திருக்குறள்

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

குறள் 101              
மு.வ உரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை :
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Tamil Transliteration :
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum 
Vaanakamum Aatral Aridhu  

English :
Assistance given by those who ne'er received our aid, 
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid 

Meaning in English :
Unhelped in turn good help given Exceeds in worth earth and heaven

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

குறள் 101              
மு.வ உரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை :
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Tamil Transliteration :
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum 
Vaanakamum Aatral Aridhu  

English :
Assistance given by those who ne'er received our aid, 
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid 

Meaning in English :
Unhelped in turn good help given Exceeds in worth earth and heaven

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

குறள் 101              
மு.வ உரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை :
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Tamil Transliteration :
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum 
Vaanakamum Aatral Aridhu  

English :
Assistance given by those who ne'er received our aid, 
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid 

Meaning in English :
Unhelped in turn good help given Exceeds in worth earth and heaven

செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் 
வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 

குறள் 101              
மு.வ உரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை :
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Tamil Transliteration :
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum 
Vaanakamum Aatral Aridhu  

English :
Assistance given by those who ne'er received our aid, 
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid 

Meaning in English :
Unhelped in turn good help given Exceeds in worth earth and heaven

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 

குறள் 102              
மு.வ உரை :
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை :
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum 
Gnaalaththin Maanap Peridhu  

English :
A timely benefit, -though thing of little worth, 
The gift itself, -in excellence transcends the earth 

Meaning in English :
A help rendered in hour of need Though small is greater than the world

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 

குறள் 102              
மு.வ உரை :
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை :
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum 
Gnaalaththin Maanap Peridhu  

English :
A timely benefit, -though thing of little worth, 
The gift itself, -in excellence transcends the earth 

Meaning in English :
A help rendered in hour of need Though small is greater than the world

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 

குறள் 102              
மு.வ உரை :
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை :
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum 
Gnaalaththin Maanap Peridhu  

English :
A timely benefit, -though thing of little worth, 
The gift itself, -in excellence transcends the earth 

Meaning in English :
A help rendered in hour of need Though small is greater than the world

காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் 
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது. 

குறள் 102              
மு.வ உரை :
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை :
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum 
Gnaalaththin Maanap Peridhu  

English :
A timely benefit, -though thing of little worth, 
The gift itself, -in excellence transcends the earth 

Meaning in English :
A help rendered in hour of need Though small is greater than the world

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் 
நன்மை கடலின் பெரிது. 

குறள் 103              
மு.வ உரை :
இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது

Tamil Transliteration :
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin 
Nanmai Katalin Peridhu  

English :
Kindness shown by those who weigh not what the return may be: 
When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea 

Meaning in English :
Help rendered without weighing fruits Outweighs the sea in grand effects

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின் 
நன்மை கடலின் பெரிது. 

குறள் 103              
மு.வ உரை :
இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது

Tamil Transliteration :
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin 
Nanmai Katalin Peridhu  

English :
Kindness shown by those who weigh not what the return may be: 
When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea 

Meaning in English :
Help rendered without weighing fruits Outweighs the sea in grand effects

Page 1 of 4, showing 10 records out of 40 total