திருக்குறள் / Thirukkuṛaḷ

அதிகாரம் : செய்ந்நன்றி அறிதல்

அதிகாரம் / Chapter : செய்ந்நன்றி அறிதல்

- குறள் 101
மு.வ உரை :
தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவருக்கு ஒரு நன்மையும் நாம் செய்யாத போதும், அவர் நமக்கு உதவினால், அதற்குக் கைம்மாறாக மண்ணுலகையும் விண்ணுலகயும் கொடுத்தாலும் சமம் ஆகாது

கலைஞர் உரை :
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Tamil Transliteration :
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum 
Vaanakamum Aatral Aridhu  

English :
Assistance given by those who ne'er received our aid, 
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid 

Meaning in English :
Unhelped in turn good help given Exceeds in worth earth and heaven

- குறள் 102
மு.வ உரை :
உற்ற காலத்தில் ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அதன் தன்மையை அறிந்தால் உலகைவிட மிகப் பெரிதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
நமக்கு நெருக்கடியான நேரத்தில் ஒருவர் செய்த உதவி, அளவில் சிறியது என்றாலும், உதவிய நேரத்தை எண்ண அது இந்தப் பூமியை விட மிகப் பெரியதாகும்

கலைஞர் உரை :
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Tamil Transliteration :
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum 
Gnaalaththin Maanap Peridhu  

English :
A timely benefit, -though thing of little worth, 
The gift itself, -in excellence transcends the earth 

Meaning in English :
A help rendered in hour of need Though small is greater than the world

- குறள் 103
மு.வ உரை :
இன்ன பயன் கிடைக்கும் என்றுஆராயாமல் ஒருவன் செய்த உதவியின் அன்புடைமையை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிட பெரியதாகும் .

சாலமன் பாப்பையா உரை :
இவருக்கு உதவினால் பிறகு நமக்கு இது கிடைக்கும் என்று எண்ணாதவராய் ஒருவர் செய்த உதவியின் அன்பை ஆய்ந்து பார்த்தால், அவ்வுதவியின் நன்மை கடலைவிடப் பெரியது ஆகும்.

கலைஞர் உரை :
என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது

Tamil Transliteration :
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin 
Nanmai Katalin Peridhu  

English :
Kindness shown by those who weigh not what the return may be: 
When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea 

Meaning in English :
Help rendered without weighing fruits Outweighs the sea in grand effects

- குறள் 104
மு.வ உரை :
ஒருவன் தினையளவாகிய உதவியைச் செய்த போதிலும் அதன் பயனை ஆராய்கின்றவர், அதனையே பனையளவாகக் கொண்டு போற்றுவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தினை அளவாக மிகச் சிறிய உதவியே செய்யப்பெற்றிருந்தாலும் உதவியின் பயனை நன்கு அறிந்தவர் அதைப் பனை அளவு மிகப் பெரிய உதவியாய்க் கருதுவர்

கலைஞர் உரை :
ஒருவர் செய்யும் தினையளவு நன்மையைக்கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாகக் கருதுவார்

Tamil Transliteration :
Thinaiththunai Nandri Seyinum Panaiththunaiyaak 
Kolvar Payandheri Vaar  

English :
Each benefit to those of actions' fruit who rightly deem, 
Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem 

Meaning in English :
Help given though millet-small Knowers count its good palm-tree tall

- குறள் 105
மு.வ உரை :
கைமாறாகச் செய்யும் உதவி முன் செய்த உதவியின் அளவை உடையது அன்று, உதவி செய்யப்பட்டவற்றின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவர் நமக்குச் செய்த உதவிக்குத் திரும்ப நாம் செய்வது, அவர் செய்த உதவியின் காரணம், பொருள், காலம் பார்த்து அன்று; உதவியைப் பெற்ற நம் பண்பாட்டுத் தகுதியே அதற்கு அளவாகும்.

கலைஞர் உரை :
உதவி என்பது, செய்யப்படும் அளவைப் பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை; அந்த உதவியைப் பெறுபவரின் பண்பைப் பொருத்தே அதன் அளவு மதிப்பிடப்படும்

Tamil Transliteration :
Udhavi Varaiththandru Udhavi Udhavi 
Seyappattaar Saalpin Varaiththu  

English :
The kindly aid's extent is of its worth no measure true; 
Its worth is as the worth of him to whom the act you do 

Meaning in English :
A help is not the help"s measure It is gainer"s worth and pleasure

- குறள் 106
மு.வ உரை :
குற்றமற்றவரின் உறவை எப்போதும் மறக்கலாகாது: துன்பம் வந்த காலத்தில் உறுதுணையாய் உதவியவர்களின் நட்பை எப்போதும் விடாலாகாது .

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உன் துன்பத்துள் துணையாக நின்றவரின் நட்பை விடாதே; அறிவு ஒழுக்கங்களில் குற்றம் இல்லாதவரின் நட்பை மறந்து விடாதே.

கலைஞர் உரை :
மாசற்றவர்களின் உறவை மறக்கவும் கூடாது; துன்பத்தில் துணை நின்றவர் நட்பைத் துறக்கவும் கூடாது

Tamil Transliteration :
Maravarka Maasatraar Kenmai Thuravarka 
Thunpaththul Thuppaayaar Natpu  

English :
Kindness of men of stainless soul remember evermore 
Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore 

Meaning in English :
Forget not friendship of the pure Forsake not timely helpers sure

- குறள் 107
மு.வ உரை :
தம்முடைய துன்பத்தைப் போக்கி உதவியவரின் நட்பைப் பல்வேறு வகையான பிறவியிலும் மறவாமல் போற்றுவர் பெரியோர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
தம் துன்பத்தைப் போக்கியவரின் நட்பை ஏழேழு பிறப்பிலும் நல்லவர் எண்ணுவர்

கலைஞர் உரை :
ஏழேழு தலைமுறைக்கு என்றும் ஏழேழு பிறவிக்கு என்றும் மிகைப்படுத்திச் சொல்வதுபோல, ஒருவருடைய துன்பத்தைப் போக்கியவரின் தூய்மையான நட்பை நினைத்துப் போற்றுவதற்குக் கால எல்லையே கிடையாது

Tamil Transliteration :
Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar Thangan 
Vizhuman Thutaiththavar Natpu  

English :
Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem'ry of the wise 
Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes 

Meaning in English :
Through sevenfold births, in memory fares The willing friend who wiped one"s tears

- குறள் 108
மு.வ உரை :
ஒருவரர்முன்செய்த நன்மையை மறப்பது அறம் அன்று; அவர் செய்த தீமையைச் செய்த அப்‌பொழுதே மறந்து விடுவது அறம்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
ஒருவன் நமக்குச் செய்த உதவியை மறப்பது அறம் அன்று; அவன் செய்த தீமையை அப்போதே மறப்பது அறம்

கலைஞர் உரை :
ஒருவர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மறப்பது நல்லதல்ல; அவர் தீமை செய்திருந்தால் அதை மட்டும் அக்கணமே மறந்து விடுவது நல்லது

Tamil Transliteration :
Nandri Marappadhu Nandrandru Nandralladhu 
Andre Marappadhu Nandru  

English :
'Tis never good to let the thought of good things done thee pass away; 
Of things not good, 'tis good to rid thy memory that very day 

Meaning in English :
To forget good turns is not good Good it is over wrong not to brood

- குறள் 109
மு.வ உரை :
முன் உதவி செய்தவர் பின்பு ‌கொன்றார் போன்ற துன்பத்தைச் செய்தாரானாலும், அவர் முன் செய்த ஒரு நன்மையை நினைத்தாலும் அந்தத் துன்பம் கெடும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
முன்பு நன்மை செய்தவரே பின்பு நம்மைக் கொலை செய்வது போன்ற தீமையைச் செய்தாலும் அவர் முன்பு செய்த ஒப்பற்ற நன்மையை நினைத்த அளவில் அத்தீமை மறையும்.

கலைஞர் உரை :
ஒருவர் செய்யும் மிகக் கொடுமையான தீமைகூட நமது உள்ளத்தைப் புண்படுத்தாமல் அகன்றுவிட வேண்டுமானால், அந்த ஒருவர் முன்னர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மட்டும் நினைத்துப் பார்த்தாலே போதுமானது

Tamil Transliteration :
Kondranna Innaa Seyinum Avarseydha 
Ondrunandru Ullak Ketum  

English :
Effaced straightway is deadliest injury, 
By thought of one kind act in days gone by 

Meaning in English :
Let deadly harms be forgotten While remembering one good-turn

- குறள் 110
மு.வ உரை :
எந்த அறத்தை அழித்தவர்க்கும் தப்பிப் பிழைக்க வழி உண்டாகும்; ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து அழித்தவனுக்கு உய்வு இல்லை.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை பெரிய அறங்களை அழித்தவர்க்கும் பாவத்தைக் கழுவ வழிகள் உண்டு. ஆனால், ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்து தீமை செய்பவனுக்கு வழியே இல்லை

கலைஞர் உரை :
எந்த அறத்தை மறந்தார்க்கும் வாழ்வு உண்டு; ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்தார்க்கு வாழ்வில்லை

Tamil Transliteration :
Ennandri Kondraarkkum Uyvuntaam Uyvillai 
Seynnandri Kondra Makarku  

English :
Who every good have killed, may yet destruction flee; 
Who 'benefit' has killed, that man shall ne'er 'scape free 

Meaning in English :
The virtue-killer may be saved Not benefit-killer who is damned

Page 1 of 1, showing 10 records out of 10 total