திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : நடுவு நிலைமை

அதிகாரம் / Chapter : நடுவு நிலைமை

- குறள் 111
மு.வ உரை :
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை :
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Tamil Transliteration :
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal 
Paarpattu Ozhukap Perin  

English :
If justice, failing not, its quality maintain, 
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain 

Meaning in English :
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

- குறள் 112
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Tamil Transliteration :
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri 
Echchaththir Kemaappu Utaiththu  

English :
The just man's wealth unwasting shall endure, 
And to his race a lasting joy ensure 

Meaning in English :
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

- குறள் 113
மு.வ உரை :
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai 
Andre Yozhiya Vital  

English :
Though only good it seem to give, yet gain 
By wrong acquired, not e'en one day retain 

Meaning in English :
Though profitable, turn away From unjust gains without delay

- குறள் 114
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவர் நடுவுநிலை‌மை இல்லாதவர் என்பது அவரவர்க்குப் பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழாலும் பழியாலும் காணப்படும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவர் நீதியாளர், இவர் நீதியற்றவர் என்ற வேறுபாட்டை அவரவர் தம் செல்வம், புகழ், பிள்ளைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றால் அறிந்து கொள்ளலாம்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவர் நேர்மையானவரா அல்லது நெறி தவறி, நீதி தவறி நடந்தவரா என்பது அவருக்குப் பின் எஞ்சி நிற்கப்போகும் புகழ்ச் சொல்லைக் கொண்டோ அல்லது பழிச் சொல்லைக் கொண்டோதான் நிர்ணயிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Thakkaar Thakavilar Enpadhu Avaravar 
Echchaththaar Kaanap Patum  

English :
Who just or unjust lived shall soon appear: 
By each one's offspring shall the truth be clear 

Meaning in English :
The worthy and the unworthy Are seen in their posterity

- குறள் 115
மு.வ உரை :
கேடும் ஆக்கமும் வாழ்வில் இல்லாதவை அல்ல; ஆகையால் நெஞ்சில் நடுவுநிலைமை தவறாமல் இருத்தலே சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தீமையும் நன்மையும் எல்லார்க்கும் முன்பே குறிக்கப்பட்டு விட்டன; இதை அறிந்து நெஞ்சத்தால் நீதி தவறாது இருப்பது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவர்க்கு வாழ்வும், தாழ்வும் உலக இயற்கை; அந்த இரு நிலைமையிலும் நடுவுநிலையாக இருந்து உறுதி காட்டுவதே பெரியோர்க்கு அழகாகும்

Tamil Transliteration :
Ketum Perukkamum Illalla Nenjaththuk 
Kotaamai Saandrork Kani  

English :
The gain and loss in life are not mere accident; 
Just mind inflexible is sages' ornament 

Meaning in English :
Loss and gain by cause arise; Equal mind adorns the wise

- குறள் 116
மு.வ உரை :
தன் நெஞ்சம் நடுவுநிலை நீங்கித் தவறு செய்ய நினைக்குமாயின், நான் கெடப்போகின்றேன் என்று ஒருவன் அறிய வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தன் நெஞ்சம் நீதியை விட்டுவிட்டு அநீதி செய்ய எண்ணி னால், அதுவே தான் கெடப் போவதற்கு உரிய அறிகுறி.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலைமை தவறிச் செயல்படலாம் என்று ஒரு நினைப்பு ஒருவனுக்கு வந்து விடுமானால் அவன் கெட்டொழியப் போகிறான் என்று அவனுக்கே தெரியவேண்டும்

Tamil Transliteration :
Ketuvalyaan Enpadhu Arikadhan Nenjam 
Natuvoreei Alla Seyin  

English :
If, right deserting, heart to evil turn, 
Let man impending ruin's sign discern 

Meaning in English :
Of perdition let him be sure Who leaves justice to sinful lure

- குறள் 117
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை நின்று அறநெறியில் நிலைத்து வாழகின்றவன் அடைந்த வறுமை நிலையைக் கேடு என கொள்ளாது உலகு.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதி என்னும் அறவாழ்வு வாழ்ந்தும் ஒருவன் வறுமைப்பட்டுப் போவான் என்றால், அதை வறுமை என்று உயர்ந்தோர் எண்ணவேமாட்டார்.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலைமை தவறாமல் அறவழியில் வாழ்கிற ஒருவருக்கு அதன் காரணமாகச் செல்வம் குவியாமல் வறுமை நிலை ஏற்படுமேயானால் அவரை உலகம் போற்றுமே தவிரத் தாழ்வாகக் கருதாது

Tamil Transliteration :
Ketuvaaka Vaiyaadhu Ulakam Natuvaaka 
Nandrikkan Thangiyaan Thaazhvu  

English :
The man who justly lives, tenacious of the right, 
In low estate is never low to wise man's sight 

Meaning in English :
The just reduced to poverty Is not held down by equity

- குறள் 118
மு.வ உரை :
முன்னே தான் சமமாக இருந்து, பின்பு பொருளைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல் போல் அமைந்து, ஒரு பக்கமாக சாயாமல் நடுவுநி‌லைமை போற்றுவது சான்றோர்க்கு அழகாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முதலில் சமமாக நின்று பிறகு தன்மீது வைக்கப்பட்ட பாரத்தை நிறுத்துக் காட்டும் தராசு போல, நீதிக்குரிய இலக்கணங்களால் அமைந்து ஓரம் சார்ந்து விடாமல் இருப்பது சான்றோராகிய நீதிபதிகளுக்கு அழகாம்.

கலைஞர் உரை :
ஒரு பக்கம் சாய்ந்து விடாமல் நாணயமான தாரசு முள் போல இருந்து நியாயம் கூறுவதுதான் உண்மையான நடுவுநிலைமை என்பதற்கு அழகாகும்

Tamil Transliteration :
Samanseydhu Seerdhookkung Kolpol Amaindhorupaal 
Kotaamai Saandrork Kani  

English :
To stand, like balance-rod that level hangs and rightly weighs, 
With calm unbiassed equity of soul, is sages' praise 

Meaning in English :
Like balance holding equal scales A well poised mind is jewel of the wise

- குறள் 119
மு.வ உரை :
உள்ளத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையை உறுதியாகப் பெற்றால், சொல்லிலும் கோணுதல் இல்லாதிருத்தல் நடுவுநிலைமையாம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மனம் ஓரஞ் சாராமல் சமமாக நிற்குமானால் சொல்லிலும் அநீதி பிறக்காது; அதுவே நீதி.

கலைஞர் உரை :
நேர்மையும் நெஞ்சுறுதியும் ஒருவர்க்கு இருந்தால் அவரது சொல்லில் நீதியும் நியாயமும் இருக்கும் அதற்குப் பெயர்தான் நடுவுநிலைமை

Tamil Transliteration :
Sorkottam Illadhu Seppam Orudhalaiyaa 
Utkottam Inmai Perin  

English :
Inflexibility in word is righteousness, 
If men inflexibility of soul possess 

Meaning in English :
Justice is upright, unbending And free from crooked word-twisting

- குறள் 120
மு.வ உரை :
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போல் போற்றிச் செய்தால், அதுவே வாணிகம் செய்வோர்க்கு உரி‌ய நல்ல வாணிக முறையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பிறர் பொருளையும் தம் பொருள் போலக் காத்து, வியாபாரம் செய்தால் வியாபாரிகளுக்கு நல்ல வியாபார முறை ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
பிறர் பொருளாக இருப்பினும் அதனைத் தன் பொருளைப் போலவே கருதி நேர்மையுடன் வாணிகம் செய்தலே வணிக நெறியெனப்படும்

Tamil Transliteration :
Vaanikam Seyvaarkku Vaanikam Penip 
Piravum Thamapol Seyin  

English :
As thriving trader is the trader known, 
Who guards another's interests as his own 

Meaning in English :
A trader"s trade prospers fairly When his dealings are neighbourly

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total