திருக்குறள்

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி. 

குறள் 13              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்

கலைஞர் உரை :
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

Tamil Transliteration :
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu 
Ulnindru Utatrum Pasi  

English :
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain, 
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain 

Meaning in English :
Let clouds their visits stay, and dearth Distresses all the sea-girt earth

விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து 
உள்நின்று உடற்றும் பசி. 

குறள் 13              
மு.வ உரை :
மழை பெய்யாமல் பொய்படுமானால், கடல் சூழ்ந்த அகன்ற உலகமாக இருந்தும் பசி உள்ளே நிலைத்து நின்று உயிர்களை வருத்தும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
உரிய காலத்தே மழை பெய்யாது பொய்க்குமானால், கடல் சூழ்ந்த இப்பேருலகத்தில் வாழும் உயிர்களைப் பசி வருத்தும்

கலைஞர் உரை :
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

Tamil Transliteration :
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu 
Ulnindru Utatrum Pasi  

English :
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain, 
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain 

Meaning in English :
Let clouds their visits stay, and dearth Distresses all the sea-girt earth

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால். 

குறள் 14              
மு.வ உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

Tamil Transliteration :
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum 
Vaari Valangundrik Kaal  

English :
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, 
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more 

Meaning in English :
Unless the fruitful shower descend, The ploughman"s sacred toil must end

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால். 

குறள் 14              
மு.வ உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

Tamil Transliteration :
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum 
Vaari Valangundrik Kaal  

English :
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, 
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more 

Meaning in English :
Unless the fruitful shower descend, The ploughman"s sacred toil must end

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால். 

குறள் 14              
மு.வ உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

Tamil Transliteration :
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum 
Vaari Valangundrik Kaal  

English :
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, 
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more 

Meaning in English :
Unless the fruitful shower descend, The ploughman"s sacred toil must end

ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும் 
வாரி வளங்குன்றிக் கால். 

குறள் 14              
மு.வ உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றி விட்டால், ( உணவுப் பொருள்களை உண்டாக்கும்) உழவரும் ஏர் கொண்டு உழமாட்டார்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
மழை என்னும் வருவாய் தன் வளத்தில் குறைந்தால், உழவர் ஏரால் உழவு செய்யமாட்டார்

கலைஞர் உரை :
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

Tamil Transliteration :
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum 
Vaari Valangundrik Kaal  

English :
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, 
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more 

Meaning in English :
Unless the fruitful shower descend, The ploughman"s sacred toil must end

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை. 

குறள் 15              
மு.வ உரை :
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்

கலைஞர் உரை :
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

Tamil Transliteration :
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange 
Etuppadhooum Ellaam Mazhai  

English :
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies; 
As, in the happy days before, it bids the ruined rise 

Meaning in English :
Destruction it may sometimes pour But only rain can life restore

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை. 

குறள் 15              
மு.வ உரை :
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்

கலைஞர் உரை :
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

Tamil Transliteration :
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange 
Etuppadhooum Ellaam Mazhai  

English :
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies; 
As, in the happy days before, it bids the ruined rise 

Meaning in English :
Destruction it may sometimes pour But only rain can life restore

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை. 

குறள் 15              
மு.வ உரை :
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்

கலைஞர் உரை :
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

Tamil Transliteration :
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange 
Etuppadhooum Ellaam Mazhai  

English :
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies; 
As, in the happy days before, it bids the ruined rise 

Meaning in English :
Destruction it may sometimes pour But only rain can life restore

கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே 
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை. 

குறள் 15              
மு.வ உரை :
பெய்யாமல் வாழ்வைக் கெடுக்க வல்லதும் மழை; மழையில்லாமல் வளம் கெட்டு நொந்தவர்க்கும் துணையாய் அவ்வாறே காக்க வல்லதும் மழையாகும்

சாலமன் பாப்பையா உரை :
பெய்யாமல் மக்களைக் கெடுப்பதும்; பெய்து கெட்டவரைத் திருத்துவதும் எல்லாமே மழைதான்

கலைஞர் உரை :
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

Tamil Transliteration :
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange 
Etuppadhooum Ellaam Mazhai  

English :
'Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies; 
As, in the happy days before, it bids the ruined rise 

Meaning in English :
Destruction it may sometimes pour But only rain can life restore

Page 6 of 152, showing 10 records out of 1520 total