திருக்குறள்

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை 
ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

குறள் 121              
மு.வ உரை :
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கம் ஒருவனைப் பிற்காலத்தில் தேவர் உலகிற்குக் கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வதோ அவனை நிறைந்த இருளுக்குக் கொண்டு போகும்.

கலைஞர் உரை :
அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

Tamil Transliteration :
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai 
Aarirul Uyththu Vitum  

English :
Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; 
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there 

Meaning in English :
Self-rule leads to realms of gods Indulgence leads to gloomy hades

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை 
ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

குறள் 121              
மு.வ உரை :
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கம் ஒருவனைப் பிற்காலத்தில் தேவர் உலகிற்குக் கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வதோ அவனை நிறைந்த இருளுக்குக் கொண்டு போகும்.

கலைஞர் உரை :
அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

Tamil Transliteration :
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai 
Aarirul Uyththu Vitum  

English :
Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; 
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there 

Meaning in English :
Self-rule leads to realms of gods Indulgence leads to gloomy hades

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை 
ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

குறள் 121              
மு.வ உரை :
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கம் ஒருவனைப் பிற்காலத்தில் தேவர் உலகிற்குக் கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வதோ அவனை நிறைந்த இருளுக்குக் கொண்டு போகும்.

கலைஞர் உரை :
அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

Tamil Transliteration :
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai 
Aarirul Uyththu Vitum  

English :
Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; 
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there 

Meaning in English :
Self-rule leads to realms of gods Indulgence leads to gloomy hades

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை 
ஆரிருள் உய்த்து விடும். 

குறள் 121              
மு.வ உரை :
அடக்கம் ஒருவனை உயர்த்தித் தேவருள் சேர்க்கும்; அடக்கம் இல்லாதிருத்தல், பொல்லாத இருள் போன்ற தீய வாழ்க்கையில் செலுத்தி விடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கம் ஒருவனைப் பிற்காலத்தில் தேவர் உலகிற்குக் கொண்டு சேர்க்கும்; அடங்காமல் வாழ்வதோ அவனை நிறைந்த இருளுக்குக் கொண்டு போகும்.

கலைஞர் உரை :
அடக்கம் அழியாத புகழைக் கொடுக்கும் அடங்காமை வாழ்வையே இருளாக்கி விடும்

Tamil Transliteration :
Atakkam Amararul Uykkum Atangaamai 
Aarirul Uyththu Vitum  

English :
Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; 
Indulgence leads to deepest night, and leaves him there 

Meaning in English :
Self-rule leads to realms of gods Indulgence leads to gloomy hades

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் 
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 122              
மு.வ உரை :
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்தைச் செல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அதைக் காட்டிலும் பெரிய செல்வம் வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam 
Adhaninooung Killai Uyirkku  

English :
Guard thou as wealth the power of self-control; 
Than this no greater gain to living soul 

Meaning in English :
No gains with self-control measure Guard with care this great treasure

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் 
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 122              
மு.வ உரை :
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்தைச் செல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அதைக் காட்டிலும் பெரிய செல்வம் வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam 
Adhaninooung Killai Uyirkku  

English :
Guard thou as wealth the power of self-control; 
Than this no greater gain to living soul 

Meaning in English :
No gains with self-control measure Guard with care this great treasure

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் 
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 122              
மு.வ உரை :
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்தைச் செல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அதைக் காட்டிலும் பெரிய செல்வம் வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam 
Adhaninooung Killai Uyirkku  

English :
Guard thou as wealth the power of self-control; 
Than this no greater gain to living soul 

Meaning in English :
No gains with self-control measure Guard with care this great treasure

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் 
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு. 

குறள் 122              
மு.வ உரை :
அடக்கத்தை உறுதிப் பொருளாகக் கொண்டு போற்றிக் ‌காக்க வேண்டும். அந்த அடக்கத்தைவிட மேம்பட்ட ஆக்கம் உயிர்க்கு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்தைச் செல்வமாக எண்ணிக் காக்க; அதைக் காட்டிலும் பெரிய செல்வம் வேறு இல்லை.

கலைஞர் உரை :
மிக்க உறுதியுடன் காக்கப்படவேண்டியது அடக்கமாகும் அடக்கத்தைவிட ஆக்கம் தரக் கூடியது வேறொன்றும் இல்லை

Tamil Transliteration :
Kaakka Porulaa Atakkaththai Aakkam 
Adhaninooung Killai Uyirkku  

English :
Guard thou as wealth the power of self-control; 
Than this no greater gain to living soul 

Meaning in English :
No gains with self-control measure Guard with care this great treasure

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து 
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின். 

குறள் 123              
மு.வ உரை :
அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப்பெற்றால், அந்த அடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்துடன் வாழ்வதே அறிவுடைமை என்று அறிந்து, ஒருவன் அடக்கமாக வாழ்ந்தால் அவனது அடக்கம் நல்லவர்களால் அறியப்பட்டு அது அவனுக்குப் பெருமையைக் கொடுக்கும்.

கலைஞர் உரை :
அறிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை அறிந்து அதற்கேற்ப அடக்கத்துடன் நடந்து கொள்பவரின் பண்பை உணர்ந்து பாராட்டுகள் குவியும்

Tamil Transliteration :
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu 
Aatrin Atangap Perin  

English :
If versed in wisdom's lore by virtue's law you self restrain 
Your self-repression known will yield you glory's gain 

Meaning in English :
Knowing wisdom who lives controlled Name and fame seek him untold

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து 
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின். 

குறள் 123              
மு.வ உரை :
அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து, நல்வழியில் அடங்கி ஒழுகப்பெற்றால், அந்த அடக்கம் நல்லோரால் அறியப்பட்டு மேன்மை பயக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
அடக்கத்துடன் வாழ்வதே அறிவுடைமை என்று அறிந்து, ஒருவன் அடக்கமாக வாழ்ந்தால் அவனது அடக்கம் நல்லவர்களால் அறியப்பட்டு அது அவனுக்குப் பெருமையைக் கொடுக்கும்.

கலைஞர் உரை :
அறிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றை அறிந்து அதற்கேற்ப அடக்கத்துடன் நடந்து கொள்பவரின் பண்பை உணர்ந்து பாராட்டுகள் குவியும்

Tamil Transliteration :
Serivarindhu Seermai Payakkum Arivarindhu 
Aatrin Atangap Perin  

English :
If versed in wisdom's lore by virtue's law you self restrain 
Your self-repression known will yield you glory's gain 

Meaning in English :
Knowing wisdom who lives controlled Name and fame seek him untold

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total