திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : பிறனில் விழையாமை

அதிகாரம் / Chapter : பிறனில் விழையாமை

- குறள் 141
மு.வ உரை :
பிறனுடைய உரிமையாகிய மனைவியை விரும்பி நடக்கும் அறியாமை, உலகத்தில் அறமும் பொருளும் ஆராய்ந்து கண்டவரிடம் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவ்வுலகில் அறத்தையும், பொருளையும் கற்று அறிந்தவரிடம் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவி மீது ஆசைப்பட்டு வாழும் அறியாமை இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Tamil Transliteration :
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu 
Aramporul Kantaarkan Il  

English :
Who laws of virtue and possession's rights have known, 
Indulge no foolish love of her by right another's own 

Meaning in English :
Who know the wealth and virtue"s way After other"s wife do not stray

- குறள் 142
மு.வ உரை :
அறத்தை விட்டுத் தீநெறியில் நின்றவர் எல்லாரிலும் பிறன் மனைவியை விரும்பி அவனுடைய வாயிலில் சென்று நின்றவரைப் போல் அறிவிலிகள் இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பாவ வழியில் நடக்கும் மனிதருள் எல்லாம், அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பி அவன் வாசலில் நிற்கும் மூடனைப் போன்ற கடை நிலை மனிதர் வேறு இல்லை

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Tamil Transliteration :
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai 
Nindraarin Pedhaiyaar Il  

English :
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, 
Like those who longing lurk their neighbour's gate without 

Meaning in English :
He is the worst law breaking boor Who haunts around his neighbour"s door

- குறள் 143
மு.வ உரை :
ஐயமில்லாமல் தெளிந்து நம்பியவருடைய மனைவியிடத்தே விருப்பம் கொண்டு தீமையைச் செய்து நடப்பவர், செத்தவரை விட வேறுபட்டவர் அல்லர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன்னைச் சந்தேகப்படாதவரின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, அடுத்தவரின் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொண்டு வாழ்பவன், இறந்து போனவனே அன்றி உயிருடன் வாழ்பவன் அல்லன்

கலைஞர் உரை :
நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈடுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்

Tamil Transliteration :
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril 
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar  

English :
They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? 
With wife of sure confiding friend who evil things devise 

Meaning in English :
The vile are dead who evil aim And put faithful friends" wives to shame

- குறள் 144
மு.வ உரை :
தினையளவும் ஆராய்ந்து பார்க்காமல் பிறனுடைய மனைவியிடம் செல்லுதல், எவ்வளவு பெருமையை உடையவராயினும் என்னவாக முடியும்?

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவன் மனைவியை விரும்பித் தன் பிழையைச் சிறிதும் எணணாமல் அவ்வீட்டில் நுழைபவன் எத்தனைப் பெருமை உடையவனாய் இருந்துதான் என்ன?

கலைஞர் உரை :
பிழை புரிகிறோம் என்பதைத் தினையளவுகூடச் சிந்தித்துப் பாராமல், பிறன் மனைவியிடம் விருப்பம் கொள்வது, எத்துணைப் பெருமையுடையவரையும் மதிப்பிழக்கச் செய்துவிடும்

Tamil Transliteration :
Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum 
Theraan Piranil Pukal  

English :
How great soe'er they be, what gain have they of life, 
Who, not a whit reflecting, seek a neighbour's wife 

Meaning in English :
Their boasted greatness means nothing When to another"s wife they cling

- குறள் 145
மு.வ உரை :
இச்செயல் எளியது என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் நெறி தவறிச் செல்கின்றவன், ‌எப்போதும் அழியாமல் நிலைநிற்கும் பழியை அடைவான்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடைவது எளிது என எண்ணி அடுத்தவன் மனைவியுடன் தவறான தொடர்பு கொள்பவன், சாவாமல் எப்போதும் நிற்கும் பழியைப் பெறுவான்.

கலைஞர் உரை :
எளிதாக அடையலாம் என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் முறைகேடாக நடப்பவன் என்றும் அழியாத பழிக்கு ஆளாவான்

Tamil Transliteration :
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum 
Viliyaadhu Nirkum Pazhi  

English :
'Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures 
A gain of guilt that deathless aye endures 

Meaning in English :
Who trifles with another"s wife His guilty stain will last for life

- குறள் 146
மு.வ உரை :
பகை பாவம் அச்சம் பழி என்னும் இந்நான்கு குற்றங்களும் பிறன் மனைவியிடத்து நெறி தவறி நடப்பவனிடத்திலிருந்து நீங்காவாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவன் மனைவியிடம் வரம்பு கடந்து செல்பவனை விட்டுப் பகை, பாவம், பயம், பழி என்ற நான்கும் விலகமாட்டா.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடம் முறைகேடாக நடக்க நினைப்பவனிடமிருந்து பகை, தீமை, அச்சம், பழி ஆகிய நான்கும் நீங்குவதில்லை

Tamil Transliteration :
Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum 
Ikavaavaam Illirappaan Kan  

English :
Who home ivades, from him pass nevermore, 
Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four 

Meaning in English :
Hatred, sin, fear, and shame-these four Stain adulterers ever more

- குறள் 147
மு.வ உரை :
அறத்தின் இயல்போடு பொருந்தி இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன், பிறனுக்கு உரிமையானவளின் பெண் தன்மையை விரும்பாதவனே

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவனுக்கு உரிமையானவனின் பெண்மையை விரும்பாதவன் அறத்துடன் குடும்பம் நடத்துபவன் எனப்படுவான்

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியிடம் பெண்மை இன்பத்தை நாடிச் செல்லாதவனே அறவழியில் இல்வாழ்க்கை மேற்கொண்டவன் எனப்படுவான்

Tamil Transliteration :
Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal 
Penmai Nayavaa Thavan  

English :
Who sees the wife, another's own, with no desiring eye 
In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously 

Meaning in English :
He is the righteous householder His neighbour"s wife who covets never

- குறள் 148
மு.வ உரை :
பிறனுடைய மனைவியை விரும்பி நோக்காத ‌பெரிய ஆண்மை, சான்றோர்க்கு அறம் மட்டும் அன்று; நிறைந்த ஒழுக்கமுமாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடுத்தவன் மனைவியை மனத்துள் எண்ணாத பேராண்மை அறம் மட்டும் அன்று; சான்றோர்க்கு நிறைவான ஒழுக்கமும் ஆகும்

கலைஞர் உரை :
வெறொருவன் மனைவியைக் காம எண்ணத்துடன் நோக்காத பெருங்குணம் அறநெறி மட்டுமன்று; அது ஒழுக்கத்தின் சிகரமும் ஆகும்

Tamil Transliteration :
Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku 
Aranondro Aandra Vozhukku  

English :
Manly excellence, that looks not on another's wife, 
Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life 

Meaning in English :
They lead a high-souled manly life The pure who eye not another"s wife

- குறள் 149
மு.வ உரை :
கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு உரியவர் யார் என்றொல் பிறனுக்கு உரிமையானவளின் தோளைப் பொருந்தாதவரே ஆவர்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அச்சந்தரும் கடலால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகில் எல்லா நன்மைகளும் அடைவதற்கு உரியவர் எவர் என்றால், அடுத்தவனுக்கு உரியவளின் தோளைச் சேராதவரே

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியின் தோளைத் தீண்டாதவரே கடல் சூழ் இவ்வுலகின் பெருமைகளை அடைவதற்குத் தகுதியுடையவர்

Tamil Transliteration :
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin 
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar  

English :
Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide? 
The men who touch not her that is another's bride 

Meaning in English :
Good in storm bound earth is with those Who clasp not arms of another"s spouse

- குறள் 150
மு.வ உரை :
ஒருவன் அறநெறியில் நிற்காமல் அறமில்லாதவைகளைச் செய்தாலும், பிறனுக்கு உரியவளின் பெண்மையை விரும்பாமல் வாழ்தல் நல்லது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அறம் செய்யாமல் பாவத்தையே செய்பவனாக இருந்தாலும் அடுத்தவனின் உரிமை ஆகிய மனைவிமேல் ஆசைப்படாமல் இருப்பது நல்லது.

கலைஞர் உரை :
பிறன் மனைவியை விரும்பிச் செயல்படுவது அறவழியில் நடக்காதவர் செயலைவிடத் தீமையானதாகும்

Tamil Transliteration :
Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal 
Penmai Nayavaamai Nandru  

English :
Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought; 
At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not 

Meaning in English :
Sinners breaking virtue"s behest Lust not for another"s wife at least

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total