திருக்குறள்

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு. 

குறள் 18              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது

கலைஞர் உரை :
வானமே பொய்த்து விடும்போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?

Tamil Transliteration :
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam 
Varakkumel Vaanorkkum Eentu  

English :
If heaven grow dry, with feast and offering never more, 
Will men on earth the heavenly ones adore 

Meaning in English :
The earth, beneath a barren sky, Would offerings for the gods deny

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் 
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு. 

குறள் 18              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் போகுமானால் இவ்வுலகத்தில் வானோர்க்காக நடைபெறும் திருவிழாவும் நடைபெறாது; நாள் வழிபாடும் நடைபெறாது

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால் தெய்வத்திற்குத் தினமும் நடக்கும் பூசனையும் நடக்காது; ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் திருவிழாவும் நடைபெறாது

கலைஞர் உரை :
வானமே பொய்த்து விடும்போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?

Tamil Transliteration :
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam 
Varakkumel Vaanorkkum Eentu  

English :
If heaven grow dry, with feast and offering never more, 
Will men on earth the heavenly ones adore 

Meaning in English :
The earth, beneath a barren sky, Would offerings for the gods deny

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின். 

குறள் 19              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.

கலைஞர் உரை :
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

Tamil Transliteration :
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam 
Vaanam Vazhangaa Thenin  

English :
If heaven its watery treasures ceases to dispense, 
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence' 

Meaning in English :
Were heaven above to fail below Nor alms nor penance earth would show

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின். 

குறள் 19              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.

கலைஞர் உரை :
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

Tamil Transliteration :
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam 
Vaanam Vazhangaa Thenin  

English :
If heaven its watery treasures ceases to dispense, 
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence' 

Meaning in English :
Were heaven above to fail below Nor alms nor penance earth would show

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின். 

குறள் 19              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.

கலைஞர் உரை :
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

Tamil Transliteration :
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam 
Vaanam Vazhangaa Thenin  

English :
If heaven its watery treasures ceases to dispense, 
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence' 

Meaning in English :
Were heaven above to fail below Nor alms nor penance earth would show

தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம் 
வானம் வழங்கா தெனின். 

குறள் 19              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.

கலைஞர் உரை :
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

Tamil Transliteration :
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam 
Vaanam Vazhangaa Thenin  

English :
If heaven its watery treasures ceases to dispense, 
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence' 

Meaning in English :
Were heaven above to fail below Nor alms nor penance earth would show

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. 

குறள் 20              
மு.வ உரை :
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது

கலைஞர் உரை :
உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum 
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku  

English :
When water fails, functions of nature cease, you say; 
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way' 

Meaning in English :
Water is life that comes from rain Sans rain our duties go in vain

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. 

குறள் 20              
மு.வ உரை :
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது

கலைஞர் உரை :
உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum 
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku  

English :
When water fails, functions of nature cease, you say; 
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way' 

Meaning in English :
Water is life that comes from rain Sans rain our duties go in vain

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. 

குறள் 20              
மு.வ உரை :
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது

கலைஞர் உரை :
உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum 
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku  

English :
When water fails, functions of nature cease, you say; 
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way' 

Meaning in English :
Water is life that comes from rain Sans rain our duties go in vain

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும் 
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு. 

குறள் 20              
மு.வ உரை :
எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
எத்தனை பெரியவரானாலும் நீர் இல்லாமல் வாழமுடியாது; அந்த நீரோ மழை இல்லாமல் கிடைக்காது

கலைஞர் உரை :
உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

Tamil Transliteration :
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum 
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku  

English :
When water fails, functions of nature cease, you say; 
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way' 

Meaning in English :
Water is life that comes from rain Sans rain our duties go in vain

Page 8 of 152, showing 10 records out of 1520 total