திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : ஒழுக்கமுடைமை

அதிகாரம் / Chapter : ஒழுக்கமுடைமை

- குறள் 131
மு.வ உரை :
ஒழுக்கமே எல்லார்க்கும் மேன்மையைத் தருவதாக இருப்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரை விடச் சிறந்ததாகப் போற்றப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒழுக்கம், அதை உடையவர்க்குச் சிறப்பைத் தருவதால் உயிரைக் காட்டிலும் மேலானதாக அதைக் காக்க வேண்டும்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவர்க்கு உயர்வு தரக் கூடியது ஒழுக்கம் என்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரைவிட மேலானதாகப் போற்றப்படுகிறது

Tamil Transliteration :
Ozhukkam Vizhuppan Tharalaan Ozhukkam 
Uyirinum Ompap Patum  

English :
'Decorum' gives especial excellence; with greater care 
'Decorum' should men guard than life, which all men share 

Meaning in English :
Decorum does one dignity More than life guard its purity

- குறள் 132
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் போற்றிக் காக்க வேண்டும்; பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றித் தெளிந்தாலும், அந்த ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எதனாலும், அழிந்து போகாமல் ஒழுக்கத்தை விரும்பிக் காத்துக்கொள்க; அறங்கள் பலவற்றையும் ஆய்ந்து, இம்மை மறுமைக்குத் துணையாவது எது எனத் தேர்வு செய்தால் ஒழுக்கமே துணையாகும்.

கலைஞர் உரை :
எந்தெந்த வழிகளில் ஆராய்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே சிறந்த துணை என்பதால், எத்தகைய துன்பத்தை ஏற்றாவது அதைக் காக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Parindhompik Kaakka Ozhukkam Therindhompith 
Therinum Aqdhe Thunai  

English :
Searching, duly watching, learning, 'decorum' still we find; 
Man's only aid; toiling, guard thou this with watchful mind 

Meaning in English :
Virtues of conduct all excel; The soul aid should be guarded well

- குறள் 133
மு.வ உரை :
ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதே உயர்ந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகும்; ஒழுக்கம் தவறுதல் இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாகி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தனி மனிதன் தான் வகிக்கும் பாத்திரத்திற்கு ஏற்ற ஒழுக்கம் உடையவனாக வாழ்வதே குடும்பப் பெருமை; அத்தகைய ஒழுக்கம் இல்லாது போனால் இழிந்த குடும்பத்தில் பிறந்தது ஆகிவிடும்.

கலைஞர் உரை :
ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதுதான் உயர்ந்த குடிப்பிறப்புக்கு எடுத்துக் காட்டாகும் ஒழுக்கம் தவறுகிறவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் இழிந்த குடியில் பிறந்தவர்களாகவே கருதப்படுவர்

Tamil Transliteration :
Ozhukkam Utaimai Kutimai Izhukkam 
Izhindha Pirappaai Vitum  

English :
'Decorum's' true nobility on earth; 
'Indecorum's' issue is ignoble birth 

Meaning in English :
Good conduct shows good family Low manners mark anomaly

- குறள் 134
மு.வ உரை :
கற்ற மறைப் பொருளை மறந்தாலும் மீண்டும் அதனை ஓதிக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்; ஆனால் மறை ஓதுவனுடைய குடிப்பிறப்பு, ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடு்ம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பார்ப்பான் தான் கற்ற வேதத்தை மறந்து போனாலும் பிறகு கற்றுக் கொள்ளலாம்; ஆனால், அவன் பிறந்த குலத்திற்கு ஏற்ற, மேலான ஒழுக்கத்திலிருந்து தாழ்ந்தால் அவன் குலத்தாலும் தாழ்வான்.

கலைஞர் உரை :
பார்ப்பனன் ஒருவன் கற்றதை மறந்துவிட்டால் மீண்டும் படித்துக் கொள்ள முடியும்; ஆனால், பிறப்புக்குச் சிறப்பு சேர்க்கும் ஒழுக்கத்திலிருந்து அவன் தவறினால் இழிமகனே ஆவான்

Tamil Transliteration :
Marappinum Oththuk Kolalaakum Paarppaan 
Pirappozhukkang Kundrak Ketum  

English :
Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore; 
Failing in 'decorum due,' birthright's gone for evermore 

Meaning in English :
Readers recall forgotten lore, But conduct lost returns no more

- குறள் 135
மு.வ உரை :
பொறாமை உடையவனிடத்தில் ஆக்கம் இல்லாதவாறு போல, ஒழுக்கம் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கையில் உயர்வு இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பொறாமை உள்ளவனுக்குச் செல்வம் இல்லை என்பது போல், ஒழுக்கம் இல்லாதவனுக்கு உயர்குலம் என்பதும் இல்லை.

கலைஞர் உரை :
பொறாமையுடையவனுக்கும், நல்லொழுக்கமில்லாதவனுக்கும் அமையும் வாழ்வு, உயர்வான வாழ்வாகக் கருதப்பட மாட்டாது

Tamil Transliteration :
Azhukkaa Rutaiyaankan Aakkampondru Illai 
Ozhukka Milaankan Uyarvu  

English :
The envious soul in life no rich increase of blessing gains, 
So man of 'due decorum' void no dignity obtains 

Meaning in English :
The envious prosper but ill The ill-behaved sinks lower still

- குறள் 136
மு.வ உரை :
ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து, மனவலிமை உடைய சான்றோர் ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் காத்துக் கொள்வர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒழுக்கம் இழந்தால் தனக்குக் குலத்தாழ்வு உண்டாகும் என அறியும் மன உறுதி உடைய பெரியோர், கடினமே என்றாலும் ஒழுக்கத்திலிருந்து விலகமாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
மன உறுதி கொண்டவர்கள் ஒழுக்கம் தவறுவதால் ஏற்படும் இழிவை உணர்ந்திருப்பதால், நல்லொழுக்கம் குன்றிடுமளவிற்கு நடக்க மாட்டார்கள்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththin Olkaar Uravor Izhukkaththin 
Edham Patupaak Karindhu  

English :
The strong of soul no jot abate of 'strict decorum's' laws, 
Knowing that 'due decorum's' breach foulest disgrace will cause 

Meaning in English :
The firm from virtue falter not They know the ills of evil thought

- குறள் 137
மு.வ உரை :
ஒழுக்கத்தால் எவரும் மேம்பாட்டை அடைவர்; ஒழுக்கத்திலிருந்து தவறுதலால் அடையத் தகாத பெரும் பழியை அடைவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒழுக்கத்தினால் உயர்வை அடைவர்; ஒழுக்கம் இல்லாதவர் வேண்டாத பழியை அடைவர்.

கலைஞர் உரை :
நல்ல நடத்தையினால் உயர்வு ஏற்படும்; இல்லையேல் இழிவான பழி வந்து சேரும்

Tamil Transliteration :
Ozhukkaththin Eydhuvar Menmai Izhukkaththin 
Eydhuvar Eydhaap Pazhi  

English :
'Tis source of dignity when 'true decorum' is preserved; 
Who break 'decorum's' rules endure e'en censures undeserved 

Meaning in English :
Conduct good ennobles man, Bad conduct entails disgrace mean

- குறள் 138
மு.வ உரை :
நல்லொழுக்கம் இன்பமான நல்வாழ்க்கைக்குக் காரணமாக இருக்கும்; தீயொழுக்கம் எப்போதும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நல்லொழுக்கம், அறமாகிய நன்மைக்கு வித்தாக அமைந்து இம்மை மறுமையிலும் இன்பம் தரும்; தீயொழுக்கமோ துன்பமே தரும்.

கலைஞர் உரை :
நல்லொழுக்கம், வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு வித்தாக அமையும் தீயொழுக்கம், தீராத துன்பம் தரும்

Tamil Transliteration :
Nandrikku Viththaakum Nallozhukkam Theeyozhukkam 
Endrum Itumpai Tharum  

English :
'Decorum true' observed a seed of good will be; 
'Decorum's breach' will sorrow yield eternally 

Meaning in English :
Good conduct sows seeds of blessings Bad conduct endless evil brings

- குறள் 139
மு.வ உரை :
தீய சொற்களைத் தவறியும் தம்முடைய வாயால் சொல்லும் குற்றம், ஒழுக்கம் உடையவர்க்குப் பொருந்தாததாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மறந்தும் தீய சொற்களைத் தம் வாயால் கூறுவது, ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு முடியாது.

கலைஞர் உரை :
தவறியும்கூடத் தம் வாயால் தகாத சொற்களைச் சொல்வது ஒழுக்கம் உடையவர்களிடம் இல்லாத பண்பாகும்

Tamil Transliteration :
Ozhukka Mutaiyavarkku Ollaave Theeya 
Vazhukkiyum Vaayaar Solal  

English :
It cannot be that they who 'strict decorum's' law fulfil, 
E'en in forgetful mood, should utter words of ill 

Meaning in English :
Foul words will never fall from lips Of righteous men even by slips

- குறள் 140
மு.வ உரை :
உலகத்து உயர்ந்தவரோடு பொருந்த ஒழுகும் முறையைக் கற்காதவர், பல நூல்களைக் கற்றிருந்த போதிலும் அறிவில்லாதவரே ஆவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முந்திய அறநூல்கள் கூறியவற்றுள் இன்றைக்குப் பொருந்தாதவற்றை விலக்கியும், கூறாதனவற்றுள் பொருந்துவனவற்றை ஏற்றும் வாழக் கல்லாதவர், பல்வேறு நூல்களைக் கற்றவரே என்றாலும் அறிவில்லாதவரே.

கலைஞர் உரை :
உயர்ந்தோர் ஏற்றுக் கொண்ட ஒழுக்கம் எனும் பண்போடு வாழக் கற்காதவர்கள் பல நூல்களைப் படித்திருந்தும்கூட அறிவில்லாதவர்களே ஆவார்கள்

Tamil Transliteration :
Ulakaththotu Otta Ozhukal Palakatrum 
Kallaar Arivilaa Thaar  

English :
Who know not with the world in harmony to dwell, 
May many things have learned, but nothing well 

Meaning in English :
Though read much they are ignorant Whose life is not world-accordant

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total