியிடத்தே விருப்பம் கொண்டு தீமையைச் செய்து நடப்பவர், செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னைச் சந்தேகப்படாதவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அடுத்தவரின் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொண்டு வாழ்பவன், இறந்து போனவனே அன்றி உயிருடன் வாழ்பவன் அல்லன்

கலைஞர் உரை :
நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈடுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்

Tamil Transliteration :
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril 
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar  

English :
They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? 
With wife of sure confiding friend who evil things devise 

Meaning in English :
The vile are dead who evil aim And put faithful friends" wives to shame

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில் 
தீமை புரிந்து ஒழுகு வார். 

குறள் 143              
மு.வ உரை :
ஐயமில்லாமல் தெளிந்து நம்பியவருடைய மனைவியிடத்தே விருப்பம் கொண்டு தீமையைச் செய்து நடப்பவர், செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னைச் சந்தேகப்படாதவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அடுத்தவரின் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொண்டு வாழ்பவன், இறந்து போனவனே அன்றி உயிருடன் வாழ்பவன் அல்லன்

கலைஞர் உரை :
நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈடுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்

Tamil Transliteration :
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril 
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar  

English :
They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? 
With wife of sure confiding friend who evil things devise 

Meaning in English :
The vile are dead who evil aim And put faithful friends" wives to shame

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total