திருக்குறள்

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் 
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 

குறள் 111              
மு.வ உரை :
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை :
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Tamil Transliteration :
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal 
Paarpattu Ozhukap Perin  

English :
If justice, failing not, its quality maintain, 
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain 

Meaning in English :
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் 
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 

குறள் 111              
மு.வ உரை :
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை :
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Tamil Transliteration :
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal 
Paarpattu Ozhukap Perin  

English :
If justice, failing not, its quality maintain, 
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain 

Meaning in English :
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் 
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 

குறள் 111              
மு.வ உரை :
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை :
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Tamil Transliteration :
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal 
Paarpattu Ozhukap Perin  

English :
If justice, failing not, its quality maintain, 
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain 

Meaning in English :
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

தகுதி எனவொன்று நன்றே பகுதியால் 
பாற்பட்டு ஒழுகப் பெறின். 

குறள் 111              
மு.வ உரை :
அந்தந்தப் பகுதிதோறும் முறையோடு பொருந்தி ஒழுகப்பெற்றால், நடுவுநிலைமை என்று கூறப்படும் அறம் நன்மையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பகைவர், நண்பர், அயலார் என்னும் பிரிவினர் தோறும் நீதி தவறாது பின்பற்றப்படுமானால் நடுவுநிலைமை என்று சொல்லப்படும் ஓர் அறம் மட்டுமே வாழ்க்கைக்குப் போதும்.

கலைஞர் உரை :
பகைவர், அயலோர், நண்பர் எனப்பகுத்துப் பார்த்து ஒருதலைச் சார்பாக நிற்காமல் இருத்தலே நன்மை தரக்கூடிய நடுவுநிலைமை எனும் தகுதியாகும்

Tamil Transliteration :
Thakudhi Enavondru Nandre Pakudhiyaal 
Paarpattu Ozhukap Perin  

English :
If justice, failing not, its quality maintain, 
Giving to each his due, -'tis man's one highest gain 

Meaning in English :
Equity is supreme virtue It is to give each man his due

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி 
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து. 

குறள் 112              
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Tamil Transliteration :
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri 
Echchaththir Kemaappu Utaiththu  

English :
The just man's wealth unwasting shall endure, 
And to his race a lasting joy ensure 

Meaning in English :
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி 
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து. 

குறள் 112              
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Tamil Transliteration :
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri 
Echchaththir Kemaappu Utaiththu  

English :
The just man's wealth unwasting shall endure, 
And to his race a lasting joy ensure 

Meaning in English :
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி 
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து. 

குறள் 112              
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Tamil Transliteration :
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri 
Echchaththir Kemaappu Utaiththu  

English :
The just man's wealth unwasting shall endure, 
And to his race a lasting joy ensure 

Meaning in English :
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

செப்பம் உடையவன் ஆக்கஞ் சிதைவின்றி 
எச்சத்திற் கேமாப்பு உடைத்து. 

குறள் 112              
மு.வ உரை :
நடுவுநிலைமை உடையவனின் செல்வவளம் அழிவில்லாமல் அவனுடைய வழியில் உள்ளார்க்கும் உறுதியான நன்மை தருவதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நீதியை உடையவனின் செல்வம் அழியாமல் அவன் வழியினர்க்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலையாளனின் செல்வத்திற்கு அழிவில்லை; அது, வழிவழித் தலைமுறையினர்க்கும் பயன் அளிப்பதாகும்

Tamil Transliteration :
Seppam Utaiyavan Aakkanj Chidhaivindri 
Echchaththir Kemaappu Utaiththu  

English :
The just man's wealth unwasting shall endure, 
And to his race a lasting joy ensure 

Meaning in English :
Wealth of the man of equity Grows and lasts to posterity

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை 
அன்றே யொழிய விடல். 

குறள் 113              
மு.வ உரை :
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai 
Andre Yozhiya Vital  

English :
Though only good it seem to give, yet gain 
By wrong acquired, not e'en one day retain 

Meaning in English :
Though profitable, turn away From unjust gains without delay

நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை 
அன்றே யொழிய விடல். 

குறள் 113              
மு.வ உரை :
தீமை பயக்காமல் நன்மையே தருவதானாலும் நடுவு நி‌லைமை தவறி உண்டாகும் ஆக்கத்தை அப்போதே கைவிட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நன்மையே தருவதாக இருந்தாலும் நீதியை விட்டு விலகுவதால் வரும் லாபத்தை, அப்பொழுதே விட்டு விடுக.

கலைஞர் உரை :
நடுவுநிலை தவறுவதால் ஏற்படக்கூடிய பயன் நன்மையையே தரக் கூடியதாக இருந்தாலும், அந்தப் பயனைக் கைவிட்டு நடுவுநிலையைத்தான் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Nandre Tharinum Natuvikandhaam Aakkaththai 
Andre Yozhiya Vital  

English :
Though only good it seem to give, yet gain 
By wrong acquired, not e'en one day retain 

Meaning in English :
Though profitable, turn away From unjust gains without delay

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total